Perjus-Pukkila, Kirsi. Potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta Vanhan Vaasan sairaalassa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Perjus-Pukkila, Kirsi. Potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta Vanhan Vaasan sairaalassa

Aineiston nimi: Perjus-Pukkila, Kirsi. Potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta Vanhan Vaasan sairaalassa

Green Care on konsepti, joka perustuu kolmeen elementtiin: luonto, toiminta ja yhteisö. Ihmisten hyvinvointia, elämänhallintataitoja sekä aktiivisuutta pyritään edistämään luonto- ja eläinavusteisten menetelmien avulla. Toiminnan keskeisiä piirteitä ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus sekä vastuullisuus. Luonto on tutkimusten mukaan voimaannuttava ja kuntouttava elementti mielenterveyshäiriöitä sairastavien ihmisten kuntouttamisessa.

 

Vanhan Vaasan sairaala on valtion mielisairaala, jossa hoidetaan oikeuspsykiatrisia sekä vaikeahoitoisia potilaita. Green Care -toiminta Vanhan Vaasan sairaalassa perustuu luontoympäristön ja eläinavusteisuuden hyödyntämiseen osana kuntouttavaa toimintaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kalastustoimintaan sekä lampaiden hoitamiseen osallistuneet potilaat.

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa potilaiden kokemuksista toiminnan kehittämistä varten. Tavoitteena oli kuvata oikeuspsykiatristen ja vaikeahoitoisten potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta suhteessa hyvinvoinnin, mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin Green Care -toimintaan osallistuneita potilaita haastattelemalla. Menetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jonka teemat liittyivät Green Care -toiminnan sisällön kuvaamiseen, merkittäviin hetkiin sekä toiminnan hyötyihin potilaan näkökulmasta. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen.

 

Tutkimus osoitti, että potilaat kokivat Green Care -toiminnan mielekkäänä ja hyödyllisenä. Tutkimuksesta nousivat esiin elämänhallinnantunteen vahvistuminen sekä merkityksellisen arjen kokemukset. Mielekäs toiminta lisäsi aktiivisuutta ja motivaatiota. Positiiviset kokemukset kohottivat mielialaa sekä lisäsivät itseluottamusta. Potilaille tärkeää olivat ohjaajien ja potilaiden välinen yhteistyösuhde sekä yhteenkuuluvuus muiden ryhmän jäsenten kanssa. Sairaala-alueen ulkopuolella järjestettävän toiminnan merkitys oli potilaille suuri. Luontoelementti koettiin rauhoittavana ja voimaannuttavana. Oikeuspsykiatristen potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimus nosti esiin potilaiden kokemuksia toiminnasta hyvinvointia lisäävien ilmiöiden kautta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Green Care -toiminnan sisällön ja laadun kehittämiseen Vanhan Vaasan sairaalassa.

 

Perjus-Pukkila, Kirsi. Potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta Vanhan Vaasan sairaalassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2022 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: