Kotilainen, Heidi. 2020. Luontoseteli-toimintamalli nuorten kasvun tukena: kasvatusalojen työntekijöiden kokemuksia

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kotilainen, Heidi. 2020. Luontoseteli-toimintamalli nuorten kasvun tukena: kasvatusalojen työntekijöiden kokemuksia

Aineiston nimi: Kotilainen, Heidi. 2020. Luontoseteli-toimintamalli nuorten kasvun tukena: kasvatusalojen työntekijöiden kokemuksia

Lopputyön tiivistelmä:

 

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja erilaiset mielenterveyden häiriöt ilmaantuvat ihmisille usein jo heidän nuoruudessaan. Joka viides nuori kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä Suomessa. Tätäkin yleisempää on, että nuorella on erilaisia psyykkisiä oireita, kuten masennusta. Luontoseteli-toimintamalli on erään kainuulaisen kunnantapa ennaltaehkäistä nuorten mielenterveysongelmia yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja yleishyödyllisen yhdistyksen kanssa.

 

Toimintamalli vie kunnan ja seurakunnan ennaltaehkäiseviin palveluihin ohjattua, luontoympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista toimintaa, joka antaa tukea myös työntekijälle uudenlaisella työparityöskentelyllä. Tutkimuksentarkoituksena on kuvata Luontoseteli-toimintamallin hyödynnettävyyttä kasvatusalojentyöntekijöiden kokemana sekä selvittää, miten työntekijät arvioivat toimintamallin vaikutukset nuoren (11–17-vuotiaat) elämäntilanteeseen.

 

Lisäksi tarkoituksena on kuvata, millaisia kehittämisalueita toimintamallin ympärille nousee työntekijöiden käyttökokemusten myötä. Tutkimuksen tavoitteena on saatujen tulosten pohjalta osoittaa Luontoseteli-toimintamallin kehittämisalueita. Saatua tietoa voidaan myös käyttää toiminnan arvioinnissa mahdollisesti kunnan, seurakunnan ja kolmannen sektorin juurruttaessa toimintamallia vakinaiseksi toimintatavaksi nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

 

Kyselytutkimukseen vastasiviisi (N=5) kunnan ja seurakunnan työntekijää. He olivat hyödyntäneet Luontoseteliä yhteensä 13 (n=13) nuoren kanssa, sillä jokainen työntekijä on voinut hyödyntää Luontoseteliä useamman nuoren kanssa. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä yhdeksän (n=9). Työntekijät kokivat, että Luontoseteli-toimintamalli toi heidän työhönsä uudenlaista sisältöä. Toimintamallin hyödyntäminen auttoi löytämään uudenlaisen sisällön lisäksi uutta näkökulmaa työhön. Työntekijät kokivat toimintaympäristön vaihtumisen positiiviseksi.

 

Luonto- ja eläinavusteisen ohjatun toiminnan koettiin vaikuttavan positiivisesti nuoreen. Työntekijät kokivat, että ohjattu toiminta sai nuoressa heräämään positiivisia tunteita. Myös toiminnallisten harjoitusten koettiin vaikuttavan positiivisella tavalla nuoreen. Työntekijät näkivät toimintamallin vaikuttaneen nuoren luontosuhteen vahvistumiseen. Toiminnalla saatiin siirrettyä luontokokemus osaksi nuoren omaa elämää. Toiminnalla nähtiin olevan mahdollisuudet olla myös korjaavaa nuorisotyötä.

 

Työntekijöiden näkemys oli, että toimintamalli voisi olla osana nuoren erityissairaanhoitoa. Lisäksi toimintamallin nähtiin lisänneen nuoren motivaatiota koulunkäyntiin. Nuorten oma kokemus toimintamallista oli positiivinen. Huoltajilla koettiin olleen positiivinen suhtautuminen nuoren osallistumiseen toimintaan. Työntekijöiden näkemykset toimintamallista ja sen vaikuttavuudesta nuorten elämään sekä heiltä saadut kehittämisideat voivat olla myötävaikuttamassa toiminnan jatkumiseen. Toimintamallia voi kehittää kartoittamalla yhteistyöhön alueen yhdistyksiä, joissa toteutetaan Green Care -toimintaa.

 

Lähde Kotilainen, Heidi. 2020. LUONTOSETELI-TOIMINTAMALLI NUOREN KASVUN TUKENA – Kasvatusalojen työntekijöiden kokemuksia. Savonia-ammattikorkeakoulu. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020103021847

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2020 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Savonia-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: