Maaseutu edistää terveyttä — luonto luo hyvinvointia

 

Luonnon hyvinvointivaikutuksia on viime vuosina tutkittu monin eri menetelmin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vaikutusmekanismien aikaisempaa parempi tunnistaminen näkyy jo nyt monipuolistuneena luontoperustaisten palvelujen tarjontana erityisesti maaseudulla. Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke (HyvinVoi-koordinaatio) tukee luontoon perustuvaa yrittäjyyttä tuomalla esiin palveluiden vaikutuksia ja laatua sekä edistämällä alan verkostojen syntyä.

 

 

Kuva: Joogataival

 

Maaseudulla hyvinvointi- ja virkistyspalveluja tarjoavat yritykset hyödyntävät monipuolisesti luonto- ja maatilaympäristön ja niihin kiinteästi nivoutuvan kulttuurin erityispiirteitä.  Palveluiden terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset syntyvät maaseutuympäristöön luontaisesti kuuluvien elementtien, luonnon, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden, symbioosissa.  

 

Luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia poikkitieteellisesti ja monialaisesti tuotettuja palveluita voidaan käyttää tarpeen mukaan niin ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ennakoivassa tukemisessa kuin hyvinvoinnin ylläpitämisessä, virkistäytymisessä ja kuntoutuksessa. Toimintatavat soveltuvat erityisesti matalan kynnyksen toimintamalliksi.

 

Asiakkaat ovat heterogeeninen joukko erityisen tuen tarpeessa tai haavoittuvassa asemassa olevista työikäisiin. Yksittäisten asiakkaiden lisäksi palvelut tavoittavat erilaisia ryhmiä ja perheitä. Laadukkaat palvelut ja hyvä saatavuus ovatkin monipuolisen tarjonnan tavoitteena. Laadun jatkuva kehittäminen on toimialalle keskeistä samalla kun palveluiden ammatillisuuden korostaminen nostaa alan profiilia.

 

Maaseutuyrittäjien tuottamilla hyvinvointipalveluilla on mahdollista vastata yksilöllisten palveluratkaisujen kysynnän kasvuun, mutta tämä vaatii ammattitaitoa ja syvää osaamista. Alan kehittämistavoitteet nousevatkin muun muassa tarpeesta monipuolistaa totuttuja sosiaali- ja terveyspalveluja.

 

Palveluiden avulla on mahdollista edistää erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Unohtaa ei tule myöskään sitä, että palvelujen kehittäminen auttaa maaseutuyrittäjyyden monipuolistumista ja maaseudun työllisyyttä.  

 

Keskeisessä asemassa palvelujen tuottamisessa on luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön kestävä käyttö. Tulevaisuudessa luontoperustaiset hyvinvointipalvelut tulevatkin linkittymään yhä vahvemmin kestävän kehityksen päämääriin ja vastuullisiin toimintatapoihin, niin asiakkaan, ympäristön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Aluetaloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ekologiset merkitykset nousevat myös yhä paremmin esiin.

 

 

 

Blogin kirjoittaja Taina Lilja työskentelee Luonnonvarakeskuksen HyvinVoi-hankkeessa. 

 

Lisätietoja:

Elina Vehmasto, elina.vehmasto@luke.fi  

Maija Lipponen,  maija.lipponen@luke.fi 

Taina Lilja, taina.lilja@luke.fi 

 

Verkkosivut https://www.gcfinland.fi/hyvinvoi 

FB-ryhmä HyvinVoi-koordinaatio 

Twitter @hyvin_voi

Instagram #HyvinVoi

 


yhteistyössä mukana: