Föreningens etiska regler

Etusivu » På Svenska » Föreningens etiska regler

Föreningens etiska regler (Green Care Finland r.f.)

 

Dessa etiska principer gäller alla som erbjuder Green Care-tjänster. Förutom dessa regler bör varje aktör vara insatt i de etiska reglerna för sin egen bransch och följa inom sitt kompetensområde en hög yrkesetik.

 

1. Naturförhållandet

 

Uppskattande av naturens återhämtande inverkan Människan är en del av naturen. Green Care siktar att förstärka människans ursprungliga naturförhållande. Green Care-verksamheten grundar sig på naturelementens återhämtande och/eller på en inverkan som ökar välbefinnande.

 

Naturmiljön och ansvar

 

Green care-tjänsteproducenten beaktar i sin verksamhet effekterna på naturen och främjar naturens bevarande till kommande generationer. Tjänsteproducenten eftersträvar i sin verksamhet lösningar som är i enlighet med hållbar utveckling. I verksamheten beaktas inhemskheten, den lokala kulturen, lokala människor och deras möjligheter till näringsidkande. Eftersom Green Care-tjänsteproducenten är verksam i naturmiljön bör producenten respektera värden och rättigheter gällande naturen såsom allemansrätten.

 

Respekt för djuren och djurskydd

 

I Green Care-verksamhet är djuren samarbetspartners, inte sakobjekt. Det ankommer en Green Care-yrkesutövare att ta hand om djurens välmående, trivsel, säkerhet och uppföljning av de krav som djurskyddslagen och förordningarna uppställer. En Green Care-aktör som tränar djur eller använder djur i sitt arbete bör ha tillräcklig kännedom om djuren och om deras träning, skötsel och krav på välbefinnande.

 

2. Professionalitet

 

Green Care-tjänsteproducenten ska arbeta professionellt genom att följa lagar och förordningar samt goda seder i sin verksamhet. Tjänsteproducenten är ärlig angående begränsningarna för sin kompetens gentemot sig själv och andra. Tjänsteproducenten utövar sin företagsverksamhet på ett ansvarsfullt och engagerat sätt. Green Care-tjänsteproducenten upprätthåller och utvecklar sin professionella kompetens och färdigheter bland annat genom att regelbundet följa med publikationsverksamheten i sin bransch och genom att delta i utbildningar och föreningsverksamhet inom branschen. Tjänsteproducenten ansvarar även för sin personals yrkesutveckling och överför för sin egen del sin yrkeskompetens till följande generationer. Green Care-tjänsteproducenten berättar för klienterna om sina tjänster genom att ge en tydlig bild av tjänstens innehåll, grunder och målsättningar. Green Care-tjänsteproducenten bör individuellt avväga Green Care-metodernas lämplighet för varje klient med hänsyn tagen till klientens funktionsbegränsningar och behov.

 

Ansvarsfullt och målinriktat användande av metoder

 

Green Care-verksamhet är alltid målinriktad och ansvarsfull verksamhet. Då man väljer och använder metoder och verksamhetsmiljön bör man följa särskilt omdöme och ansvarsfullhet. Verksamhetsmetoderna bör basera sig på forskningsdata. Då man använder en viss metod bör man respektera de särskilda krav och anvisningar som gäller för i frågavarande metod.

 

Kvalitet och säkerhet

 

Säkerhet betyder psykisk, fysisk och social säkerhet. Green Care-tjänsteproducenten erbjuder kvalitetsmässiga och trygga produkter och tjänster åt sina klienter. Tjänsteproducenten ansvarar för sitt arbete på sådant sätt att de uppställda kraven uppnås. Tjänsteproducenten utvärderar regelbundet kvaliteten och säkerheten i sitt arbete. Tjänsteproducenten sätter sig även in i utvecklande av Green Care-verksamhetens kvalitet.

 

Samarbete mellan aktörerna

 

Green care-tjänsteproducenten främjar goda relationer och samarbete mellan branschens tjänsteproducenter. Tjänsteproducenten uppskattar andras yrkeskompetens inom branschen och stöder Green Care-aktörer i deras arbete och professionella utveckling. Green Caretjänsteproducenten uppehåller och främjar Green Care-verksamhetens uppskattning genom sin egen verksamhet.

 

3. Klientrelationen

 

Uppskattande av erfarenheter och delaktighet

 

Effekterna som ökar klientens välbefinnande uppkommer bland annat genom delaktighet och erfarenheter. En Green Care-professionell bör även främja den typen av klientens delaktighet som ökar klientens möjligheter att påverka besluten och handlingar som berör sitt personliga liv. Människan har rätt till självständigt beslutsfattande då hon utnyttjar tjänster i den mån som detta inte är motstridigt med någons välbefinnande, säkerhet eller med gemenskapens instruktioner.

 

Förståelse och accepterande av mänskliga rättigheter

 

En Green Care-yrkesutövare bör på ett likvärdigt och helhetsmässigt sätt bemöta klienterna oberoende av klientens ställning, livssituation, kön, ålder, religion, kultur, ras, övertygelse eller åsikt. Green Care-aktörens uppgift är att försvara klientens behov så långt som det är går inom ramen för de befintliga resurserna. Green Care-aktören bör motstå rasism och verka för att förhindra och avlägsna marginalisering. Green Care-aktören bör respektera klientens självbestämmanderätt och frihet även i ideologiska frågor och får inte bruka våld i någon form. Som professionell aktör bör man alltid sträva efter att beakta sin klients alla livsområden och bemöta klienten inte enbart som individ utan också som en del av sin familj och en del av den omringande gemenskapen och samhället. Aktören hjälper till att identifiera och utveckla klientens styrkor.

 

Konfidentialitet

Green Care-aktören skyddar konfidentialiteten i klientrelationen och respekterar tystnadsplikten. Lagstiftning gällande datasekretess följs då Green Care-aktören lämnar ut uppgifter.

 


yhteistyössä mukana: