Henna Konu, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Blogin kirjoittaja Henna Konu työskentelee Luonnonvarakeskuksessa. Yhteystiedot: henna.konu@luke.fi

 

 

Muutosmatkailu – mitä sillä tarkoitetaan?

 

Tarkoituksenmukainen, satunnainen vai väistämätön?

 

Oletko koskaan ollut matkalla, jonka aikana olet kokenut jotain, mikä on saanut sinut ajattelemaan asioita uudella tavalla tai kokemaan ”ahaa”-elämyksiä? Tämä voi tarkoittaa uuden oppimista ja opitun taidon tai tavan ottamista mukaan jokapäiväiseen elämään. Matkailua on kautta aikojen pidetty yhtenä muutosta mahdollistavana tekijänä. Jo aikojen alussa on matkustettu löytöretkille, oppimaan uutta, tehty pyhiinvaelluksia sekä käyty hoidattamassa omaa terveyttä esimerkiksi kylpylöissä ja kohteissa, joiden ilmaston on katsottu olevan hyväksi terveydelle.

 

Matkailun tuomat muutokset eivät välttämättä ole kuitenkaan tarkoitushakuisia eli matkoille ei lähdetä muuttumaan tietoisesti. Matkoilla tapahtuneet asiat ja elämykset saattavat kuitenkin laukaista muutosprosessin ja sanonta ”matkailu avartaa” liittyy osaltaan siihen, että matkailijan tietoisuus ympäristöstään, elämästään tai ymmärrys muista lisääntyy. Voidaan siis myös ajatella, että matkoilla saadut kokemukset ja elämykset vaikuttavat joka tapauksessa matkailijaan tavalla tai toisella.

 

Matkoilta voidaan myös hakea tietoisesti muutosta ja tietyntyyppiset matkat ja palvelut ovatkin sellaisia, jotka keskittyvät erityisesti muutoksen mahdollistamiseen tai itsensä kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset jooga- ja meditaatiomatkat, hyvinvointia edistävät matkat, kielikurssit, vapaaehtoismatkailu ja pyhiinvaellus. Muutosta voidaan hakea myös terveysmatkailussa, jossa tavoitteena on parantaa omaa terveyttään tai vaikuttaa omaan ulkomuotoon esimerkiksi kosmeettisten leikkausten kautta.

 

Vaikka matkailun muutosvoima tunnistettu pitkään on muutosmatkailu (transformative travel) käsitteenä suhteellisen uusi. Muutosmatkailusta on puhuttu ensimmäisiä kertoja erilaisten terapeuttisten lomien yhteydessä, joiden aikana tavoitteena oli tarjota matkailijalle henkilökohtaista kehitystä. Muutosmatkojen keskeisenä tavoitteena onkin mahdollistaa muutosta aiheuttava tai jopa elämää muuttava kokemus/elämys, jolla on pysyvä vaikutus henkilön elämäntapaan ja jopa elämänlaatuun.

 

Kuva: Henna Konu

 

Millaisia muutoskokemuksia matkoilla on koettu?

 

Muutoskokemuksella voidaan tarkoittaa perustavanlaatuista muutosta omissa arvoissa, mikä edelleen vaikuttaa laajemmin omaan käyttäytymiseen, kuluttamiseen tai elämäntapoihin. Muutoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä siis henkilökohtaista kasvua edistävää peruuttamatonta muutosta, jolloin muutoksen kokija myös havaitsee olennaisen eron aikaisempaan toimintaansa. Muutosmatkailussa loman aikana pyritääkin saavuttamaan omia henkilökohtaisia tavoitteita tai asetettuja päämääriä. Tämä kertoo jo yksilön tiedostamasta tarpeesta saada jokin alkusysäys halutulle muutokselle, kuten halu korvata hyvinvoinnille haitalliset tavat hyvillä.

 

Monet ovat kertoneet matkailun tuoneen heille erilaisia muutoskokemuksia. Nämä ovat liittyneet usein hyvinvointiin ja terveyteen, ymmärryksen lisääntymiseen omasta taustasta tai juurista, sosiaalisen ja kulttuurisen ymmärryksen lisääntymiseen, uusien henkilökohtaisten taitojen saavuttamiseen sekä tulevaisuuden tavoitteiden selkeytymiseen. Lisäksi yhtenä keskeisenä muutoskokemuksen nostetaan esille luonnon arvostuksen ja tietoisuuden lisääntyminen.

 

Muutoksen voi laukaista erilaiset tilanteet erilaisissa ympäristöissä. Muutosta laukaisevat kokemukset voivat olla sekä positiivisia tai negatiivisia. Alla olevassa kuvassa on nostettu esille erilaisia tekijöitä, joiden on todettu laukaisevat muutosta matkojen aikana. Luontoyhteyden on katsottu olevat yksi keskeinen tekijä muutoksen mahdollistajana ja sen laukaisijana, ja tätä tarkastelemmekin nyt hieman tarkemmin seuraavaksi.

 

 

Kuva: Tunnistettuja muutoksen laukaisevia tekijöitä (mm. Arnould & Price,1993; Curtin,2005; Farber & Hall,2007; Hirschorn & Hefferon,2013; Laski,1962; Maslow,1959,1971; McDonald et al., 2009; Privette,1983; Ulusoy, 2016).

 

Voiko luontomatkailu olla avain henkilökohtaiselle muutokselle?

 

Muutoksen kokemukseen ja muutoselämyksen saamiseen vaikuttavat matkan aikana useat eri tekijät. Näitä ovat matkailijan henkilökohtainen tilanne, mahdollinen arjesta irtautuminen ja uudenlaisten asioiden tekeminen, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, hetkessä oleminen, vaikeudet, puitteet sekä erityisesti omien kokemusten reflektointi.

 

Luontoympäristö ja yhteys luonnon kanssa voi mahdollistaa monia näitä edellä mainittuja asioita. Yhtenä esimerkkinä tästä on metsiin pohjautuva hyvinvointimatkailu, jossa ajatuksena on hyvinvoinnin edistäminen luontoympäristössä mahdollistamalla matkailijalle kokemuksia luontoyhteydestä, mikä voi edesauttaa edelleen merkityksellisyyden tuntemuksia sekä positiivisia tunteita. Teemaan liittyviä palveluita on kehitetty muun muassa japanilaiselle kohderyhmälle (ks. Konu, 2016) ja palveluiden testauksen aikana ilmeni, että kokonaisuudessa mukana olleet palvelut nostivat esille vahvoja tunteita osallistujien keskuudessa. Esimerkiksi yksi naisista kertoi kokeneensa olevansa osa luontoa ja että hänen oli helpompi hengittää siinä tilanteessa. Toinen nainen kertoi osaltaan omasta rentoutumisen tilastaan puuta halatessa ja siitä, että hän oli nukahtaa puuta halaillessaan. Hetkessä olemisten vaikeus katosi myös luontoa aistiessa:

 

Itse tunsin todella rauhoittuvani maatessani kalliolla silmät kiinni ja tuntiessani tuulen vireen ja auringon kasvoillani. Pääasiassa kuului vain tuulen suhinaa. Tämän harjoitteen aikana tunsin itseni todella rentoutuneeksi enkä oikeastaan ajatellut mitään muuta kuin sitä hetkeä.

 

Kuva. Henna Konu

 

Viime vuosina on raportoitu yhä enemmän luonnon ja luonnossa liikkumisen tuomia monipuolisia hyvinvointivaikutuksia. Kokemus siitä, että luonto antaa ihmiselle hyvinvointia voi vaikuttaa siihen, että ihminen on myös halukkaampi antamaan takaisin luonnolle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luonnon huomioimista omassa arjessaan tai osallistumista luontoympäristön säilyttämiseen osallistumalla suojeluprojekteihin tai lahjoittamalla rahaa luonnon hyvinvointia edistävään toimintaan. Muutosmatkailussa keskeisessä roolissa on siis hyvinvoinnin edistäminen niin yksilön kuin luonnon näkökulmasta.

 

Miten palveluntarjoajat voivat edesauttaa asiakkaiden muutoskokemuksia?

 

Keskeisenä asiana muutoksiin tähtäävien palveluiden kehittämisessä on ymmärtää kohderyhmän tarpeet – millaista muutosta asiakkaat ovat etsimässä ja miten tällainen muutos voidaan mahdollistaa? Asiakkaan tarpeiden tiedostaminen auttaa kehittämään tarpeita vastaavia palveluita ja esimerkiksi erilaisia hyvinvointimatkailuun liittyviä teematuotteita. Muutosta edesauttavia elementtejä voi tuoda mukaan osaksi myös muita matkailupalveluja. Näitä voivat olla esimerkiksi osa-alueet, joiden avulla voidaan herätellä kiinnostusta kestäviä toimintatapoja kohtaan. Alla olevassa kuvassa on vielä tiivistetysti nostettu esille tunnistettuja muutosmatkailupalveluun liittyviä asioita. Yhtenä keskeisenä tekijänä on auttaa asiakasta ymmärtämään oma kokemuksensa ja reflektoimaan sitä, sillä nimenomaan reflektointi auttaa hahmottamaan ja tiedostamaan muutoksen.

 

 

Konu, Henna 2016. Customer involvement in new experiential tourism service development. Evidence in wellbeing and nature tourism contexts. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

 

 

 


yhteistyössä mukana: