Valtakunnalliset Green Care -päivät Terälahdessa, kokoushotelli Murikanrannassa

Perjantain 4.11.2022 ohjelmassa

Seminaarin ja työpajojen tilatiedot.

Kokoushotelli Murikanranta (Kuterintie 226, 34260 TERÄLAHTI) 

klo 8:15-9:00 Rekisteröityminen, aamukahvitus, ständit ja verkostoituminen

klo 9:00-9:15 Työpajoihin siirtyminen.


 

klo 9:15-11:00 Green Care tietoa & taitoa -työpajat. Perjantain osallistumismaksu sisältää seminaariohjelman lisäksi yhden työpajan. Työpajavalinta neljästä erilaisesta vaihtoehdosta tulee tehdä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Innostu palvelumuotoilusta!

Maksimi osallistujamäärä 60

 • Palvelumuotoilu on ajattelu- ja työtapa, jossa asiakkaat ja käyttäjät otetaan aktiivisesti mukaan toiminnan kehittämiseen. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin ja menetelmät. Olet sitten yrittäjä, kehittäjä, esimies tai toimihenkilö palvelumuotoilu antaa sinulle hyvän viitekehyksen ketterään ja uutta arvoa tuottavaan kehittämiseen.
 • Työpajan teemoja ovat mitä palvelumuotoilu on, palvelumuotoilun kaksoistimanttimalli, asiakasprofiilit ja arvolupaus canvas (value proposition canvas) sekä palvelupolku. Saat työpajassa tiukan setin palvelumuotoilun teoriaa ja mahdollisuuden lähteä heti hyödyntämään palvelumuotoilun ydintyökaluja omassa Green Care -toiminnassasi. 
 • Työpajan valmentaja on Anne-Maj Linna, palvelumuotoilija ja liiketoiminnan kehittäjä, Miss Abbey Solutions Oy ja HeelaHeela Oy.

 

Käsien kirjo – verkostoitumisen työpaja

Maksimi osallistujamäärä 30

 • Työpajan tarkoituksena on tuoda esiin verkostoitumisen suomia mahdollisuuksia Green Care -toimijoiden kesken. Toiminnallisessa työpajassa herätellään keskustelua osallistujien omista toiveista verkostotoimijuudelle, sekä pohditaan oman aktiivisuuden vaikutusta verkostojen vaikuttavuudelle. Esille nousseiden asioiden kirjaukseen, ja niiden yhteyksien havainnollistamiseen, käytetään luonnonväreillä painantaa.
 • Verkostoitumisen työpaja liittyy Henriikka Tattarin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön Verkostot yrittäjän tukena, jonka aihe pohjautuu Green Care -toimijuudesta koettujen etujen tutkimiseen. Opinnäytetyöhön tutustuminen ei ole välttämätöntä työpajaan osallistuville, mutta toimii hyvänä johdantona yhdessä tekemiselle. Työpaja toteutetaan kokonaan lähiluonnossa, joten varauduthan säänmukaisella varustuksella.
 • Työpajan ohjaaja Henriikka Tattari on perehtynyt fasilitointiin sekä tiimien ohjaamiseen esihenkilötyön ja edelleen wellness-opintojen myötä. Hänellä on kokemusta erityisesti matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan toimintojen järjestämisestä luontoavusteisin menetelmin, sekä yksityis- että yritysasiakkaille.

 

Luonto- ja eläinavusteisuus perheiden tukena

Maksimi osallistujamäärä 60

 • Työpajassa tarkastellaan Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hankkeen pilottien kokemusten ja arvioinnin pohjalta, millaisia mahdollisuuksia luonto- ja eläinavusteisuus tarjoaa perheiden tueksi erityisesti vuorovaikutus- ja tunnetaitojen näkökulmasta. Työpajassa esitellään myös pilottihankkeessa kehitetyn arviointimittarin ja käydään dialogia siitä, millä keinoin edistää luonto- ja eläinavusteisuutta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tulevilla hyvinvointialueilla. Työpaja sisältää alustuksen ja dialogin, jossa on mukana Pirkanmaan toimijoita. Myös osallistujilla on mahdollisuus liittyä keskusteluun työpajassa hyödynnettävien aktivoivien menetelmien ja pariporinoiden avulla.
 • Työpaja on suunnattu kaikille lasten, nuorten ja perheiden palveluista vastaaville ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Työpaja sopii myös terapeuttista työtä tekeville. Työpajan vetäjinä toimivat Jonna Henriksson ja Sirpa Mäkinen. Henriksson on koulutukseltaan KM (kasvatuspsykologi), laaja-alainen erityisopettaja, nepsy-valmentaja ja psykoterapeuttikoulutettava. Mäkinen on Green Care Pirkanmaan aluejaoston puheenjohtaja, joka on toiminut pitkään perhetyössä ja lastensuojelussa sekä alan kehittämistehtävissä. Sirpalla on sosiaalialan pohjakoulutus sekä terapia- ja työnohjauskoulutuksia.  

 

Kohti Green Care -laatumerkkiä

Maksimi osallistujamäärä 20

 • Työpajassa käsitellään suomalaisen Green Care -laadun (laatumerkin) keskeisiä sisältöjä GC-laatulautakunnan pj. Kirsi Salosen ohjaamana luontolähtöisillä menetelmillä. Samalla osallistujien on mahdollista selkiyttää omaa GC-palvelunsa sisältöä laadun näkökulmasta.
 • Työpajaan voi osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisesta Green Care -laadun kehittämisestä ja/tai laatumerkin hakemisesta. Työpaja toteutetaan kokonaan lähiluonnossa, joten varauduthan säänmukaisella varustuksella.
 • Työpajan ohjaa Kirsi Salonen, PsT, laillistettu psykologi, psykoterapeutti, työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa sekä psykoterapeuttina (Psykologipalvelut Hyvän MielenTila). Hänen osaamisalueensa keskittyy luontointerventioihin ja koettuihin hyvinvointivaikutuksiin luonnossa. Salonen on Green Care Finland ry:n laatulautakunnan puheenjohtaja, ja toimi pitkään Suomen Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian työryhmän puheenjohtajana.

klo 11:00-12:45 Lounas ja ständeillä verkostoituminen


 

Green Care -palveluja hyvinvointialueille

klo 12:45-13:00 Seminaariosuuden avaus. Sirpa Mäkinen, puheenjohtaja Green Care Pirkanmaan aluejaosto

 

klo 13:00-14:00 Green Care Pirkanmaan hyvinvointialueella, Anniina Tirronen, hankintajohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Puheenvuorossaan Anniina Tirronen, HT, avaa Pirkanmaan hyvinvointialuetta hankkijana ja yhteistyökumppanina sekä palvelun järjestäjän ja asiakkaan näkökulmia. Tirronen toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintajohtajana. Aiemmin hän toimi Tampereen kaupungin soten kehittämisjohtajana ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus erilaisista sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamis-, hankinta- ja kehittämistehtävistä. Tirrosen väitöskirja tulosperusteisesta palvelujen järjestämisestä käsittelee hankintojen vaikuttavuutta, oikeudenmukaisuutta, taloutta ja tehokkuutta.

 

klo 14:00-14:30 Hyvinvointialueilla vaikuttaminen, Johanna Mäki-Rautila, projektisuunnittelija, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo ja Green Care -hoivahanke

Green Care -toiminta Eskoossa osana erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sote-palveluita. Puheenvuorossa nousee esille, miten kumppanuusmalli toimii sote-toimijan ja maatilayrityksen välillä Green Care -palvelun tuottamisessa. Eskoo on tarjonnut kehitysvammaisten erityishuoltoa pitkään, ja nyt toiminta siirtyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin, työikäisten palveluihin ja lastensuojeluun. Viime vuodet Eskoossa on kehitetty vahvasti omaa Green Care -toimintaa. Keskeisenä tavoitteena on lisätä asiakkaiden elämänlaatua ja osallisuutta sekä työntekijöiden työhyvinvointia.

 

Eskoo on mukana Green Care -hoivahankkeessa, jossa kehitetään kumppanuusmallia sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja maatilayritysten välille. Eskoo haluaa olla kannustamassa muita sote-toimijoita ottamaan Green Care -menetelmät osaksi omia palveluitaan ja tuomaan yhä useammalle sote-palveluiden käyttäjälle mahdollisuuden osallistua Green Care -toimintaan. Hyvinvointialueilla Green Care -toiminnan tuottaminen kumppanuusmallin avulla voi olla yksi keino tuoda toimintaa laajemmin osaksi eri sote-palveluita. Green Care -hoivahankkeen tuotoksena julkaistaan opas kumppanuusmallista molempien toimijoiden käyttöön.

 

Johanna Mäki-Rautila toimii projektisuunnittelijana Tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa sekä hanketyöntekijänä ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Eskoon yhteisessä Green Care -hoivahankkeessa. Mäki-Rautila on koulutukseltaan lähihoitaja, sosionomi (AMK) ja Green Care -asiantuntija. Pitkä työkokemus kehitysvammaisten palveluista ja esimiestyöstä ovat antaneet vankan perustan kehittämistyöhön.

 

klo 14:30-14:45 Green Care 2022 -päivien koontia ja keskustelua

klo 14:45-15:15 Green Care -päivien päätöskahvit

klo 15:10 Bussikyyditys (n. 45 min) etukäteen varanneille ja maksaneille Tampereen rautatieasemalle á 12€

 

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Kaikki ilmoittautumiset ovat sitovia.

 
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄÄ

Tapahtuman järjestää Green Care Finland ry yhteistyökumppaneineen. Päivien järjestelyissä mukava ovat Pirkanmaan alueen Green Care -toimijat.


yhteistyössä mukana: