Kippo Heini. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kippo Heini. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Aineiston nimi: Kippo Heini. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyössä kuvataan Green Care -toimintaa ja sen hyötyjä mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Tavoitteena on koota tiivistettyä tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Green Care -toiminnasta ja sen mahdollisista hyödyistä mielenterveysasiakkaille. Opinnäytetyötä hyö-dynnetään myös hankkeessa "AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa". Hanke pyrkii tiedottamisen ja alueellisten erityispiirteiden hyödyntämisen avulla vakiinnuttamaan Green Care ja Farm education toimintaa Pohjanmaalla sekä kehittämään luonnonvaroihin perustuvalle yrittäjyydelle palvelukonsepteja (Luonnonvarakeskus, AURA -hanke 2016-2019). Opinnäytetyö toteutetaan tutkimustietoon pohjau-tuvan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa. Aineiston analyysi tapahtuu käyttämällä induktii-vista sisällönanalyysiä.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU / Hoitotyön koulutusohjelma

yhteistyössä mukana: