Eläin tehostaa fysioterapeutin työtä – eläinavusteisen terapian mahdollisuudet fysioterapiassa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Vehniä, Miia. Eläin tehostaa fysioterapeutin työtä – eläinavusteisen terapian mahdollisuudet fysioterapiassa

Aineiston nimi: Eläin tehostaa fysioterapeutin työtä – eläinavusteisen terapian mahdollisuudet fysioterapiassa

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa fysioterapeuttien kokemuksia eläinavusteisen terapian hyödyntämisestä fysioterapiassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle tietoa eläinavusteisesta fysioterapiasta, jota se voi hyödyntää yhdistyksensä toiminnassa ja tietoisuuden lisäämisessä eläinten kanssa työskentelystä. Myös muut fysioterapeutit voivat hyödyntää opinnäytetyöstä saatua kokemusperäistä tietoa eri eläinten kanssa työskentelystä ja eläimen tuomasta lisäarvosta fysioterapiaan. Oma tavoite oli perehtyä eläinavusteisen terapiaan ja syventää tuntemusta eläinavusteisen terapian toteutuksesta fysioterapiassa.

 

Opinnäytetyön tutkimusasetelma oli laadullinen ja tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla kolmelta eri eläinavusteista terapiaa hyödyntävältä fysioterapeutilta. Haastattelut toteutettiin Teams -sovelluksessa lokakuun 2021 aikana. Tutkimusaineiston analysointimenetelmänä oli aineistolähtöinen analysointi.

 

Eläinavusteisen terapian koetaan tuovan monia positiivisia vaikutuksia fysioterapiaan. Haastatteluista nousi vahvasti esille eläimen motivoiva rooli fysioterapiassa, jolloin asiakkaan tavoitteet saavutetaan yleensä tehokkaammin. Eläinten kanssa tehtävien harjoitusten määrä on vain terapeutin mielikuvituksesta kiinni, mutta harjoitteiden tulee olla perusteltuja. Eläimen on tärkeä nauttia työstään ja tähän tarvitaan taitoa lukea eläimen elekieltä ja mielentilaa. Eläinavusteisessa terapiassa työskentelevän eläimen tulee olla tehtäväänsä sopiva ja fysioterapeutilla tulee olla tarvittavat tiedot ja taidot terapian toteuttamiseen. Fysioterapeuteilla oli positiivisia kokemuksia eri asiakasryhmien kanssa työskentelystä, mutta on kuitenkin tunnistettava sellaiset tilanteet, joissa eläinavusteinen terapia ei ole suositeltavaa. Merkittävimpinä eläimen tuomina hyötyinä koettiin spastisuuden vähentyminen ja rentoutuminen, joka vaikuttaa taas muun muassa pukeutumiseen, ruokailuun ja nukkumiseen.

 

Vehniä, M. 2021. Eläin tehostaa fysioterapeutin työtä – eläinavusteisen terapian mahdollisuudet fysioterapiassa. Lapin ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Lapin AMK

yhteistyössä mukana: