Yhdistyksen eettiset ohjeet

Etusivu » Yhdistys » Yhdistyksen eettiset ohjeet

Green Care -toiminnan eettiset ohjeet

Hyväksytty Green Care Finland ry:n vuosikokouksessa Tampereella 13.4.2012

Nämä eettiset periaatteet koskevat kaikkia Green care -palveluntarjoajia. Näiden ohjeiden lisäksi kukin toimija on velvoitettu perehtymään oman toimialansa eettisiin ohjeistuksiin ja noudattamaan korkeaa ammattietiikkaa omalla osaamisalallaan.

 


 

1. Luontosuhde

Luonnon elvyttävyyden arvostaminen

Ihminen on osa luontoa. Green care tähtää ihmisen alkuperäisen luontosuhteen vahvistamiseen. Green care -toiminta perustuu luontoelementtien elvyttävyyteen ja/tai hyvinvointia lisäävään vaikutukseen.

 

Luontoympäristö ja vastuullisuus

Green care -palveluntarjoaja ottaa huomioon toiminnan vaikutukset luontoon ja edistää luonnon säilymistä tuleville sukupolville. Hän etsii toiminnassaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Toiminnassa otetaan huomioon kotimaisuus, paikallinen kulttuuri ja paikalliset ihmiset sekä heidän elinkeinomahdollisuutensa. Toimiessaan luontoympäristössä green care -palveluntarjoaja kunnioittaa luontoon liittyviä arvoja ja oikeuksia, kuten jokamiehenoikeuksia.

 

Eläinten kunnioittaminen ja suojelu

Eläimet ovat green care -toiminnassa yhteistyökumppaneita, eivät käyttöesineitä. Green care -ammattilaisen tehtävä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista, viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja siitä, että toiminnassa noudatetaan eläinsuojelulain ja asetusten vaatimuksia. Green care -toimijan, joka kouluttaa eläimiä tai käyttää eläimiä työssään, on omattava riittävät tiedot eläimistä sekä niiden kouluttamisesta, hoitamisesta ja hyvinvoinnin vaatimuksista.

 

2. Ammatillisuus

Ammattimaisuus

Green care -palveluntarjoaja työskentelee ammattitaitoisesti noudattaen toiminnassaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Hän on rehellinen osaamisensa rajoista itselleen ja muille. Hän harjoittaa yritystoimintaa vastuullisesti ja työhönsä sitoutuen. Green care - palveluntarjoaja ylläpitää ja kehittää ammatillisia tietoja ja taitoja muun muassa seuraamalla säännöllisesti alan julkaisutoimintaa sekä osallistumalla alan koulutuksiin ja järjestötoimintaan. Hän myös huolehtii työntekijöiden ammattitaidon kehittymisestä sekä omalta osaltaan siirtää ammattitaitoaan seuraaville sukupolville.

 

Green care -palveluntarjoaja kertoo palveluistaan asiakkaille, antaen asiakkaille selkeän kuvan toiminnan sisällöstä, perusteista ja tavoitteista. Green care -palveluntarjoaja harkitsee green care -menetelmien soveltuvuuden kullekin asiakkaalle yksilöllisesti toimintarajoitteet ja tarpeet huomioiden.

 

Menetelmien tavoitteellinen ja vastuullinen käyttö

Green care -toiminta on aina tavoitteellista ja vastuullista. Menetelmien ja toimintaympäristön valinnassa ja käytössä tulee noudattaa erityistä harkintaa ja vastuullisuutta. Toimintamenetelmien tulee perustua tutkimustietoon. Menetelmiä käytettäessä tulee kunnioittaa menetelmille erikseen asetettuja vaatimuksia ja ohjeistuksia.

 

Laatu ja turvallisuus

Turvallisuus tarkoittaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Green care - palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja palveluita. Hän huolehtii töistään siten, että niille asetetut vaatimukset saavutetaan. Palveluntarjoaja arvioi säännöllisesti työnsä laatua ja turvallisuutta. Hän perehtyy myös green care -toiminnan laadun kehittämiseen.

 

Yhteistyö toimijoiden kesken

Green care -palveluntarjoaja edistää alalla toimivien hyviä keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä. Hän arvostaa alan muiden ammattilaisten osaamista ja tukee toisia green care -toimijoita heidän työssään ja ammatillisessa kehittymisessä. Green care -palveluntarjoaja ylläpitää ja kohottaa green care -toiminnan arvoa oman toimintansa kautta.

 

3. Asiakassuhde

Kokemuksellisuuden ja osallisuuden arvostaminen

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Ammattilaisen on myös edistettävä asiakkaansa sen kaltaista osallisuutta, joka lisää hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja toimiin. Ihmisellä on oikeus itsenäiseen päätöksentekoon palveluja käyttäessään, silloin kun tämä ei ole ristiriidassa kenenkään hyvinvoinnin, turvallisuuden tai yhteisön toimintaohjeiden kanssa.

 

Ihmisoikeuksien ymmärtäminen ja hyväksyminen

Green care -ammattilaisen on kohdeltava asiakasta tasavertaisesti ja kokonaisvaltaisesti hänen asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, uskonnostaan, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan ja mielipiteestään riippumatta. Green care - toimijan tehtävänä on puolustaa asiakkaina olevien ihmisten tarpeita niin pitkälle kuin se käytettävissä olevien voimavarojen mukaan on mahdollista. Hänen tulee vastustaa syrjimistä ja toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Green care -toimija kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vapautta myös ideologisissa kysymyksissä eikä käytä väkivaltaa missään muodossa.

 

Ammattilaisen on pyrittävä ottamaan huomioon asiakkaansa kaikki elämänalueet ja kohtaamaan hänet paitsi yksilönä myös osana perhettään sekä osana ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa. Asiakasta autetaan omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja kehittämisessä.

 

Luottamuksellisuus

Green care -ammattilainen suojaa asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja noudattaa salassapitovelvollisuutta. Tietojen luovuttamisessa green care -toimija noudattaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.


yhteistyössä mukana: