Vähä-Aho Vilja, Koira-avusteinen työskentely lastenkodissa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Vähä-Aho Vilja, Koira-avusteinen työskentely lastenkodissa

Aineiston nimi: Vähä-Aho Vilja, Koira-avusteinen työskentely lastenkodissa

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida ja jäsentää, mitä koira-avusteinen työskentely lastenkodissa on ja miten lastenkodissa asuvat lapset ja lastenkodin työntekijät kokevat koira-avusteisen työskentelyn. Tarkastelun kohteena olivat myös koira-avusteisen työskentelyn perusedellytykset, ongelmakohdat ja mahdollisuudet lastenkotikontekstissa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu ihmisen ja eläimen välisen suhteen, lastenkotityön sekä ammatillisen koira-avusteisen työskentelyn tarkastelusta. Koira-avusteinen työskentely tässä tutkimuksessa tarkoittaa ammatillista ja tavoitteellista työskentelyä. Koiran ohjaajalla on sekä sosiaalialan että koira-avusteisen työskentelyn koulutus. Koira on osallistunut koulutukseen ja testattu työhön soveltuvaksi. Tutkielmaan on vaikuttanut etnografinen tutkimusperinne, ja sen tarkoituksena on tarjota tiivis kuvaus koira-avusteisesta työskentelystä lastenkodissa. Tutkimusaineisto on tuotettu kenttätyössä yhdessä lastenkodissa helmi-huhtikuussa 2016. Aineisto koostuu pääasiallisesti havainnointimuistiinpanoista ja haastatteluista, joita täydentävät satunnaiset muut materiaalit, kuten esitteet ja valokuvat. Havainnointitunteja kertyi yhteensä noin 60. Viittä lasta, koira-avusteista ohjaajaa sekä yksikön esimiestä haastateltiin yksilöhaastatteluissa, ja sen lisäksi lastenkodin työntekijöitä haastateltiin kahdessa ryhmähaastattelussa. Aineiston analyysissa keskeistä oli eri aineistotyyppien asettaminen vuoropuheluun keskenään.

 

Linkki julkaisuun

Materiaalityyppi
LopputyöTieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka

yhteistyössä mukana: