Julkaisut

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit

Haluatko oman julkaisusi tälle sivulle? Voit ilmoittaa tiedot aineistolomakkeella


Selaa aineistoja

Hakusana
Materiaalityyppi    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
Julkaisuajankohta
2005 - 2023 vuosi
Löytyi: 213 kpl
Aalto, Anu, Matilainen, Anne & Suomela, Maria. Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategia 2015 - 2020.
Alueellinen Green Care strategia.
2014 vuosi
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Aho, Maarit. The LuontoHoiva and LuontoVoima quality labels in Finnish Green Care services and their impact on the field
The aim of this Master's thesis was to research the Finnish Green Care quality labels (GCQLabels) and their impact on the Green Care (GC) field.
2019 vuosi
Seinäjoki University of Applied Sciences
Aho, Maarit. Metsävoimaa järjestötoimintaan
Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen julkaisu järjestötoimijoille.
2022 vuosi
Green Care Finland ry
Ahro, Katarina. Oma piha, oma yhteisö - Yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa
Opinnäytetyön aiheena oli ikääntyneiden asukkaiden osallistaminen yhteiskehittelyn avulla oman lähiympäristön suunnitteluun helsinkiläisessä Wilhelmiinan asumispalvelukeskuksessa. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin osana Wilhelmiinan sis
2016 vuosi
Metropolia ammattikorkeakoulu
Alasaari, Johanna ja Ala-Nissilä, Hanna. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta – hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena
Työn tavoitteena on tarkastella luonnon hyödyntämistä – ja osana sitä erityisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteyksiä – sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä.
2010 vuosi
Vaasan ammattikorkeakoulu
Autio, Anne ja Koskela, Erika. Kokemuksia yli 65-vuotiaiden luontoutumisliikunta®-pilottiryhmästä
Opinnäytetyössä kerättiin yli 65-vuotiaiden kokemuksia luontoutumisliikunta®-pilottiryhmästä.
2022 vuosi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Avustajakoira autistisen lapsen apuna
Video
Backman, Heidi. Naturintegrationsguide - Användningen av Green Care aktiviteter för att integrera invandrare till naturen
Det här examensarbetets resultat är en naturintegrationsguide, vars användningsändamål är att bekanta invandrarna med den finska naturen med hjälp av Green Care aktiviteter.
2014 vuosi
Yrkeshögskolan Novia
Bergman, Marikka. “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki
The purpose of this thesis was to acquire new information on how disabled clients experience Green Care activities.
2017 vuosi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Blom, Sari ja Tynnyrinen, Kati. Vihreää voimaa: Green Care -menetelmien hyödyntäminen kiintiöpakolaisäitien ja -tyttärien kotoutumisen tukemisessa
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Green Care -menetelmien hyödyntämisen mahdollisuuksia kiintiöpakolaisäitien ja heidän kouluikäisten tyttäriensä kotoutumisen tukemisessa.
2019 vuosi
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Blomberg, Outi ja Muurinen, Heidi. Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona: kuvaus suunnittelusta ja toteutuksesta
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää luontolähtöistä toimintaa kotona asuville muistisairaille.
2019 vuosi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Cultivo Alpacas: eläinavusteinen toiminta
Video
Enlund, Lena. Naturbaserad vård och pedagogik: Utbildningsprojekt inom Green Care
2018 vuosi
Centria-ammattikorkeakoulu
Equine Management, Upkeep and Selection in Equine Assisted Intervention. A Comparative study
2010 vuosi
Tiere als Therapie -organisaatio (Wienin eläinlääketieteellinen yliopisto)
Eskelinen, Smeds, Soini,Tuohimetsä & Vehmasto: Hyvinvointia luonnonvesistä.
Julkaisun tavoite on jäsentää, mitä tarkoitetaan luonnonvesistä saatavilla hyvinvointipalveluilla, mitä tiedetään niiden käytöstä, saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta, sekä esimerkein kertoa, millaisia uusia toimintamuotoja on jo olemassa.
2018 vuosi
Luke
Färm, Mia. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata minkälaisia sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöitä eläinavusteisesta toiminnasta ja terapiasta löytyy Theseus-julkaisuarkistosta aikana 1.1.2009-11.9.2013.
2013 vuosi
Saimaan ammattikorkeakoulu
Green Care - hyvinvointia luonnosta
Video esittelee luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämistä ja Green Care -toimintaa.
2021 vuosi
YouTube
Green Care -menetelmäopas
2018 vuosi
Green Care -tietokortit
Tietokorttien toteutus: Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke, Luonnonvarakeskus.
2018 vuosi
Green Care -koordinaatiohanke
Green Care -tutkijaryhmän keskustelupaperi 2021
2021 vuosi
Green Care -vuosikello
Opinnäytetyönä luotu GC-vuosikello, joka tuotettiin Luonto toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen hankkeen toimeksiannosta.
2020 vuosi
Lapin AMK
Green Care – Kokeilemisen arvoinen asia : Luonnollista tukea elämään (LuoNa) -hankkeen kokemukset ja keskeiset tulokset
Tämä hankeraportti kokoaa yhteen keskeiset tulokset Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet -hankkeesta (LuoNa), joka toteutettiin 12/2017 – 8/2021 välisenä aikana Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen päätoteuttajana toi
2021 vuosi
Vaasan yliopisto
Green Care kvalitetshandbok
Denna Green Care-kvalitetshandbok fungerar som ett dokument för ansökan om Green Care-kvalitetscertifikat.
2017 vuosi
Luke/THL
Green Care menetelmäkortit
Korttien harjoitteita voi soveltaa eri asiakasryhmien kanssa. Korteissa kuvataan harjoituksen sisältö, tavoitteet, harjoituksessa käytettävät tarvikkeet, sovellusehdotuksia korttien harjoitukselle sekä kehitä -osio, johon jokainen voi täydentää
2019 vuosi
Green Care työtoimintakokeilu Hyvinvoiva Hevonen -tilalla 10.2.–26.3.2020
Raportti Green Care -työtoimintakokeilusta, jonka tavoitteena oli kehittää ja työstää sopiva täysin uusi yhteistyömalli sairaanhoitopiirin ja yrittäjän kanssa.
2020 vuosi
Gråsten, Tanja ja Hokkanen, Iina. Green Care - Nature Assisting Integration of Aging Somali Women
Thesis had two purposes. The first one was to report how different Green Care activities could assist aging Somali women’s integration into the Finnish society. The second one was to provide new comprehensive knowledge on how to facilitate Green Care ac
2014 vuosi
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Haapiainen, Susanna. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia SPHT:n vaikuttavuutta.
2010 vuosi
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Hakola, Saana. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana - Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia aikuisten mielenterveyskuntoutujien näkemyksiä ja kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta mielenterveyttä tukevana palveluna.
2019 vuosi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Harjula, Hanna-Maria ja Yli-Eerola, Neija. Vihreä hoiva osana iäkkäiden asumispalveluita
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan GC-menetelmien käyttöä Jyväskylän alueen asumispalveluyksiköissä.
2011 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hassink, J. Understanding Care Farming as a Swiftly Developing Sector in the Netherlands.
Väitöskirjassa on selvitetty yhteiskunnallisia taustatekijöitä kuntouttavan maatilatoiminnan kehittymiselle Alankomaissa.
2017 vuosi
Wageningen University & Research.
Hautamäki, L. ym. Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio?
Tutkittua tietoa eläinavusteisista interventioista esimerkein.
2021 vuosi
Kela
Heikkilä, Miia. Sairaaloista hyvinvointikeitaiksi? - taide ja luonto suomalaisissa sairaalahankkeissa
Pro gradu -tutkielma
2018 vuosi
Jyväskylän yliopisto
Hirvinen, S., Juola, S. ja Mäki, J. Opas Green Care -palveluiden tuottajalle
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä ja tiivis sähköinen opas Green Care – palveluiden tuottajille.
2014 vuosi
Centria-ammattikorkeakoulu
Hirvonen, Johanna, Jussila, Virve & Nissinen, Seija. Kohti ammatillista luontolähtöistä toimintaa
Tässä julkaisussa tuodaan esille luontolähtöisen koulutuksen taustaa ja käytäntöjä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa. Julkaisun tarkoituksena on tehdä näkyväksi sosionomikoulutuksen luontoperustaista profiilia ja opetus
2021 vuosi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hoivafarmi-hankkeen videoita
Video
2016 vuosi
Hoivafarmi-hanke
Homan-Helenius, P. & Yli-Viikari, A. Luonnosta avaimet lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen.
Kokemuksia luontolähtöisen toiminnan kehittämisestä lapsille ja nuorille eri sektoreiden välisenä yhteistyönä. Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen loppujulkaisu.
2017 vuosi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Huttunen, Kati. Green Care -yrittäjyys sosiaalisena innovaationa ja uravalintana sosiaali- ja terveysalalla
Tutkielma tarkastelee sitä, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on green care -yrittäjyyden käynnistymisestä Suomessa.
2013 vuosi
Tampereen yliopisto
Hynninen Maija: Green Care -toiminnan vaikuttavuus hyvinvointipalveluissa : tarkastelussa Vaalijalan Green Care -toiminta
Kiinnostus palveluiden todennettua vaikuttavuutta kohtaan on lisääntynyt yhteiskunnallisesti. Vaikuttavuuden arvioinnin kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää palvelujärjestelmää kehitettäessä.
2023 vuosi
Theseus
Hyry, Liisa. SENIORIPUUTARHA - Luontokokemuksia palvelukeskuksen pihapiirin asukkaille Torniossa
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Suensaaren palvelukeskuksen pihapiirin käyttäjien toiveita pihan muuttamiseksi luontolähtöiseksi Senioripuutarhaksi ja esittää puutarhaehdotelma toiveiden pohjalta.
2017 vuosi
Lapin ammattikorkeakoulu
Ihmisen huoltokirja hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta
2021 vuosi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Isola, Anna-Maria; Kaartinen, Heidi; Leemann, Lars; Lääperi, Raija; Schneider, Taina; Valtari, Salla; Keto-Tokoi,; Anna: Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.
Avainsanat: osallisuus; käsitteet; käsiteanalyysi; köyhyys; osallisuuden edistäminen; toimijuus; kokemukset; vaikuttaminen; yhteisöllisyys; hyvät käytännöt; toimintamallit
2017 vuosi
THL
Jokinen, Antti. Green Care osana taideperustaista matkailupalvelua – Kuvataiteilija kehittämistyössä
Taiteen kentällä toimivien ihmisten työ ja toiminnan kontekstit ovat muutok-sessa. Tutkielmani on taideperustainen toimintatutkimus, jossa soveltavan kuvataiteen ja luontoperustaisten Green Care -menetelmien kautta ideoidaan, kehitetään ja toteutetaa
2021 vuosi
Lapin yliopisto
Juusola, Mervi. Sosiaalisten taitojen ohjaajan opas.
Sosiaali- ja kasvatustyön ammattilaisille suunnattu kattava perusteos lasten, nuorten ja aikuisten sosiaalisten taitojen ohjaamiseen.
2017 vuosi
Mielenvoimaa.net
Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L, Reinikainen, M. ja Ojala, A. (toim.) 2015. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset
Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset.
2015 vuosi
Suomen ympäristökeskus
Jäppinen, Tiina. Estetiikka ja Green Care - esteettistä hyvinvointia luonnosta
Pro gradu -tutkielmassa selvitetään, mitä esteettisyys tarkoittaa Green Care –toiminnan kolmen ulottuvuuden – luonnon, toiminnan ja yhteisöllisyyden – kautta.
2017 vuosi
Helsingin yliopisto
Järvinen, Piritta ja Vesala, Sanna. Green care -interventiot syöpää sairastavien tukemisessa ja kuntoutuksessa – integratiivinen kirjallisuuskatsaus
Opinnäytetyön tarkoituksena oli integratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla tuottaa tietoa green care -interventioista ja kehittää syöpää sairastavien tai siitä jo parantuneiden tukemista ja kuntoutusta.
2017 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jääskeläinen, Arja: Green Care -palveluiden luokitus Suomessa.
Artikkelissa pohditaan Green Care -toiminnassa nykyisin käytössä olevia käsitteitä ja palveluiden luokitusta ja sen edelleen kehittämistä.
2017 vuosi
Lumen - LAMK-verkkolehti
Jääskeläinen, Arja. Luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa Ruotsissa
Julkaisussa kuvataan seitsemän opintokäyntikohteen toimintaa ja hyviä käytäntöjä luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa.
2017 vuosi
Rovaniemi, Lapin ammattikorkeakoulu
Kahilaniemi Eeva. Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin.
Asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, joka kuvaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti eläinavusteista työskentelyprosessia, työn historiaa sekä teoriataustaa.
2016 vuosi
Voimatassu Ky
Kaikkonen, Anne. GREEN CARE -KOULUTUSTA KORKEA-ASTEELLE – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeänä kainuulaiset Green Care -koulutukseen hakeneet henkilöt pitävät kehitettävän Green Care -koulutuksen sisäl töjä ja mitä uusia ehdotuksia heillä on opintojaksojen sisältöihin li
2016 vuosi
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajander, Heidi. ”Mikä ihmeen Green Care?” - Luonnon ja eläimien merkitys vankeinhoidossa
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Keravan vankilan Kiskohoidon vankien, eli oppilaiden, kokemuksia vankilan puutarhatyötoiminnasta.
2013 vuosi
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kallioinen, Meri & Kaisanlahti, Elina. Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä
Tämän fysioterapian alan opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä luontoon kuntoutumisen ympäristönä. Opinnäytetyön avulla halutaan kannustaa kuntoutusalan ammattilaisia hyödyntämään luonnon hyvinvointivaikutuksia työssään.
2021 vuosi
Oulun ammattikorkeakoulu
Kansainvälistä hankeyhteistyötä luontoperustaisessa kuntoutustoiminnassa
Julkaisu on Luontoa toimintaan yli rajojen -hankkeen julkaisu, jossa kerrotaan yhteistyöstä Ruotsissa toimivan Gröna Gången -hankkeen kanssa. Keskiössä luontoperustainen kuntoutustoiminta.
2021 vuosi
Lapin AMK julkaisut
Kataja, Tiina. Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi.
Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi on ensimmäinen suomenkielinen hevososteopatiaa käsittelevä kirja. Se on suunnattu hevosen omistajille, harrastajille ja ammattilaisille.
2017 vuosi
Noxboox
Kauppinen, Riitta ja Matkaniemi, Mirva. Toverikoiratoiminta lapsiperheille - Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti
Opinnäytetyössä kehitettiin eläinavusteista toimintaa lastensuojelun ja perhetyön menetelmäksi.
2013 vuosi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kehitysvammainen Juho maatilalla
Video
Keisteri-Sipilä, Elli. Liikuttava luonto.
Hyväntuulinen luontoliikunnan opas vie koko perheen lähiluontoon. Leikkejä luonnossa, lähiluontoon sopivia harrastuksia ja vinkkejä luontoretkille.
2017 vuosi
Kippo Heini. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
2017 vuosi
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU / Hoitotyön koulutusohjelma
Kippo, Heini. Green Care -toiminta mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
Tämä opinnäytetyö kuvaa Green Care -toiminnan menetelmiä ja niiden hyötyjä mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa.
2017 vuosi
Centria-ammattikorkeakoulu
Kivelä, Hanna. 2019. Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa - Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta
Tarkoituksena oli luontokotoutumisen kehittäminen selvittämällä maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia liittyen sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuuteen luonnonhoitotapahtumissa.
2019 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n esittelyvideo
Video
Komulainen, Marjo ja Kokkonen, Tiia. Vihreä hoiva Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
Opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä mahdollisimman tuoretta tietoa siitä, mitä Green Care / vihreä hoiva on pohjoismaissa.
2018 vuosi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Koponen, Hanna ja Kuuskoski, Kati-Aurora. Green Care mahdollisuutena moneen - Aistihuone kehitysvammaisten palvelukodissa
Opinnäytetyö aistihuoneen suunnittelusta kehitysvammaisten palveluyksikköön.
2019 vuosi
Oulun ammattikorkeakoulu
Korkiamäki, Eva & Metsäranta, Mirkka. Onnen hetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen : Aistihuonesuunnitelma Hoivakoti Villa Kiveen
Tämän monimuotoisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä suunnitelma luontoperusteisesta aistihuoneesta Hoivakoti Villa Kiveen osaksi hoivakodin luontoperusteista Green Care -palvelukokonaisuutta nimeltä Onnen hetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen
2021 vuosi
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kosloff, Johanna: A Rehabilitative and Recovering Garden.
Sosionomiopiskelijoiden artikkeli terapeuttisen puutarhan suunnitelman kehittämistyöstä tanskalaiseen mielenterveyskuntoutujien yksityiseen kuntoutuspaikkaan.
2017 vuosi
Hørhaven Danmark
Kosolan tilalla tuotetaan maitoa ja kuntoutetaan
Lehtijuttu Kosolan tilasta, jossa tuotetaan paitsi maitoa, myös kuntoutuspalveluita.
2018 vuosi
Käytännön Maamies / Agraari Oy
Kotilainen, Heidi & Lipponen, Maija. LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta.
Läsnäolon taitoja luonnosta -hankkeessa pilotoitiin luonto- ja eläinavusteista toimintaa aikuisille arjessa jaksamisen tueksi. Lotta-ryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja jokaisen kerran sisältö ennakkovalmisteluineen on koottu vihkoseen.
2017 vuosi
Kotilainen, Heidi. 2020. Luontoseteli-toimintamalli nuorten kasvun tukena: kasvatusalojen työntekijöiden kokemuksia
Opinnäytetyössä kuvataan Luontoseteli-toimintamallin hyödynnettävyyttä kasvatusalojen työntekijöiden kokemana sekä selvitetään, miten työntekijät arvioivat toimintamallin vaikutukset 11–17-vuotiaiden nuorten elämäntilanteeseen.
2020 vuosi
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kotilainen, Heidi. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien alakoululaisten pienryhmässä
Tässä projektityössä esitellään green care -toimintaan perustuvan pienryhmän toteutus, jossa yhtenä vahvana työmuotona on sosiaalipedagoginen hevostoiminta.
2013 vuosi
Itä-Suomen yliopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto
Kuusisto, Heini. Suomenhevosen käyttö terapiatyössä ja hevosavusteisessa toiminnassa
Suomenhevosen käyttö kuntoutuksessa, sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ja ratsastusterapiassa. Hevosavusteisuuden tunnettuus ja vaikuttavuuden edistäminen.
2021 vuosi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Kymäläinen, Laura & Partala Salla. Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta
Opas auttaa maatilayrittäjiä Green Care -toimintaan pohjautuvan, yli 65-vuotiaiden maatilapäivätoiminnan järjestämisessä.
2018 vuosi
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Jyväskylä
Kärkkäinen, Suvi-Katriina. Eläimet ihmisten kasvattajina
Eläinavusteinen toiminta, luonnonmukainen interventio, luontosuhde
2019 vuosi
Itä-Suomen yliopisto
Laama ja alpakka terapiaeläiminä
Video
Yle Areena
Lapin luontopoluille GC-teemalla
Video
Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan toimintamalli
Video
Pelastakaa Lapset ry
Laurila, Mervi. Koira-avusteinen lastensuojelutyö
Opinnäytetyössä tutkitaan koiran käyttömahdollisuuksia kasvatustyössä - millä tavoin koiraa voi käyttää lastensuojelussa tehtävässä kasvatustyössä ja miten tästä on hyötyä.
2016 vuosi
Centria-ammattikorkeakoulu
Lehmussaari, Tiina. Green Care -menetelmät työuupumuksesta kuntoutumisessa - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
Opinnäytetyössä tutkitaan Green Care -menetelmien käyttöä työuupumisen yhteydessä.
2019 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lehto, Armi. Green Care osaksi sosiaalityötä? - Luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikallinen erityisyys
Pro gradu –tutkielman tarkoitus on ollut kartoittaa luontoon tukeutuvien työtoimintojen ja siihen kuuluvan Green Care –tematiikan 1. tuntemusta 2. hyödyntämistä sekä 3. merkityksiä ja mahdollisuuksia sosiaalityössä erityisesti Lapissa.
2012 vuosi
Lapin yliopisto
Leppäaho, Merja. Luontoavusteinen hoivatyö - Toimijuuden kehittyminen ja toiminnan kriittiset pisteet työntekijöiden kertomana
Pro gradu tarkastelee luontoavusteisen toiminnan soveltamista hoivatyössä vanhus- ja vammaistyöntekijöiden kokemana erityisesti työntekijöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kehitys- ja muutosprosessin näkökulmasta.
2016 vuosi
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Leppänen, T. & Jääskeläinen, A. Luontoa elämään - toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi
Luontoa elämään -hankkeen toimintamalleja, tuloksia ja teoreettista perustelua osallistujien, hanketoimijoiden ja organisaatioiden näkökulmasta.
2017 vuosi
Lapin AMK, Rovaniemi
Lipponen Maija, Hallikainen Ville, Kilpeläinen Pekka. Effects of Nature-Based Intervention in Occupational Health Care on Stress – A Finnish Pilot Study Comparing Stress Evaluation Methods
Kainuussa kehitettiin luontoperustainen työterveyshuollon palvelu, jonka vaikutuksia osallistujien stressiin mitattiin eri parametreilla. Myös mittausmenetelmien sopivuutta luontointervention tutkimiseen arvioitiin. Tulokset on nyt julkaistu tieteellise
2022 vuosi
Lipponen, M. & Vehmasto, E. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus: Käsikirja
Luonnonvarakeskus (Luke) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry ovat laatineet yhteistyössä Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus -käsikirjan. Käsikirjan tavoitteena on edistää laadukkaiden palveluiden saatavuutta niin pa
2021 vuosi
Luonnonvarakeskus
Lipponen, M. Nordic research conference in Green Care and nature-based interventions.
Matkaraportti 30.10.-1.11.2017 Kristiansand, Norja
2017 vuosi
Lipponen, Maija. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien yläkoululaisten pienryhmässä
Tässä projektityössä esitellään green care -toimintaan perustuvan pienryhmän toteutus, jossa yhtenä vahvana työmuotona on sosiaalipedagoginen hevostoiminta.
2013 vuosi
Itä-Suomen yliopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto
Lipponen, Maija. LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta -loppuraportti
Ristinkantajat ry:n hankkeen "Läsnäolon taitoja luonnosta" loppuraportti
2017 vuosi
Lumoavaa luontoa arjessa ja yhdessä
Lumoavaa luontoa arjessa ja yhdessä Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemi 2022 Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 11/2022 Miten monikulttuurinen luontotoiminta taipuu osaksi kuntoutumisen ja kotoutumisen palveluja
2022 vuosi
Lapin ammattikorkeakoulu
LUMOT-käsikirja
Lumot-käsikirjassa esitellään monikulttuurisen luontotoiminnan tapoja ja malleja kotoutumisen ja kuntoutumisen tueksi.
2022 vuosi
Lapin ammattikorkeakoulu
Lundén, Johanna. Hännänheilahduksia - Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa
Kehittämistyön tarkoituksena oli seurata ja dokumentoida Turun kaupungin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä toteutettavaa koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojektia.
2012 vuosi
Turun ammattikorkeakoulu
Luomala-Toikkanen, Kaisu. Pienryhmän opettajan ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta
Tutkimuksessa selvitettiin erään suomalaisen yläkoulun pienryhmän oppilaiden ja opettajan kokemuksia koirien läsnäolosta luokassa.
2008 vuosi
Jyväskylän yliopisto
LUONNONHOITO KOTOUTUMISEN TUKENA - Opas toimijoille
Oppaassa kerrotaan luonnonhoidon toteuttamisesta ja luonnon hyödyntä-misestä kotoutumisen tukena.
2019 vuosi
Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanke
Luonnonvara-alan oppimisympäristöt Green Care - toiminnassa : työllisyystoimenpiteiden asiakkaat
2022 vuosi
Lapin ammattikorkeakoulu
Luonto kaikille -tuotekortit
Luonto kaikille -hanke on tuottanut kokonaisvaltaisesti esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluita tukevia tuotekortteja.
2020 vuosi
Luonto kaikille -hanke
Luonto liikuttamaan
Video
Metsähallitus
Luontosivusto
https://www.luontosivusto.fi/
Luontotoimintaa mielenterveyskuntoutujille
Video
Vihreä Veräjä
Luontoyhteys - kaikki minusta ja luonnosta
2020 vuosi
Oivallusvaara Oy
Lähteenmäki, M. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien vaikutuksia Eläimistä elinvoimaa ry:n asiakkaiden hyvinvointiin ja elämänhallintaan
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Eläimistä elinvoimaa ry:n kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kokemuksia toiminnan vaikutuksista heidän hyvinvointiinsa ja elämänhallintaansa. Narratiivisuutta hyödyntävä
2020 vuosi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Malin, Minna-Helena. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kartoittaa niitä viherympäristön tekijöitä, jotka motivoivat laitoksissa asuvia ikäihmisiä aktivoitumaan ulos ja selvittää ulkoilun mukanaan tuomia hyvinvointivaikutuksia.
2010 vuosi
Helsingin yliopisto
Markkula, Emilia. Eläinavusteinen työskentely motivaation vaikuttajana päihdekuntoutuksessa
Tämän sosiaalityön pro gradu-tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, miten eettisesti toteutettu eläinavusteinen työskentely vaikuttaa asiakkaiden motivaatioon päihdekuntoutuksessa.
Itä-Suomen yliopisto
Martelius, Clarissa ja Kerttula, Anna. Eläinavusteisuus ilon, innostuksen ja merkityksen lähteenä : eläinavusteisen työskentelyn hyödyt yrittäjille työmotivaation ja työn imun näkökulmista
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät eläinavusteisessa työssä mahdollisesti synnyttävät, ylläpitävät ja lisäävät työmotivaatiota ja työn imua eläinavusteisia menetelmiä käyttävillä yrittäjillä.
2022 vuosi
Metropolia ammattikorkeakoulu
Matikainen, J. & Vuorio S. OPAS GREEN CARE -TOIMINNAN JALKAUTTAMISEEN HOIVAKOTIYMPÄRISTÖSSÄ Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen.
Opinnäytetyö Sairaanhoitajakoulutus
2017 vuosi
XAMK
Matilainen, Anne. Matkaraportti Green Care opintomatkalta Hollantiin huhtikuussa 2014
Green Care –toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hanke järjesti opintomatkan Hollantiin 7.-10.4.2014. Matkalla tutustuttiin pääasiassa hoivamaatilatoimintaan sekä lasten luontotoimintaan Amsterdamissa.
2014 vuosi
Mattila, M.Nordic research conference in Green Care and Nature-based interventions.
Matkaraportti Norjassa 31.10.-1.11.2017 pidetystä GC-konferenssista.
2017 vuosi
Mesimäki, Kaisa. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa - Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa
Tutkimus käsittelee päihdeongelmasta toipuneiden henkilöiden luontokokemuksia.
2011 vuosi
Helsingin yliopisto
Metsän suojassa hoivaa ja voimaa
Lehtiartikkeli metsän käytöstä Green Care - toiminnassa, myös metsänomistajan näkökulmasta. Haastattelussa kaksi Green Care-yrittäjää.
2019 vuosi
Käytännön Maamies / Agraari Oy
Mielenhyvinvointia maatilalla
Video
Vihreä Veräjä
Mielenterveysseuran Hyvän mielen virtuaaliset metsäkävelyt
Video
Mielenterveysseura
Mielenvireys; TOLPPA loppujulkaisu
TOLPPA – Toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa -hanke
2020 vuosi
Miksi ja miten luontopalveluja tuotetaan?
2021 vuosi
YouTube
Minkkinen, Tanja. Vihreä hoiva – vihreä voima
Vihreä hoiva – vihreä voima -julkaisu on tehty laajan yhteistyön tuloksena ja sen vuoksi se sisältää useita eri näkökulmia Green Care -toimintaan.
2021 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Moilanen, Aila. Kuntouttavan maatilatoiminnan vaikuttavuus ja yhtymäkohdat sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteisiin – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Tutkielmassa etsitään vastauksia Green Care -toimintaan kuuluvan kuntouttavan maatilatoiminnan (engl. care farming, social farming) vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on samalla selvittää, miten kuntouttava maatilatoiminta soveltuu sosiaalisen
2020 vuosi
Moriggi, Angela
Tutkimusjulkaisu Green Care -toiminnan eettisten näkökulmien mahdollisuuksista.
2020 vuosi
Moriggi, Angela. Exploring enabling resources for place-based social entrepreneurship: a participatory study of Green Care practices in Finland
Tutkimusjulkaisu sosiaalisesta yrittäjyydestä. Tutkimukseen osallitui kolme suomalaista yritystä (luontomatkailuyritys, sosiaalinen maatila ja biodynaaminen maatila).
2020 vuosi
Mouhi, Tarja. Luontolähtöisen kuntoutuksen merkitys masennuksesta toipuvien toimijuudelle
2018 vuosi
Lapin yliopisto
Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla.
Opinnäytetyössä käsitellään naudan, sian, lampaan, vuohen, kanan ja hevosen luontaisesta käyttäytymisestä ja hoidon järjestämisestä.Työn toimeksiantaja on Hoivafarmi-hanke.
2016 vuosi
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Mäenpää, Oiva. Maaseutu, minun kotini
Mitä tapahtuu, kun rakkaus luontoa kohtaan muuttuu elämänkatsomukseksi? Miltä tuntuu, kun elintärkeitä metsiä pilkotaan kiihtyvään tahtiin energiantuotantoon kroonistuvassa rahantarpeessamme? Miten käy maataloutemme – voiko se selviytyä tulev
2018 vuosi
Valmiixi
Mäki, Elina & Väänänen, Tiia. Hyvinvointia ja terveyttä Green Care -toiminnasta – asiakasnäkökulmaa palvelupolkumallien luomiseen Etelä-Pohjanmaalla
2021 vuosi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Niemi, Jenni. Tassukaverit – eläinavusteisen vapaaehtoisen kaveritoiminnan merkitykset vapaaehtoisille ja nuorille
Opinnäytetyössä tutkittiin Setlementti Tampere ry:n vuonna 2016 aloitettua eläinavusteista vapaaehtoista kaveritoimintaa, Tassukaverit-toimintaa.
2018 vuosi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Nieminen, J. Koira-avusteinen työskentely väkivaltarikoksesta tuomittujen kanssa avovankilassa
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää avovankilassa väkivaltarikoksesta tuomittujen vankien ajatuksia koira-avusteisesta toiminnasta, minkälaisia kokemuksia vangit saivat toiminnasta ja miten koira-avusteista toimintaa voidaan tulevaisuudessa hy
2021 vuosi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Nybacka, Virpi. Green Care -toiminnan huomioiminen pihasuunnittelussa
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vihersuunnittelun merkitystä Green Care -toimintaympäristössä.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Nylander, Maija. Eläimet osana muistisairaiden kuntoutustyötä
Opinnäytetyössä tutkittiin eläintoiminnan vaikutuksia muistisairaiden ikääntyneiden kuntoutustyön osana.
2016 vuosi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Nylund-Kahva, Erja. Green Care -toimintamallin toteuttamismahdollisuudet varhaiskasvatuksessa
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Green Care -toimintamallin soveltamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa.
2012 vuosi
Helsingin yliopisto
Ohralahti, Tiina. Luonto elvyttää.
Opinnäytetyöni tavoitteena oli etsiä tietoa luonnon vaikutuksesta ihmiseen ja niistä mekanismeista, joilla vaikutus tapahtuu. Opinnäytetyön tarkoitus oli koota tieto aineistoksi ja luoda diasarja yhteenvetona materiaalista.
2010 vuosi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Oisalo, Niina; Salmen-Rautavuori, Hanna. Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa ratsastusterapiassa
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tunnetuksi psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa ratsastusterapiassa ja jakaa hyviä käytäntöjä psykofyysistä lähestymistapaa hyödyntävien, fysioterapeutin pohjakoulutuksella työskentelevien ratsastus
2022 vuosi
Turku AMK
Ojala, A., Neuvonen, M., Leinikka, M., Huotilainen, M., Yli-Viikari, A. ja Tyrväinen, L. Virtuaaliluontoympäristöt työhyvinvoinnin voimavarana
Hankkeessa tutkittiin millaista hyötyä virtuaalisesti tuotetulla luontoympäristöllä sisätiloissa on työkuormituksesta palautumisessa. Kokeellisen tutkimuksen kohteena olivat tietotyöläiset, joille riittävä aivojen palautuminen työpäivän aika
2019 vuosi
Luonnonvarakeskus
Opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämisen tueksi
Tietoa ja työkaluja maatilatoiminnan tuotteistamiseen, suunnitteluun, arviointiin ja markkinointiin.
2020 vuosi
Päivä Farmilla -hanke
Orava, Jenna. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus hevostoiminnan ohjaajien kuvaamana
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääriä ja käytännön toteutumista tutkimalla toimintamuodon asiakaskuntaa, tavoitteita, toiminnan menetelmiä sekä erilaisia toteuttamisen malleja.
2010 vuosi
Itä-Suomen yliopisto
Osallisuutta luonnosta! Green Care -toiminta kehitysvammaistyössä
Oppaassa kuvataan ESR- rahoitteisessa Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä ja työtoimintaa -hankkeessa kehitettyä kehitysvammaisten Green Care -työtoiminnan mallia Keski-Pohjanmaalla ja hankkeen tuloksia.
2021 vuosi
Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Yliopistokeskus Chydenius
Pajunen, Adele & Leppänen, Marko: Terveysmetsä
Terveysmetsä-hanke: Tunnista ja koe elvyttävä luonto
2017 vuosi
Gummerus
Palmumaa, K. Koira mukaan töihin? Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammatillisesti toteutetun koira-avusteisuuden hyötyjä ja hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa, etenkin mielenterveystyössä.
2020 vuosi
LAB-ammattikorkeakoulu
Paloniemi, R., Tiitu, M., Viinikka, A., Vikström, S. & Furman, E. Luonto edistämään terveyttä myös kaupungissa.
2017 vuosi
NÄKÖKULMIA YMPÄRISTÖPOLITIIKKAAN / SYKE Policy Brief
Palpatzis, Katri. Green Care - GREEN KARELIA Green Care -laatujärjestelmällä uudistuvia ja kilpailukykyisiä hyvinvointipalvelualan yrityksiä
Green Care – GREEN KARELIA -hankkeen raportti
2019 vuosi
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Perjus-Pukkila, Kirsi. Potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta Vanhan Vaasan sairaalassa
Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa potilaiden kokemuksista toiminnan kehittämistä varten. Tavoitteena oli kuvata oikeuspsykiatristen ja vaikeahoitoisten potilaiden kokemuksia Green Care -toiminnasta suhteessa hyvinvoinnin, mielekkyyden ja merk
2022 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Perkiö, Taina. Metsät suomalaisten lapsiperheiden voimavaraksi
2020 vuosi
Theseus/Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pihasta paratiisi
Video
Vihreä Veräjä
Piiroinen, Ilona ja Sarkkinen, Elina. Tukihenkilötyö yhdistys ry kohti Green Care -laatumerkkiä
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tukihenkilötyö yhdistyksen luontotoimintaa siten, että se vastaisi Green Care -toimintatapaa, jolloin yhdistyksellä olisi edellytykset hakea Green Care Finland ry:n myöntämää laatumerkkiä.
2019 vuosi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Pitkänen, K., Oratuomi, J., Hellgren, D., Furman, E., Gentin,S., Sandberg, E., Hogne Ø. & Krange, O. Nature-based integration: Nordic experiences and examples.
Julkaisussa raportoidaan ORIGIN-hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset. Hankkeen päämääränä on selvittää millainen rooli luonnolla, luontolähtöisillä menetelmillä ja luonnon virkistyskäytöllä voi olla osana maahanmuuttajien kotoutumista.
2017 vuosi
Nordic Council of Ministers: TemaNord
Pohjola-Stenroos, S. Assessment of wellbeing and health benefits from forest park. A case study in Arboretum Magnolia
Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ja analysoidaan Lohjalla sijaitsevaan Arboretum Magnoliaan tehdyn kertaluonteisen vierailun tuottamaa hyvinvointia ja elpymistä, tutkittavan luontoyhteyttä, polkujen ja alueiden koettuja tarjoomia, sekä elpymiskokemus
2020 vuosi
Estonian University of Life Sciences, Dept. Landscape Architecture
Porin luonnollisesti töissä -hanke
Video
Poutakivi, Virva ja Nietula, Jasmin. Eläinavusteista työskentelyä sosionomin koulutuksella
Opinnäytetyön pääkysymykset olivat, miten sosionomin koulutuksella voi työskennellä eläinavusteisesti sekä minkälaisia eläinavusteisia palveluita Suomessa on tarjolla.
2020 vuosi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Puolakka, A. Kivi ja käpy - Vuosikello luonnomateriaaleista valmistettavista käsitöistä
Opinnäytetyö luonnonmateriaaleista valmistettavista käsitöistä.
2013 vuosi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Pylkkänen, Päivi & Skyttä Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan
Opastusta hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille ja sitä aloitteleville maatiloille. Oppaassa keskitytään toiminnan ensi askeliin ja yhteistyön rakentamiseen julkisen järjestämisvastuun piirissä olevien sosiaalipalvelujen markkinoille.
2016 vuosi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu
Pärnänen, Jenny. Ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Hiirosenkodissa asuvien ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta.
2019 vuosi
Oulun ammattikorkeakoulu
Pölönen, Jenni. Luonto työkaverina ympäri vuoden - Opas Green Care -menetelmien hyödyntämiseen asiakkaan kuntoutuksessa
Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Koivikon Tukikodit Oy: lle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää yrityksen käytössä olevat Green Care - toiminnan osa-alueet. Opinnäytetyön tuotos on Koivikon Tukikotien henkilökunnalle suunnitel
2013 vuosi
Karelia ammattikorkeakoulu
Rantala, Annariikka ja Viikilä, Rea. Green Care -malli
Green Care -malli on Creen Care GREEN KARELIA – hankkeen toimeksiantona tehty Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä syntynyt sivusto, jonka tarkoitus on helpottaa ikääntyneiden hoiva- ja palveluasumisen yksiköitä ottamaan toimintaansa mukaan
2018 vuosi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Rantasuomela, Jenna. Kesäeläimet hoitotyön tukena - Opas kesäeläinten hankintaan
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ja koota selkeä ja kattava opas hoivakodeille, jotka suunnittelevat kesäeläinten hankintaa.
2016 vuosi
Oulun ammattikorkeakoulu
Reini, Sini. Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja tarkastella eläinavusteista toimintaa ja sen yhteyttä sosiaali- ja terveysalaan.
2011 vuosi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ressu-toiminta
Video
Retki luonto- ja maaseutumaisemaan
Video
Luonnonvarakeskus
Rintala, Johanna, Rajaniemi, Pia & Huczkowski, Panu. Internationellt projektsamarbete inom naturbaserad rehabiliteringsverksamhet
Green Care -hankkeessa tehty julkaisu kansainvälisestä yhteistyöstä luontoperustaisessa kuntoutustoiminnassa.
2021 vuosi
Lapin AMK
Risusavotalla rikoksettomaan elämään /Maalinnoitus-hanke KRITS
Ryhmämuotoista yhdyskuntapalvelua luonnon helmassa.
2017 vuosi
Talentia-päivien esitys
Saarinen, Suvi. Miten siinä kävi, kun metsään mentiin? - Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä
Opinnäytetyöni tutkimusongelma oli: Minkälaisia vaikutuksia luontoretkellä on yksilön hyvinvointiin. Tutkimuskysymyksinä olivat: Minkälaisia elpymisen tai muutoksen merkkejä on havaittavissa luontoretkelle osallistuneissa nuorissa sekä Millä tav
2009 vuosi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Salmenpää, Maija. Sosiaalinen puutarhatoiminta kuntouttavassa työtoiminnassa
Työn tilaajana on Green Care -keskus Könkkölä ry, joka tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa luonto- ja eläinavusteisesti työpajatoiminnan muodossa. Opinnäytetyö vastaa kentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää opas sosiaalisesta puutarhatoiminnas
2021 vuosi
Salonen, Kirsi. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena
Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos
2020 vuosi
Tampereen yliopisto
Salonen,Kirsi, Kirves, Kaisa & Korpela, Kalevi. Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää emootioita, minäkokemusta ja ympäristösuhteen ominaisuuksia koskevista, niin sanottua kokonaisvaltaista luontokokemusta kuvaavista väittämistä mittari (KOLU).
2016 vuosi
Psykologia –lehti 51(05),2016
Salovuori, Tuomo. Terveyttä puutarhasta - voimaantuminen Green Care -puutarhatoiminnan ohjauksessa
Pro gradu
2012 vuosi
Turun yliopisto
Salovuori. T. Luonnon lahjoja
Luonnon lahjoja tarjoaa paitsi monipuolisesti vinkkejä luonnon tarjoamien elämysten äärelle, myös Green Care -teoriaa lukijalle. Varsinainen teoria on kuitenkin upotettu tekstiin niin hyvin sisälle, ettei lukija välttämättä edes huomaa lukevansa
2020 vuosi
Kirjapaja
Santala, K. Asiantuntijaverkosto luontolähtöisen kotoutumisen tukena.
Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Polut – Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisen tukena -hankkeessa kehitetään luontolähtöisiä menetelmiä.
2017 vuosi
Lumen 3/17.
Santanen, J. Luontoseniorit: luontolähtöisen toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen Hämeen Setlementin senioritoimintaan
Opinnäytetyön tilaaja on Hämeen Setlementti ry. Työssä kuvataan prosessia, jonka aikana Hämeen Setlementin senioritoimintaan suunniteltiin ja luotiin uusi, Green Care -toimintaa eli luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntävä ryhmätoimintamuoto, L
2017 vuosi
Humanistinen korkeakoulu
Sarka, Nora. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perhekodin nuorten arjessa
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia perhekodin 14–18 -vuotiailla tytöillä on sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.
2014 vuosi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Saukkonen Janne and Moriggi Angela. Nature as pathway: a participatory action research project
2020 vuosi
Savolainen, Anu & Spännäri, Jasmiina. Luonto kuntouttavana ympäristönä - Integroiva kirjallisuuskatsaus
Työn tarkoituksena oli etsiä näyttöön perustuvaa tietoa luonnon käytöstä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä kuntoutuksessa. Työ toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena.
2021 vuosi
Turun ammattikorkeakoulu
Seppänen, Pia. Asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta Vihreällä Telakalla. "Kiitos, minut heti sinne töihin."
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Vihreä Telakka -hankkeen toiminnassa olevien asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta.
2019 vuosi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Sikkilä, Leena. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää metsän hoitavaa ja parantavaa vaikutusta ihmisen psyykelle. Ongelmaa lähestytään työuupumuksen ehkäisyn ja hoidon näkökulmasta.
2009 vuosi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sipola, R. Green Care -koulutuksen kehittäminen verkostoyhteistyönä.
Seitsemän korkeakoulun yhteinen Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle –hanke kehittää valtakunnallisesti yhtenäistä Green Care -koulutusta korkea-asteen opetukseen.
2017 vuosi
Lumen 3/17.
Smeds, Pia. Farm Education – sustainability, food and education.
Smeds tarkastelee väitöskirjatyössään 5- ja 6-luokkalaisten oppimista ja mielikuvaa ruoan reitistä sekä miten ruoka ja ruoan reitti voivat muodostaa menestyksellisen pedagogisen työvälineen.
2017 vuosi
Natural resources and bioeconomy studies / University of Oulu Graduate School
Sokra-hanke: Luonto ja osallisuus
Miten luontoympäristöt ja luontolähtöiset toiminnot voivat lisätä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
2022 vuosi
THL
Sokran tutkimusviesti - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tutkijat kokoavat Sokran tutkimusviestiin tuoreimpia osallisuustutkimuksen tuloksia niin meiltä kuin maailmalta. Sokra tukee Euroopan sosiaalirahaston hankkeita, jotka edistävät sosiaal
2021 vuosi
THL
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti -artikkelikokoelma kuvaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan syntyä ja sen taustalla olevaa teoreettista viitekehystä, ohjaajan j
2019 vuosi
Luonnonvarakeskus. Helsinki.
Syrjäkorpi, S. & Tuttavainen-Tarsa, M.: ”Refreshes the Brain, Releases the Stress”. Green Care kansainvälisten opiskelijoiden kulttuuriin sopeutumisen tukena.
Luonto-opas VAMK:n kansainvälisille opiskelijoille
2017 vuosi
Vaasan ammattikorkeakoulu
Takala-hotti Tarja: PUUTARHA-AVUSTEISTEN MENETELMIEN VAIKUTUKSIA
2015 vuosi
Jyväskylän yliopisto/Chydenius
Talvensuu, Taru. Miesten hyvinvointi ja affektit luontoympäristöissä – humanismin jälkeinen näkökulma
Artikkelissa tarkastellaan miten ja minkälaisissa tapahtumissa hyvinvointi lisääntyy luonnossa.
2021 vuosi
Turun yliopisto
Tassunjälkiä sydämessä ja mielessä: Luontoavusteisuus lasten ja nuorten tukipalveluissa
2022 vuosi
Luonnonvarakeskus
Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista -opas
Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista –opas tarjoaa tietoa luonnon merkityksestä hyvinvointiimme.
Tietoa luontokotoutuksesta kiinnostuneille
Kolu-hankkeessa tuotettiin kolme opinnäytettä aiheesta.
2019 vuosi
Tiistola, Stiina ja Tiilikka, Elina
”Metsän keskellä syntynyt” ja ”Kuusen juurella kasvanut” - Ikäihmisten metsäsuhde ja heidän kokemat luonnon hyvinvointivaikutukset
2023 vuosi
Tirkkonen, Saija. Lasten ja nuorten toimintavalmiuksien vahvistaminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa
Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla voidaan ohjaajien näkemysten mukaan vaikuttaa lasten ja nuorten toimintavalmiuksiin ja mihin tämän toiminnan vaikuttavuus perustuu.
2018 vuosi
Itä-Suomen yliopisto
Toikka Tiina: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla.
Toimintaterapian koulutusohjelman kuuluva opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Iktyocare – erityisryhmien vesistöohjaajakoulutushankkeen (TAMK ja Poko ry) kanssa.
2017 vuosi
Jyväskylän AMK
Toikka, Tiina. Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata kalastukseen liittyviä yksilökohtaisia kokemuksia, jotta kalastuksen mahdollisuuksia Green Care- toimintana voitaisiin entistä paremmin ymmärtää ja hyödyntää.
2017 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tolvanen, T. & Jääskeläinen, A. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli.
Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeessa (ESR) on kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä ajattelua.
2016 vuosi
Lapin AMK
Tolvanen, Taimi. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3.
Oppaassa käsitellään sosiaalisena kuntoutuksena tai muuna osallisuutta vahvistavana palveluna toteutettavan luontotoiminnan yksilökeskeistä suunnittelua, sen periaatteita ja siinä käytettäviä työvälineitä
2017 vuosi
Rovaniemi Lapin ammattikorkea koulu
Tuominen, Sanni. Alpakkatoiminta kehitysvammaisen kuntoutuksen tukena
2019 vuosi
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tuovinen, Susanna. Koira-avusteinen terapia lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa
Tämä opinnäytetyö kertoo koira-avusteista terapiasta ja sen käytöstä yhtenä lasten psyykkisten häiriöiden hoitomuotona.
2014 vuosi
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Turunen, Laura. Pientuotantoeläinten soveltuvuus, koulutus ja käyttö Green Care -asiakastyössä
Opinnäytetyö tuotantoeläinten käytöstä ja soveltuvuudesta Green Care -toimintaan ja eläinavusteisiin menetelmiin.
2019 vuosi
2019
Tuunanen, Elisa. Nelijalkainen hoitaja - eläimet mielentervyettä tukemassa
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka mielenterveyskuntoutujat kokevat eläimet ja millainen on eläinkontaktin merkitys kuntoutujalle. Ajatuksena oli selvittää, miten eläimiä voitaisiin käyttää mielenterveystyön tukena.
2008 vuosi
Diakonia ammattikorkeakoulu
Tykkyläinen, S., Vehmasto, E., Lipponen, M. ja Lilja, T. Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusvalmennus: sähköinen työkirja
Työkirja on osa luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuottavien toimijoiden ja organisaatioiden tueksi suunniteltua vaikuttavuusvalmennusta.
2020 vuosi
Luonnonvarakeskus
Tyrväinen, L., Lanki, T., Sipilä, R. ja Komulainen, J. 2018. Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä
Katsauksessa tutkimustietoa metsän terveyshyödyistä, erityisesti metsäkäyntien vaikutuksista mielialaan ja fysiologiaan, vihreässä ympäristössä asumisen vaikutuksista sekä tutkituista hyödyistä sairauksien hoidossa.
2018 vuosi
Duodecim
Tyrväinen, Liisa, Savonen, Eira-Maija & Simkin, Jenni. Kohti suomalaista terveysmetsän mallia
Oppaassa pohditaan millainen suomalainen terveysmetsä voisi olla ja tarvitaanko niitä. Pohdinta on syntynyt osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kolme terveysmetsän mallia -verkostohanketta (2014–2016).
2017 vuosi
Luonnonvarakeskus
Ujanen, Niina. Hevosavusteinen johtamis- ja esimiesvalmennus
Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa eläinavusteisesta valmennusmenetelmästä.
2022 vuosi
SeAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Uusikylä, Tiina. Shinrin-yoku : Kirjallisuuskatsaus metsäkylvyn terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä hyödynnettävyydestä kuntoutuksessa
Japanissa metsässä ulkoilusta käytetään ilmausta shinrin-yoku, joka käännettynä tarkoittaa metsäkylpyä. Metsäkylvyssä ihminen aistii kaikilla aisteillaan ympäröivää luontoa, ja keskittyy näihin tuntemiinsa aistimuksiin. Aisteihin ja ympä
2021 vuosi
Turku AMK
Uusitalo, Marja. LEVI GOES GREEN Seminaari 30.8.-1.9.2017
Seminaaritiivistelmä
2017 vuosi
Luke
Vainionpää, Anna-Maria. Vankien kokemuksia eläinavusteisesta toiminnasta
Työn lähtökohta oli selvittää nykyisellään olemassa olevia, mahdollisesti kuntouttavia tekijöitä vankien tuotantoeläinten kanssa tapahtuvan työtoiminnan osalta.
2011 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vehniä, Miia. Eläin tehostaa fysioterapeutin työtä – eläinavusteisen terapian mahdollisuudet fysioterapiassa
2021 vuosi
Lapin AMK
Versojen kantajat tukiparitoimintamalli
Luonto- ja eläinavusteinen ohjattu toiminta osana tukiparitoimintamallia
2021 vuosi
Sotkamo
Vesikukka, Vappu. Luonto- ja eläinavusteinen toiminta oppimisympäristössä
Toimintatutkimus luontoavusteisen toiminnan mahdollisuuksista oppimisympäristössä henkilökunnan näkökulmasta
2020 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vi utbildar vårdhundsförare med hundar
Video
Video sosiaalisesta maatila- ja puutarhatoiminnasta
Video
2021 vuosi
YouTube
Vihavainen, Tiia
Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata Green Care –keskus Könkkölä ry:n työpajatoimintaan osallistuneiden kokemuksia työtoiminnasta luontoympäristössä. Tavoitteena oli selvittää mitä tekijöitä osallistujat pitivät merkittävinä ja kuinka ym
2018 vuosi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Viinamäki, Hanna. Lemmikkieläinten merkitys autistisesti käyttäytyville lapsille
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää autistisesti käyttäytyvien lasten ja lemmikkien välistä suhdetta ja tarkastella sen merkitystä kohderyhmän lapsiin.
2005 vuosi
Tampereen yliopisto
Vähä-Aho Vilja, Koira-avusteinen työskentely lastenkodissa
2017 vuosi
Väisänen, Johanna ja Karpow, Minna. Lumiset puut kuin pitsikatto - Luontointerventio työstressistä elpymisessä ryhmätoimintamallin avulla
Työssä käsitellään työstressin hallintaa.
2018 vuosi
Karelia-ammattikorkeakoulu
Välimaa, Leena. Eläinavusteista työskentelyä hyvinvointipalveluihin.
Artikkelissa kerrotaan eläinavusteisesta työskentelystä, sen soveltamisesta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi esittellään tarkemmin Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden hallinnoimassa Luontoa elämään! – hankkeessa saatuja kokemuksia.
2017 vuosi
Lumen - LAMK verkkolehti
Walker Katariina: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus koira-avusteisen opinto-ohjauksen mahdollisuuksista tukea nuorten toimijuutta
2023 vuosi
Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus
Wiens, V., Soronen, K., Kyngäs, H. & Pölkki, T. Enhancing Adolescent Girls’ Well-Being in the Arctic—Finding What Motivates Spending Time in Nature
2021 vuosi
Research Unit of Nursing Science and Health Management, University of Oulu; Faculty of Social Sciences, University of Lapland; Oulu University Hospital
Wikman, Ingela. Green Care gårdar som framtidens vårdproducent: vetenskaplig litteraturstudie över nordiska rehabiliteringsgårdar
Green Care är ett paraplybegrepp som använder djuren, naturen, trädgårdar och gårdar på landsbygden för att rehabilitera människors fysiska och mentala hälsa. Green Care gårdar erbjuder sårbara människor olika interventioner med djur och natur
2022 vuosi
Arcada Yrkeshögskola
Yhteinen luonto kotouttaa
Video
PoLut-hanke
Yhteisöllinen puutarhatoiminta kuntoutumisen tukena -opas
Mietitkö tapoja aloittaa viljelytoimintaa ja sitä, miten saada osallistujia innostumaan mukaan. Yhteisöllisen puutarhatoiminnan -opas vastaa useimpaan mieltä painavaan kysymykseen.
2017 vuosi
Vihreä Veräjä, Sininauhaliitto
Yli-Viikari, A. & Suomela, M. Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun.
Kuntouttaviin ympäristöihin liittyvän monivaikutteisuuden ymmärtäminen on edelleen haaste, vaikka tutkittua tietoa maatilojen ja luonnon elementtien hyödyllisyydestä saadaan jatkuvasti lisää.
2016 vuosi
Maaseudun UUSI AIKA 3/2016: 53-62
Yli-Viikari, A., Smeds, P. Green Care: Maatilatoimijan työkalupakki
Opas maatilatoimijoille.
2019 vuosi
Ylilauri M. Luontoavusteiset hyvinvointipalvelut maaseudun kehittämisessä: Green Care -toiminnan edellytykset Vöyrillä ja Mustasaaressa
2018 vuosi
Vaasan yliopisto
Ylilauri, M. ja Voutilainen, O. Review of Nordic Nature-based Service Models
Tietopaketti luontoperustaisten palvelujen tuottamisen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Raportti pohjautuu Interreg Pohjoisen alueella tuotettuun kyselytutkimukseen.
2021 vuosi
Vaasan yliopisto
Ylilauri, M., Yli-Viikari, A. Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen
Julkaisu kokoaa yhteen 35 suomalaisen Green Care -tematiikasta kiinnostuneen tutkijan, kehittäjän sekä ammatillisen asiantuntijan puheenvuorot.
2019 vuosi
Vaasan yliopisto
Älä stressaa, silitä lehmää!
Video

yhteistyössä mukana: