Blogin kirjoittaja Laura Syrén työskentelee tällä hetkellä Kehittämisyhtiö Witas Oy:lla projektipäällikkönä LuontoVoimaa & LuontoHoivaa Keski-Suomesta -hankkeessa. Yhteystiedot 040-7461690 ja laura.syren@witas.fi

 

 

 

Luontoa ikä kaikki

 

Viimeinen vuosi on ollut raskas hyvin monille, mutta erityisesti monelle ikääntyvälle. Riskiryhmien suojelemiseksi luotiin rankat rajoitustoimet, jotka vaikuttivat monen ikääntyvän arkeen suuresti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana ”Hyvinvointi korona-aikana -kysely vanhuspalveluiden asiakkaille (VANKO)”. Kysely toi esille, kuinka mm. yksinäisyys lisääntyi harrastus- ja virkistäytymismahdollisuuksien sekä omaisten/läheisten vierailujen vähenemisen vuoksi. Elämän muuttuessa passiivisemmaksi tuli vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin toimintakykyyn. Maskien ja muiden suojavarustusten käyttö on saattanut myös aiheuttaa haasteita ja jopa ahdistusta esimerkiksi kuulovaikeuksista tai muistisairauksista kärsivillä ikääntyvillä. THL:n asiantuntijat toivatkin esille, että on keksittävä uusia ratkaisuja järjestää toimintaa ikääntyville turvallisesti poikkeusoloista huolimatta.

 

Koronavirusepidemia on innostanut ihmisiä uudella tavalla luonnossa liikkumiseen ja herättänyt katselemaan omaa lähiluontoaan uusin silmin. Meillä täällä Suomessa onkin hyvä tilanne, sillä monenlaista luontoympäristöä löytyy vapaasti ja helposti käytettäväksi. Luonnon hyvinvointivaikutuksistakin on jo kiistatonta dataa todella paljon. Lähiluonto ja erilaiset luontoympäristöt tulisi ehdottomasti saada paremmin myös ikääntyvien saataville ja osaksi erilaisia palveluvaihtoehtoja. Luontoympäristö ja -elementit toimivat usein motivoivana tekijänä lähteä liikkeelle tarjoten näin fyysistä aktiivisuutta ja sen tuomia hyötyjä. Lisäksi luonnon ja vaikkapa eläinten tarkkailu tuo iloa ja toiveikkuutta. Lähiluontokohteiden suunnittelussa tulisikin ottaa entistä paremmin huomioon ikäystävällisyys  ̶  niin aistiheikentymät, tiedonkäsittelyn haasteet kuin liikkumisen rajoitteet.

 

Luontoympäristöissä toteutetut ikääntyville suunnatut palveluvaihtoehdot ja toimintatavat voivat tuoda kaivattuja uusia ratkaisuja vanhuspalveluihin, niin poikkeusaikana kuin muutoinkin. Ulkotiloissa väljemmillä etäisyyksillä järjestettävää toimintaa olisi helppoa toteuttaa koronaturvallisestikin. Muualla maailmassa, kuten Norjassa ja Hollannissa, on jo pitkään tarjottu esimerkiksi maatilaympäristössä tarjottua ikääntyvien päivätoimintaa. Toiminta on todettu vaikuttavaksi sekä kustannustehokkaaksi ja moni maatila saa siitä pääelantonsa.

 

Myös Suomessa toimintaa pilotoitiin Keski-Suomessa järjestettyjen Hyvinvointia maatilalta ja Päivä Farmilla -hankkeiden myötä. Hankkeiden kautta toiminnasta saatiin paljon positiivisia kokemuksia ja Päivä Farmilla -hankkeesta myös vaikuttavuustietoa. Päivä Farmilla -hankkeessa toteutettujen laajojen toimintakykymittausten mukaan: viikoittainen maatilapäivä, yhdeksän viikon ajan, vaikutti positiivisesti mm. ikääntyvien osallistujien jalkojen toimintakykyyn sekä tiedonkäsittelyn nopeuteen. Tuloksia verrattiin tavanomaiseen päiväkeskustoimintaan ja toiminnan todettiin olevan yhtä vaikuttavaa. Tulokset olivat hienoja, ja osoittivat, että säännöllisellä, mutta melko lyhytaikaisellakin toiminnalla luontoympäristössä (tässä tapauksessa maatilaympäristössä) voidaan saada muutosta seikkoihin, jotka vaikuttavat suuresti ikääntyvien kotona asumisen mahdollisuuksiin. Fyysiseen toimintakykyyn liittyvien muutosten lisäksi, hankkeeseen osallistuneet ikääntyvät kokivat toiminnan mm. tuoneen vaihtelua arkeen, mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja toisten tapaamiseen, mielenvirkistystä sekä rohkeutta lähteä kodin ulkopuolelle. Ikääntyville suunnattu maatilapäivätoiminta olisi sekä koronaystävällistä, kotona asumisen mahdollisuuksia tukevaa, että elämäniloa lisäävää, joten miksipä sitä ei hyödynnettäisi myös Suomessa?

 

Myös yhteisöllisen puutarhatoiminnan ympärille olisi helppoa rakentaa turvallista ja uudenlaista ikääntyville suunnattua virkistystoimintaa. Tiedetään, että pelkkä oleilukin puutarhaympäristössä vähentää stressiä, tukee kognitiivisia taitoja sekä tuottaa mielihyvää. Maatilapäivätoimintaa kehitettäessä tuli vahvasti esille, että moni ikääntyvä kaipaa tekemistä ja hyödyksi olemista. Puutarha tarjoaakin monenlaista hyödyllistä touhua, ja toimintaa on helppo muokata toimintakykyyn sopivaksi vaikkapa erilaisin apuvälinein. On käynyt usein mielessä, voisiko jokin ikääntyvien ryhmä käydä säännöllisesti hoitamassa vaikkapa kaupungin istutus- tai puistoalueita tai tehdä yhteistyötä vaikkapa siirtolapuutarha-alueiden kanssa?

 

Ikääntyville tarjottu toiminta voi olla muutakin kuin sosiaalipalveluksi luettavaa päivätoimintaa, ja myös erilaisille ikääntyvien kohderyhmille suunnattua. Moninainen puuhastelu maatilalla, puutarhassa tai luontoympäristössä voi toimia niin seniorin harrastustoimintana, ennaltaehkäisevänä tukipalveluna yksinäisyyden ehkäisyssä kuin päiväkeskustoimintana, vaikkapa muistisairaalle. Luonto- tai maatilapäiväkeskukset (vrt. luontopäiväkodit), kummimaatilat, senioriklubit ja ikääntyville suunnatut luonto- tai maatilaympäristössä tarjottavat harrasteet, kuten tallitiimit, voivat olla esimerkkejä ikääntyville suunnatuista luontoperustaisista palveluista. Ei pidä myöskään unohtaa luonnon tuomista mukaan jo olemassa oleviin palveluihin sekä sisätiloihin. Kasvit ja eläimet tuovat suurta iloa niin laitos- kuin kotihoitoonkin ja nykypäivän virtuaalimaailma mahdollistaa vaikkapa lähimaatilan, saimaannorpan tai kansallispuiston elämän seuraamisen videoiden ja live-striimausten kautta. Näiden käyttöönottoon tarvitaan rohkeita avauksia ja laatikon ulkopuolelta ajatusta!

 

Ikääntyvät eivät ole yhtä isoa joukkoa vaan uniikkeja yksilöitä omine henkilökohtaisine tarpeineen ja kiinnostuksenkohteineen – tämä tulisi huomioida aina palveluita mietittäessä ja tarjottaessa.

 

Lue lisää Päivä Farmilla -hankkeen tuloksista: https://paivafarmilla.files.wordpress.com/2020/02/pc3a4ivc3a4farmilla_loppuraportti-1.pdf.

 

Mikäli ikääntyville suunnatun maatilatoiminnan kehittäminen kiinnostaa, lukaise myös hankkeessa julkaistu Opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämiseksi: https://paivafarmilla.files.wordpress.com/2020/02/paiva_farmilla_opas_ikaantyvien_maatilatoiminnan_jarjestamisen_tueksi.pdf 


yhteistyössä mukana: