Nieminen, J. Koira-avusteinen työskentely väkivaltarikoksesta tuomittujen kanssa avovankilassa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Nieminen, J. Koira-avusteinen työskentely väkivaltarikoksesta tuomittujen kanssa avovankilassa

Aineiston nimi: Nieminen, J. Koira-avusteinen työskentely väkivaltarikoksesta tuomittujen kanssa avovankilassa

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää avovankilassa väkivaltarikoksesta tuomittujen vankien ajatuksia koira-avusteisesta toiminnasta, minkälaisia kokemuksia vangit saivat toiminnasta ja miten koira-avusteista toimintaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Rikosseuraamuslaitoksella.

 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena ja toiminnallisena tutkimuksena. Aineiston kerääminen tapahtui tapaamisten ja haastatteluiden muodossa. Aineisto koostui kuvaavaksi. Opinnäytetyössä esiin nousi koiran kiistattomat hyödyt osallistuneiden vankien näkökulmasta. Kaikki osallistujat kokivat koiran helpottavan vaikeista asioista puhumista, sekä herättävän heissä empatian tunteita. Osallistujien mukaan koiran läsnäolo myös helpotti väkivaltaisia ajatuksia, ja koiran seurassa sai olla oma itsensä, eikä tarvinnut esittää mitään roolia.

 

Koirasta selvästi oli hyötyä, kun käsiteltiin väkivaltaan liittyvää tematiikkaa. Osallistuneiden vankien mukaan koira vaikutti muun muassa sosiaalisiin taitoihin ja kärsivällisyyteen. Osallistuneiden vankien mukaan koiran kanssa tehdessä erilaisia asioita voidaan harjoitella siviili-elämää niin sanotusti normaaliin suuntaan. Lisäksi koira ei tuomitse ketään.

 

Tulevaisuutta ajatellen olisi hyvä tehdä laajempaa tutkimusta koira-avusteisen toiminnan vaikutuksista vankeuden aikana ja vankien kuntoutuksessa.

 

Lähde

Nieminen, J. 2021. Koira-avusteinen työskentely väkivaltarikoksesta tuomittujen kanssa avovankilassa. Tampereen ammattikorkeakoulu. Saatavilla:  
https://www.theseus.fi/handle/10024/510925

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Tampereen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: