Green Care i Finland

Etusivu » På Svenska

Green Care är till naturen och landsbygden kopplad verksamhet som upprätthåller och befrämjar välmående och livskvalitet hos människor.
Green Care grundar sig på olika naturbaserade metoder som t.ex. ridterapi och trädgårdsterapi. Metoder används i olika slags miljöer som i skogen, i trädgården, på en lantgård, men även i städer och  inomhus. Hälsobringande effekter uppstår genom återhämtning, aktivitet och gemenskap.
Verksamheten utövas målmedvetet, ansvarsfullt och professionellt.

Grön omsorg

Grön omsorg innefattar tjänster inom omsorg och rehabilitering. Den offentliga sektorn ansvarar för tjänsterna som produceras under social- och hälsovårdslagsstiftningen. Flera tjänster inom grön omsorg förutsätter att producenten har en utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ett nära samarbete med utbildade aktörer inom branschen. Kunderna inom grön omsorg kan på något sätt beskrivas vara utsatta, dvs. de har ett behov av omsorg eller rehabilitering eller de riskerar att bli utslagna.

 

Grön kraft

Grön kraft kan innebära målinriktade naturbaserade tjänster inom arbetsvälbefinnande och andra tjänster inom välmående samt tjänster kopplade till hobbyer, uppfostran och rekreation. Kunderna inom grön kraft är inte vanligtvis speciellt utsatta och tjänster inom grön kraft kan således produceras av flera olika aktörer. Tjänsterna är inte noggrant definierade av lagstiftningen förutom tjänster inom uppfostran. Tjänsteproducenter behöver inte ha utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen. 

 

 

 

Här kan du ladda ner broschyren (11M)

Naturen som källan för välbefinnnande

 

Green Care -kvalitet

Green Care-kvalitetshandboken är avsedd att fungera som ett verktyg för kvalitetshantering i Green Care-tjänsterna samt som ett dokument vid ansökan om Green Care-kvalitetscertifikat. 

 

Green_Care_Kvalitetshandbok_sve version

 

GREEN CARE-KVALITETSMÄRKEN_broschyren

 

 

 

Stall Falisa finns i Maxmo, Österbotten.

Projekt

 Aura Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik

Green Care utbildning på svenska. Utbildningsmodulen utvecklas av Centria yrkeshögskola, Naturresursinstitutet och Vasa Universitet/Lévon institutet.  lena.enlund@centria.fi

 

Arbetsrehabiliterande Green Care i Södra Finland

Projektet syftar till att utveckla verksamhetsmodeller som förbättrar arbets- och funktionsförmågan genom att utnyttja Green Care-metoder. Institutet för hälsa och välfärd, THL

 

Text: Maija Jensen


Green Care Finland rf

Green Care Finland rf är en finsk organisation som befrämjar användningen av m.m. natur-, djur- och lantgårdsbaserade metoder i tjänster inom välmående och hälsa. Föreningen vill framföra rätten till naturen, motion, sociala förhållanden och erfarenheter i gemenskapen även för de som har nedsatt funktionsförmåga. En viktig uppgift inom organisationen är att sammanföra aktörer och professionella som är intresserade av naturens hälsoeffekter och öka dialogen mellan dem samt dela ut information. Green Care Finland är grundat år 2010.

 

Mera information

 

Tolvanen, T. 2016. Handbok för individcentrerad planering av naturbaserad verksamhet - Temapublikation 2/3 Natur i livet, natur i rehabiliteringen. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-198-6 

 

Tolvanen, T. & Jääskeläinen, A. 2017. Modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet : Temapublikation 1/3 Natur i livet, natur i rehabiliteringen. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/140212

 

GRÖNA ARGUMENT FRÅN FRISK I NATUREN ETT NORDISKT PROJEKT.

 

Pia Sjöblom. 2012. Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv .

 

Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler (Editors) 2012. Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries 

 

Statens folkhälsoinstitut. 2008. Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur. 

 

Flykt Anna, Sundvisson Indira. 2010. Natur i vården, en källa till hjälp för människor med demens. En litteraturöversikt. 

 

Ekvall, Helen. 2012. Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? En forskningsöversikt: 

 

Fredrika Mårtensson, m.fl. 2011. Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Naturvårdsverket. 

 

yhteistyössä mukana: