LuontoVoiman ja LuontoHoivan palvelun edellytykset

Etusivu » Laatu » LuontoVoiman ja LuontoHoivan palvelun edellytykset

LuontoHoivan ja LuontoVoiman palvelun edellytykset

Lähde http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-861-0

LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatumerkki kertoo, että kyseessä on ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettu luontoperustainen palvelu, jossa noudatetaan Green Care -toimintaperiaatteita ja -laatukriteerejä.

 

Laadukas palvelu tarkoittaa, että käytetyistä menetelmistä ja toiminnasta seuraa toivottuja tuloksia, toiminnalle on asetettu tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Lisäksi luontoyhteyden vahvistuminen, ohjaus ja reflektointi ovat tärkeitä osia palvelussa. Reflektointi tarkoittaa koettujen tilanteiden purkua ja tarkastelua. Sekä ohjaajan oman työn puntarointia että keskustelua asiakkaan kanssa hänen kokemuksistaan ja tuntemuksistaan.

 

Green Care -palveluille yhteistä on luontoyhteys, jota ohjauksessa tuetaan. Green Care -palveluissa ympäristö ei ole vain ”mikä tahansa” tausta, jossa toiminta ja vuorovaikutus tapahtuvat. Ohjattuun luontokokemukseen kuuluu, että ympäristö on valittu asiakaslähtöisesti: se on asiakkaalle sopiva ja luonnon käytölle toiminnassa on jokin tietty syy ja perustelu. Ohjaaja tietää asiakkaan psyykkiseen tai fyysiseen tilaan tai tarpeeseen liittyvät tavoitteet ja siten osaa tunnistaa, miten näihin tavoitteisiin voidaan pyrkiä ja päästä tietynlaisen luontoympäristön ja sosiaalisen ympäristön avulla.

 

Laatumerkkiä haettaessa laatutyökirjassa tulee mm. kuvata (ja nimetä) palvelussa käytettävät luontoperustaiset toiminnot, menetelmät tai harjoitteet, ja mikä tärkeintä, perustelut niiden käytölle. Toimintaa ja menetelmiä kannattaa kuvata käytännön asiakastyön näkökulmasta – mitä konkreettisesti tehdään, kuinka usein ja miksi. Tarkoitus ei niinkään ole esittää toiminnan teoreettista pohjaa tai kirjallisuutta, vaan kuvata asioita, joita konkreettisesti asiakkaan kanssa tehdään ja miksi ne ovat asiakkaalle valittu. Lisäksi hakemuksessa kuvataan millaisia muutoksia asiakkaassa tapahtuu tai mitä muutoksia tavoitellaan Green Care -toimintamuodoilla. Toiminnan tieteellinen perusta tarkoittaa mm. sitä, että toiminnan vaikutuksista on olemassa tieteellisellä tutkimuksella vahvistettua tietoa.

 

Laatumerkkejä haettaessa kannattaa pohtia ja kuvata, miten toiminta poikkeaa hyvästä tavallisesta arkielämästä ja luonnossa vietetystä vapaa-ajasta, kuten omaehtoisesta ulkoilusta, tai muusta ammattimaisesta luontotoiminnasta.

 

Teksti ja kuva sekä lisää aiheesta: Ilmarinen, Katja & Salonen, Kirsi (2019). Näkökulmia laadukkaaseen Green Care -palveluun. Julkaisussa Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Toim. Martta Ylilauri ja Anja Yli-Viikari. Levón-instituutin julkaisuja 143.


yhteistyössä mukana: