Hynninen Maija: Green Care -toiminnan vaikuttavuus hyvinvointipalveluissa: tarkastelussa Vaalijalan Green Care -toiminta

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Hynninen Maija: Green Care -toiminnan vaikuttavuus hyvinvointipalveluissa : tarkastelussa Vaalijalan Green Care -toiminta

Aineiston nimi: Hynninen Maija: Green Care -toiminnan vaikuttavuus hyvinvointipalveluissa: tarkastelussa Vaalijalan Green Care -toiminta

Kiinnostus palveluiden todennettua vaikuttavuutta kohtaan on lisääntynyt yhteiskunnallisesti. Vaikuttavuuden arvioinnin kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää palvelujärjestelmää kehitettäessä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavuuden määrittelyn avulla voidaan tarkastella mitä muutoksia yksilöissä on saatu aikaan ja kuinka asetetut tavoitteet on saavutettu. Vaikuttavuuden mallintaminen lähtee tavoitteesta ja vaikuttavuusketjun avulla voidaan tarkastella toimintaa sekä tuoda esille halutun toiminnan vaikuttavuutta.

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista Green Care -toiminta Vaalijalassa on ja kuinka Green Care -toiminnan vaikuttavuuden arviointia voidaan kehittää. Tavoitteena oli mallintaa Vaalijalan Green Care -toiminnan vaikuttavuusketju. Opinnäytetyössä haettiin vastausta kahteen kysymykseen, millaista Green Care -toiminta on Vaalijalassa työntekijöiden kokemana ja miten Vaalijalan Green Care -toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksena, joka sisälsi haastattelut ja vaikuttavuusketjutyöskentelyn.

 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin Vaalijalan työntekijöitä ja yhdessä heidän kanssaan mallinnettiin Green Care -toiminnan vaikuttavuusketjua. Green Care -toiminnalla tarkoitetaan ammatillista toimintaa, jossa hyödynnetään luontoa ja maaseutuympäristöä edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Tulosten perusteella Green Care -toiminnan todettiin Vaalijalassa olevan kuntoutusta tukevaa ja monipuolisesti resursseja hyödyntävää, Green Care -toiminnan koettiin auttavan kuntoutujia parantamaan elämänhallinta- ja tunnetaitoja tasavertaisuuden, vuorovaikutuksellisuuden sekä rauhoittumisen myötä. Green Care -toiminnan vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi pohjautuu ohjaajien ja hoitajien huomioihin, eikä yhtenäistä kirjaamistapaa ole. Vaikuttavuusketjussa määriteltyjä vaikutuksia voitaisiin henkilöstön havaintojen lisäksi todentaa asiakkailta kerätyillä itsearvioinneilla.

 

Linkki materiaaliin: https://www.theseus.fi/handle/10024/795313

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2023 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Puutarhan käyttö Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Theseus

yhteistyössä mukana: