Salonen,Kirsi, Kirves, Kaisa & Korpela, Kalevi. Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Salonen,Kirsi, Kirves, Kaisa & Korpela, Kalevi. Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista

Aineiston nimi: Salonen,Kirsi, Kirves, Kaisa & Korpela, Kalevi. Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää emootioita, minäkokemusta ja ympäristösuhteen ominaisuuksia koskevista, niin sanottua kokonaisvaltaista luontokokemusta kuvaavista väittämistä mittari (KOLU) ja selvittää sen rakennetta, ulottuvuuksien reliabiliteettia sekä mittarin rakenne-, kriteeri- ja ryhmien erotteluvaliditeettia. Aineistossa oli terveyteen liittyvän internetjulkaisun aikuislukijakuntaa (n = 485) sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten asiakkaita ja ohjattavia, joille oli ammattimaisesti käytetty luontoon liittyviä menetelmiä osana ohjausta tai kuntoutusta (n = 49). Vastaajista naisia oli 72 prosenttia, ja vastaajien keski-ikä oli 43.5 vuotta. Tämän lisäksi KOLU-mittarin luotettavuuden arviointia varten kerättiin opiskelija-aineisto (n = 347). KOLU-mittarin rakennetta arvioitiin faktorianalyysilla ja ulottuvuuksien reliabiliteettia Cronbachin alfoilla. Rakenne- ja kriteerivaliditeettia arvioitiin Pearsonin korrelaatiokertoimilla. Ryhmien erotteluvaliditeetin tutkimiseksi verrattiin KOLU-mittarin ulottuvuuksien esiintymistä aiemmassa tutkimuksessa löydetyissä luontokokemuksen ryhmissä (tervehtyjät, elpyjät, ristiriitaiset) varianssianalyysin avulla. KOLU-mittari osoittautui koostuvan neljästä ulottuvuudesta (luontoyhteyden kokemus, umpikujan tunne, tilantuntu ja hyväksyvä läsnäolo), joiden reliabiliteetit olivat riittävän hyvät. Lisäksi rakenne-, kriteeri- ja ryhmien erotteluvaliditeetit osoittautuivat kohtuullisiksi.

 

LISÄTIETOJA

Avainsanat: kokonaisvaltainen luontokokemus, KOLU-mittari, luontoyhteys, umpikuja, tilantuntu, hyväksyvä läsnäolo

Materiaalityyppi
Tieteellinen julkaisu

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Psykologia –lehti 51(05),2016

yhteistyössä mukana: