Hankkeen nimi
Circus Maximus

Hankkeen päätoteuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

 

Yhteystiedot

Henna Ström-Kallio, henna.strom-kallio(at)xamk.fi, puh. 044 702 8252

 

Hankkeen muut toteuttajat

Haminan teinisirkus ry

 

Hankkeen kotisivu

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/circus-maximus/

 

Hankkeen kuvaus

 

Circus Maximus hankkeessa syrjäytymisuhan alla olevan nuoren yksilöllinen tuki yhdistyy ryhmätoimintaan. Tavoitteena on elämään, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua ja tukea ryhmässä toimimiseen. Sosiaalisen sirkuksen menetelmiä pilotoidaan Haminassa siten, että niitä voidaan jatkossa soveltaa sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä koulutukseen ja työhön valmentavissa palveluissa Kymenlaaksossa.

 

Tavoitteet:

- Ennaltaehkäisevän ja toiminnallisen, sosiaalisen sirkuksen menetelmien soveltaminen uusiin nuorten ryhmiin ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmiin Haminassa.

- Toimenpiteiden yhdistäminen nuorisoalan pedagogiikkaan

- Arviointi; nuorisonäkökulmat ja sovellettavuus aluekehityksessä

- Hankkeen päättymisen jälkeisen toimintojen juurruttamisen suunnittelu.

 

Lyhyellä aikavälillä hanke tukee nuorten toimintakykyä ja pitkällä aikavälillä vahvistaa heidän koulutus- ja työelämävalmiuksiaan, sekä tarjoaa uusia näköaloja tulevaisuutta varten.

 

Konkreettiset tulokset:

- Hankkeeseen on osallistunut 12-20 kpl 15-29-vuotiasta nuorta ja heidän arvionsa sirkusmenetelmän toimivuudesta on kuultu.

- Hankkeessa on kehitetty, pilotoitu ja arvioitu laajennettu nuorisotyömäisen, sosiaalisen sirkuksen malli Haminassa; hankkeessa on pilotoitu Green Care toimintaa sosiaalisen sirkuksen yhteydessä, ja vahvistettu näiden menetelmien kansainvälisen toiminnan muotoja.

- Hankkeesta tuotetaan pedagogisia sisältöjä nuoriso- ja sosiaalialojen koulutukseen, ja kehitetään nuorisotyömäisen sirkustoiminnan konseptia. Hankkeesta tehdään opinnäytetöitä ja julkaisuja (Xamk).

 

Hankkeen loppuraportti: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/05/circus-maximus_loppuraportti_xamk_2020pdf.pdf

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2019

yhteistyössä mukana: