Green Care

Etusivu » Green Care

Mitä on Green Care?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. 

 

Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia  ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, maatilojen kuntouttava toiminta sekä ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.  

 

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Kenelle luontoavusteisuus soveltuu?

  • Asiakkaille, joille keskustelun rinnalle haetaan toiminnallisuutta tai yhteisöllisiä kokemuksia. Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hyviä kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parissa. Green Care toimintaan on kehitetty myös monia sovelluksia erilaisia toimintarajoitteita omaaville ihmisille.
  • Asiakkaille, joilla kuntoutumiseen liittyy motivaation ongelmia tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen. Uuden oppiminen ja työtaitojen harjoittelu mahdollistuu usein luontoympäristössä, jossa tarjolla on monentasoisia tehtäviä. Käytännön tuomat kokemukset voidaan ottaa keskusteluun ja käydä yhteisesti läpi niiden merkitystä.   
  • Laitosympäristöissä luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia.

 


Kuntoutusprosessin vaiheisiin, joissa

  • asiakkaan kanssa lähdetään hakemaan toimivaa vuorovaikutussuhdetta, ja tarvitaan keskinäistä luottamusta vahvistavia yhteisiä kokemuksia. Toiminnallisuus luonnon ja eläinten parissa voi helpottaa ja nopeuttaa myös ongelma-alueiden kartoittamista.
  • fyysisten sekä psykososiaalisten taitojen aktiiviseen harjoitteluun. Kiinnostus tekemiseen vie mukanaan, ja auttaa uskaltautumaan epävarmuuden äärelle, josta omakohtaisen kasvun mahdollisuudet voivat avautua.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, kun

  • kustannustehokkuutta haetaan ottamalla käyttöön paikallisia resursseja ja muodostetaan moniammatillisen yhteistyön paikallisia malleja.
  • ongelmakeskeisyyden rinnalle halutaan luoda voimavarakeskeisiä toimintamalleja, jotka tukevat ihmisten selviytymistä omaan elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden kanssa.
  • ongelmatilanteisiin halutaan puuttua ajoissa, ja estää sekä yksilötason että yhteiskunnallisten kustannusten kasvua. On todennettu, että ennalta ehkäisevä työ säästää rahaa.

Katso myös

Luonto hyvinvoinnin lähteenä. 2013. Esite Suomalaisen Green Care -toiminnan sisällöistä ja toimintamuodoista. LUKE ym.

 

Luonnon hyvinvointivaikutukset. 2016. Esite luonnon fyysistä, psyykkisistä ja sosiaalisista hyvinvointivaikutuksista ja niiden mittaamisesta. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

 

Kohti luonnollista hyvinvointia. 2019. Suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisestä. Vaasan yliopisto, Levón-instituutin julkaisuja 143.

yhteistyössä mukana: