”Green Care -perusteet” -koulutusten sisällön ja laadun arviointilomake

Etusivu » Osaaminen » ”Green Care -perusteet” -koulutusten sisällön ja laadun arviointilomake

Tämän lomakkeen avulla arvioidaan, täyttääkö suunniteltu koulutus laatumerkin edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen. Lomake on laadittu yhteistyössä Green Care Finland ry:n, Green Care -laatumerkkilautakunnan ja koordinaatiohankkeen kanssa. Kohdissa 1-2 esitetään Green Care -perusteet koulutuksen suositeltu vähimmäissisältö ja kohdissa 3-7 tarkemmin opintojen sisältö ja osaamistavoitteet. Lisätietoa linjauksesta Green Care -koulutuksen hyväksyminen laatumerkin edellytykset täyttäväksi ja arviointiprosessista.

 

Koulutusarviointilomake


Koulutushanke

1. Koulutuksen kesto ja laajuus

 • Vähintään 5 opintopistettä (op) eli 135 tuntia opiskelijan työtä, joka sisältää kontaktiopetuksen ja itseopiskelun
 • Myös osaamispisteet (osp) voidaan hyväksyä, jos opintokokonaisuus on verrattavissa laajuudeltaan 5 opintopisteeseen ja opinnot sisältävät laatumerkin edellyttämän teoreettisen Green Care -osaamisen sisällön
 • Lisäksi edellytetään luontolähtöisten toimintatapojen käytännön harjoituksia joko ohjatusti tai itseopiskeluna

1.1 Kuvaus koulutuksen kestosta ja laajuudesta:

2. Kouluttajien pätevyys: tutkinnot ja Green Care -osaaminen

 • Kouluttajan pohjakoulutus ja tutkinnot sekä Green Care -osaaminen
 • Green Care -toimintatapaan liittyen edellytetään kouluttajalta vähintään 2 vuoden kokemusta

2.1 Kuvaus kouluttajien suorittamista tutkinnoista sekä Green Care -osaamisesta

 

Green Care -perusteet koulutuksen sisältö ja osaamistavoitteet:

3. Green Care -käsitteiden ymmärtäminen, Green Care -toimintamuotojen ja -menetelmien tunteminen

 • Green Caren peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön ymmärtäminen
 • Luontohoivan ja luontovoiman erojen ymmärtäminen
 • Green Care -palvelujen erottaminen muusta luontotoiminnasta (luontolähtöisyys, kokemuksellisuus, osallisuus)
 • Miten Green Care -palvelu erottuu suhteessa muuhun luontolähtöiseen toimintaan: Mitä vastuullisuus, tavoitteellisuus ja ammatillisuus tarkoittavat palvelun toteutuksessa
 • Green Care -toimintamuotojen /menetelmien tunnistaminen ja pääkohtien ymmärtäminen

3.1 Kuvaus koulutuksen sisällöstä aihepiirissä Green Care -käsitteiden ymmärtäminen, Green Care -toimintamuotojen ja -menetelmien tunteminen:

4. Käytettävä opetusmateriaali ja kouluttajan osaaminen materiaaleihin liittyen

4.1 Kuvaus koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista ja kouluttajan osaaminen materiaaleihin liittyen

5. Luontosuhteen käsitteen ymmärtäminen ja soveltaminen; luonnonelementtien ja erilaisiin toimintaympäristöihin liittyvien tekijöiden ymmärtäminen

 • Luontosuhdekäsitteen ymmärtäminen ja sen muodostumiseen vaikuttavien osatekijöiden tunnistaminen. Oman luontosuhteen määritteleminen ja erilaisten luontosuhteiden kunnioittaminen ja ymmärtäminen, sekä luontolähtöisten harjoitteiden kokeilut ja soveltaminen käytännössä
 • Luontoelementtien (eläimet, puutarha, maatila, metsä, muu luonto) ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvien tekijöiden (laatu, mekanismit, vaikutukset) ymmärtäminen Green Care  -palveluissa
 • Mitä lisäarvoa luontolähtöisyys tuo ammatilliseen soveltamiseen: luonto osana ammatti-identiteettiä
 • Pohdittavaksi ja käytäntöön sovellettavaksi: Miten Green Care –toimintatavan periaatteet voidaan sisällyttää osaksi myös pedagogiikkaa, jolla näitä perusteita opetetaan

5.1 Kuvaus koulutuksen sisällöstä aihepiirissä luontosuhteen käsitteen ymmärtäminen ja soveltaminen; luonnonelementtien ja erilaisiin toimintaympäristöihin liittyvien tekijöiden ymmärtäminen

6. Luonnon hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja niiden syntymekanismien ymmärtäminen

 • Luonnon hyvinvointivaikutusten nimeäminen ja erityisesti hyvinvointivaikutusten synty- ja vaikutusmekanismien ymmärtäminen
 • Green Caren hyvinvointivaikutusten ja niiden syntymekanismien tunnistaminen erilaisissa palveluissa, erilaisille asiakasryhmille
 • Luontolähtöisten toimintatapojen tavoitteellinen ja pitkäjänteinen käyttö asiakastyössä sekä hyvinvointivaikutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

6.1 Kuvaus koulutuksen sisällöstä aihepiirissä luonnon hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja niiden syntymekanismien ymmärtäminen

7. Green Care -laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen; Green Care toimialan ja kehityksen tunnistaminen

 • Green Care -palveluiden laatuun vaikuttavien tekijöiden  tunteminen ja ymmärtäminen
 • Toimialaa koskevien keskeisten lakien tunnistaminen
 • Ohjauksen ja ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen. Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen

7.1 Kuvaus koulutuksen sisällöstä aihepiirissä Green Care -laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen; Green Care toimialan ja kehityksen tunnistaminen: 

8. Yhteystiedot

*
*
   

Pakolliset kentät * 

yhteistyössä mukana: