Laatu

Etusivu » Laatu

Green Care -palvelujen laatu ja laadunhallinta


” Asiakkaiden on erittäin tärkeää voida erottaa laadukkaat ja ”valvotut” palvelut muista. On tärkeää muistaa, että ihmisten hyvinvointiin tähtäävät interventiot eivät koskaan ole yksinkertaisia koska ihminen on monimutkainen otus. Laatumerkkiprosessissa itselle oli tärkeää selventää, mitä olen tarjoamassa ja mitä en, mille kohderyhmälle ja minkälaisin tavoittein”.


Nina Pyykkönen, Mind Dynamics Oy, Hyvinkää

LuontoVoiman merkki palvelulla:  Naturefulness

 

Green Care -laatumerkkien LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluissa korostetaan asiakaskeskeistä laatunäkemystä, jolla tarkoitetaan, että laatu vastaa asiakkaan odotuksia, asiakkaan tavoitteiden saavuttamista ja palvelun sopivuutta asiakkaan käyttöön. Palvelujen laatuun liittyy vahvasti myös ostajan näkökulma ja intressi niissä tapauksissa, joissa palvelun ostaja ja käyttäjä ovat eri tahoja.

 

Laatumerkin hakuprosessi on oiva mahdollisuus kehittää yrityksen tai toimijan palveluja.  Työkirja opastaa merkin hakijaa ja henkilöstöä pohtimaan palveluun liittyviä ominaisuuksia monista eri näkökulmista. Jos haluat palvelullesi laatumerkin, tutustu ensimmäiseksi Green Care -työkirjaan ja verkkosivuilla oleviin muihin materiaaleihin.

 

Myönnetyt laatumerkit esite pdf.

 

Laadukas palvelu lunastaa asiakkaan odotukset

Palvelun laatu tarkoittaa, että palvelu täyttää sille asetetut odotukset tai kriteerit. Hyvä laatu merkitsee palvelun asiakaslähtöisyyttä, luotettavuutta, toimintapuitteiden soveltuvuutta sekä tavoiteltujen tulosten saavuttamista.

 

Green Care -laadunhallinnan tarkoitus on

  • todistaa asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja tavoitteellisuus 
  • varmistaa toiminnan turvallisuus sekä
  • ympäristön kunnioittaminen ja eläinten hyvinvointi toiminnassa.

Lisäksi tavoitteena on osoittaa Green Care -toimintamuotojen tuottama lisäarvo todennetussa muodossa. Laatutyön tuloksena tulee syntyä palvelu, joka on asiakkaille helppo hahmottaa, ja joka lunastaa sille asetetun palvelulupauksen. 

Green Care -laatukriteerit täydentävät palvelun peruslaatua

Green Care -palvelujen peruslaatuvaatimukset ovat samat kuin muilla vastaavilla palveluilla. Green Care -laatumerkillä osoitetaan luontolähtöisyyden ja palvelun laatutyöpanostuksen lisäarvo, jonka toivotaan tulevaisuudessa toimivan esimerkiksi laatukriteerinä kilpailutuksissa.

 

Laadunhallintaan liittyy vaatimuksia monella eri tasolla. Laadunhallinnan perusteena on lainsäädäntö, jota tarkennetaan muiden ohjeiden ja suositusten tasolla. Green Care -toiminnalla ei ole omaa lainsäädäntöä, mutta alalle on laadittu eettiset ohjeet sekä Green Care -työkirja. Eettisissä ohjeissa painottuvat luontosuhde, asiakassuhde ja ammatillisuus. 

 

Green Care -toimijan tulee tuntea myös oman ammattialansa eettiset periaatteet ja noudattaa niitä. Toimijan eettiset periaatteet ja toimintatavat kuvataan Green Care -työkirjan avulla. Myös turvallisuus on tärkeä laatutekijä. Turvallisuusasiakirja onkin Green Care -palveluissa tärkeä asiakirja menetelmiin liittyvien erityisriskien vuoksi.


HAE LAATUMERKKIÄ (uusi hakija)

Laatumerkin hinta, uudet hakijat pdf

HAE JATKOAikaa LAATUMERKILLE

Lisätietoa merkin uusimisesta pdf

LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatumerkit

Virkistys- hyvinvointi- ja kasvatuspalvelut:

Sote-palvelut:

 

Merkkien hallinnasta vastaa Green Care Finland ry. Merkit myöntää erillinen Green Care -laatulautakunta. Voimassaoloaika on kolme vuotta. Merkkiä voi hakea palvelulle tai palvelukokonaisuudelle.

 

HUOM! 1.9.2021 alkaen hakudokumenttina käy vain vuoden 2021 työkirjapainos!

 

 

 

 

 

 

yhteistyössä mukana: