Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Hankkeen nimi
Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK).

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö:

Maija Lipponen, tutkija, Luonnonvarakeskus maija.lipponen(at)luke.fi

 

 

Hanke päättyi 30.6.2019

Hankkeen kotisivu

 

Kuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti hyvinvointipalveluita aloittavat ja kehittävät yrittäjät. Lisäksi kohderyhmää ovat päättäjät, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä viranomais-tahot, eri alojen toimijat ja sidosryhmät. 
 
Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu Green Caren uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kehit-täminen, ostaja-tuottajatahojen kohtauttaminen sekä eri toimijoiden verkostoitumisen parantaminen. Hankkeen toimenpiteitä ovat myös Green Care -toiminnan tunnettavuuden ja yleisen tiedon lisääminen, Green Care -palvelutarpeiden kartoittaminen Kainuussa sekä tiedonvälitys laatu ja kehittämistoiminnasta mm. Green Care –laatumerkistä. 
 
Tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat laadukkaan Green Care -liiketoiminnan kasvun ja kehityksen Kainuussa.

 

Hankkeen tuloksia:

 

Hankkeen loppuraportti

Luonto voimaksi Kainuussa : Green Care -palveluiden tarve ja tarjonta Kainuussa

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/544283?fbclid=IwAR39ULp6jYZBfP4SZ_tYA3MmQd0tN_Yb5CIRCApWCFxWWKE4GVqRcQTl7Gs

 

Kotilainen, H., Lipponen, M., Hökkä, M., Leskinen, M. 20017.  Green Care -palveluiden tarve Kainuussa. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B / Raportteja ja selvityksiä B82. 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140352/B-julkaisu%20luvoka.pdf;jsessionid=0B1DB9F24AF32363EF79D44902FF0CA3?sequence=1

 

Green Care -käsitteen tunnettavuuden sekä –palvelutarpeen selvittämiseksi Kainuun alueella tehtin kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa erityisesti tarvetta luontoa hyödyntäville sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluille. Kyselyn kohderyhmänä olivat Green Care -palveluita mahdollisesti ostavat tai hyödyntävät tahot. Kyselyntulos GCn tunnettavuudesta oli erittäin myönteinen. Myönteisemmin Green Care -palveluiden merkityksellisyyteen erilaisten asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa suhtautuivat työntekijät ja sijaiset verrattuna esimies tai johtaja asemassa työskenteleviin vastaajiin. Kyselyssä nousi esiin myös palvelujen maksuttomuus tai edullinen hinta. Vastauksista voi päätelä, että alalle tarvitaan kolmannen sektorin toimijoita. Toinen mahdollisuus on Green Care –toiminnan toteuttaminen työntekijöiden olemassa olevaa osaamista hyödyntäen. Tällöin ei ole tarvetta ostaa erillistä Green Care –palvelua. Jotta Green Care -palvelut saavat jalan sijaa Kainuussa, tarvitaan niille edelleen tunnettavuutta.

 

Opinnäytetyöt: 

 

Kähkonen, T.,Tervo, S. 2018. LUONTO VOIMAKSI KAINUUSSA Green Care -palveluiden mahdollisuudet. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK). 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141086/Kahkonen_Tuulikki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Opinnäytetyössä selvitettiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtajien näkemyksiä Green Care -mahdollisuuksista Kainuussa. Haastatteluista selvisi, että Green Care -palvelut ja -menetelmät olivat tuttuja osalle, mutta osalle ei lainkaan. Hevos- ja eläinavusteisten palveluiden hankkimisessa asiakkaille haasteeksi nähtiin raha. Green Care -laatumerkkien koettiin tuovan palveluille lisäarvoa ja luotettavuutta. Green Caren tunnettavuus nähtiin heikkona, mutta aihetta pidettiin mielenkiintoisena ja tärkeänä.

 

Säkkinen, J. 2018. Green Care osaksi Kainuun maataloutta. Selvitys kainuulaisten maatilojen Green Care -toiminnasta. Luonnonvara- ja ympäristöala, Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, Savonia. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/151098

Opinnäytetyössä selvitettiin kainulaisten maatilojen kiinnostusta toteuttaa Green Care -toimintaa muun tuotannon ohella. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi maatilayrittäjille jaettiin tietoa sekä koottiin kiinnostuneiden verkostoa. Haastatteluissa kävi ilmi, että Green Care oli tuntematon käsite Kainuussa. Toisaalta Green Care sopi vastaajien arvomaailmaan. Heillä oli halua hyödyntää maatilaansa monipuolisesti ja luoda maaseudulle uutta liiketoimintaa. Kainuulaisilta maatiloilta löytyy monipuolista koulutustaustaa perinteisten maatalousalojen lisäksi. Ennen kaikkea maatilalliset tarvitsevat tukea toiminnan aloittamiseen. Green Caresta haluttiin lisätietoa käytännön esimerkeillä. Myös kiinnostusta kouluttautua sosiaalialalle löytyi.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2019

yhteistyössä mukana: