Mouhi, Tarja. Luontolähtöisen kuntoutuksen merkitys masennuksesta toipuvien toimijuudelle

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Mouhi, Tarja. Luontolähtöisen kuntoutuksen merkitys masennuksesta toipuvien toimijuudelle

Aineiston nimi: Mouhi, Tarja. Luontolähtöisen kuntoutuksen merkitys masennuksesta toipuvien toimijuudelle

Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin luontolähtöisen kuntoutuksen merkitystä masennuksesta toipumisessa ja mitä se merkitsee toimijuudelle. Tutkielman aineistona on kuuden Pollesta Potkua ry:n opinnolliseen mielenterveyskuntoutukseen osallistuneen henkilön haastattelut. Aineiston analyysi on tehty sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä oli toimijuuden modaliteettiteoria ja empowerment –teoria. Tutkielman liittyy kuntouksen yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa yksilön osallisuus omassa kuntoutusprosessissaan ja kuntoutujan kokemustiedon nouseminen tasavertaiseksi ammattilaisen tiedon kanssa on keskeistä.

 

Pollesta Potkua ry:n toimintaan osallistuminen oli haastateltaville merkityksellinen osa masennuksesta toipumisprosessia. Heidän toimijuutensa muuttui sairastumisvaiheen ulkoisten vaatimusten toteuttamisesta ja täytymisistä kuntoutumisvaiheen itsestä nousevaan haluamiseen ja ympäristön mahdollisuudet avaavaan voimiseen. Vahvistunut toimijuus näyttäytyi mm. mahdollisuutena tehdä ammatillisia uudelleen valintoja. Oman elämän uudelleen määrittely tapahtui toipujan omasta näkökulmasta, eikä se määrittynyt enää ulkoisten odotusten ja vaatimusten kautta. Kuntoutumisvaiheessa merkityksellistä oli tunne riittävyydestä ja hyväksytyksi tulemisesta, jota luonnon arvoille pohjautuva toiminta erityisesti tuki.

 

Hevoset olivat haastateltaville keskeinen motivaatiotekijä Pollesta Potkua ry:n toiminnassa ja niiden läsnäololla oli välitön hyvinvointia lisäävä vaikutus, mutta myös niiden hoitaminen toi välillisiä hyvinvointivaikutuksia fyysisen tekemisen ja säännöllisen päivärytmin kautta. Hevostallilla käyminen oli herättänyt huomaamaan ympäristön merkityksen omalle hyvinvoinnille. Luonto- ja hevostoiminnan vaikutuksesta syvenevällä luontosuhteella näyttäisi olevan yhteys myös haastateltavien arvomaailmaan ja asenteisiin. Ympäristöllä oli suuri merkitys masennuksesta toipumiselle ja toimijuuden rakentumiselle. Pollesta Potkua ry näyttäytyi vastaanottavana yhteisönä, joka loi masennuksesta toipuvalle toimijuuden rakentumisen mahdollistavat puitteet.

 

Linkki tutkielmaan.

 

Kuva: Pollesta Potkua ry

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Lapin yliopisto

yhteistyössä mukana: