Dokumentit ja osaaminen

Etusivu » Laatu » Dokumentit ja osaaminen

Laatumerkkien edellyttämät dokumentit

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien hakemista varten tarvitaan seuraavat dokumentit sähköisen hakemuksen lisäksi:

 

Green Care -laatutyökirja

Sisältää mm.

 • Palvelun tai palvelukokonaisuuden luontolähtöisen vaikuttavuuden elementit ja prosessit
 • Palvelun prosessikuvauksen (asiakaslähtöinen näkökulma)
 • Palveluntuottamisen vastuullisuusnäkökohdat
 • Lisätietoa laatutyökirjan sisällöstä: Green Care -laatutyökirja (HUOM! Vuonna 2021 päivitetty laatutyökirja korvaa aiemmat versiot hakudokumenttina 1.9.2021 alkaen, kuva alla)

Turvallisuusasiakirja

 • Edellytys sekä LuontoVoiman että LuontoHoivan laatumerkille
 • Kattaa yksityiskohtaisesti kyseisen palvelun tai palvelukokonaisuuden turvallisuusasiat ja riskiarvioinnit (voi olla myös omavalvontasuunnitelma, jos ko. dokumentti sisältää kattavasti laatumerkkihakemukseen liittyvän palvelun turvallisuusasiat ja riskianalyysit)
 • Käytännön vinkkejä riskien analysointiin ja turvallisuusasiakirjan laadintaan löytyy mm. Tukesin sivuilta

Omavalvontasuunnitelma

 • LuontoHoivan (sote) palveluilla on oltava omavalvontasuunnitelma
 • Liitetään hakemuksen liitteeksi vain jos omavalvontasuunnitelma korvaa turvallisuusasiakirjan

Laatumerkkien edellyttämä osaaminen

LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluntuottajalla tulee olla sekä palveluun liittyvää osaamista että Green Care -osaamista.

 

Palvelun vaatima osaaminen

 • Palveluntuottajan ammatillinen osaaminen tulee olla riittävä suhteessa tuotettavaan palveluun
 • Yhteispalveluissa osaaminen voi täydentyä kumppanin osaamisella (esimerkki yhteistyösopimusmallista)

Green Care -osaaminen

 • Palveluntuottajalla (vähintään yhdellä henkilöllä) tulee olla vähintään 5 op tai vastaavan osaamispistemäärän teoreettinen Green Care -koulutus

Ilmoitusvelvollisuus muutostilanteissa

Laatumerkin saaneiden tulee välittömästi ilmoittaa Green Care -laatulautakunnalle, jos laatumerkkiin liittyvässä toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi​  GC-avainhenkilöiden tai yrittäjien vaihtuminen tai merkittävät muutokset Green Care -toiminnan sisällössä. 

 

 

 

 

HUOM! Green Care -työkirja on laatumerkkihakemuksen päädokumentti. Täytä työkirja huolella. Laatulautakunta käsittelee hakemuksen saadun työkirjan perusteella ja lähettää tarvittaessa täydennyspyyntöjä max. 3 kpl/hakemus.

 

 

yhteistyössä mukana: