Yleistä laatulautakunnan toimintatavoista

  • Laatulautakunnan nimittää Green Care Finland Ry ja laatulautakuntatoimii yhdistyksen alaisuudessa.
  • Laatulautakunnassa työskentelee asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus Green Care -kentältä.
  • Lautakunnan toiminta tapahtuu sivutoimisesti muiden arkitöiden ohessa. Lautakunnan kokoonpanoa ja työtapoja tarkastellaanvuosittain.
  • Laatulautakunnan yhteydenpito laatumerkin hakijan kanssa tapahtuu ensisijaisesti sähköpostin välityksellä. Näin turvataan tasapuolisuus ja dokumentointi.
  • Lautakunta voi pitää pienissä asioissa sähköpostikokouksia, mutta varsinaiset päätökset tehdään päätöskokouksissa. Päätöskokouksia on neljä kertaa vuodessa. Päätöksistä vastaa koko laatulautakunta ja päätöksen tulee olla aina yksimielinen.
  • Lautakunta noudattaa toimissaan lain mukaista tietosuojaa. Esimerkiksi dokumentit hävitetään asianmukaisesti ja sähköpostiviestinnässä ei käytetä yritysten tunnistettavia tietoja. Hakemusdokumentit säilytetään yhdessä paikassa.

Hakemusten käsittelyprosessi (uudet hakijat)

1. Kun hakemus ja hakemuksen liitteet saapuvat laatulautakunnan sähköpostiin, lautakunta lähettää merkin hakijalle kahden viikon kuluessavastaussähköpostinhakemuksen saapumisesta.

 

2. Mikäli hakemus, työkirja sekä muut dokumentit tulevat ennen hakujakson päättymispäivää, ja hakemus on selkeästi rajattu, se käsitellään laatulautakunnan seuraavassa päätöskokouksessa. Vuodessa pidetään neljä päätöskokousta.

 

3. Green Care Finland ry laskuttaa hakijalta 1. maksuosuuden hakemuksen saapuessa.

 

4. Lautakunta valitsee keskuudestaan hakemuksen pääkäsittelijän. Lautakunta ottaa hakijaan tarvittaessayhteyttä sähköpostitse.

 

5. Päätöskokous pidetään yhden kuukauden sisällä hakujakson päättymispäivästä-> Kokouksessa hakemus hylätään, hyväksytään tai lähetetään täydennyspyyntö. Kun hakemus on käsitelty päätöskokouksessa, tehty päätös annetaan hakijan tiedoksi viikon sisään päätöskokouksesta. Toistaiseksi suurimmalle osalle hakijoista on lähetetty pyyntö täydentää hakemusta.

6. Mikäli hakija saa täydennyspyynnön, sen tekemiseen annetaan määritetty aika. Hakemuksen jatkokäsittely siirtyy joko seuraavaan päätöskokoukseen tai se käsitellään sähköpostikokouksena täydennyspyynnön laajuuden ja täydennysten saapumisajankohdan mukaan. Hakija voi saada useamman täydennyspyynnön, riippuen tehtyjen täydennysten kattavuudesta.

 

7. Lautakunnan myönnettyä laatumerkin, hakijalle ilmoitetaan tieto merkin myöntämisestä viikon sisällä päätöskokouksesta.

 

8. Laatumerkkipäätöksen jälkeen yhdistys laskuttaa hakijalta 2. maksuosuuden. Maksettuaan laskun, laatumerkin saaja saa laatumerkkitodistuksen postitse sekä käyttöönsä sähköisen logoaineiston. Asiasta tiedotetaan Green Care Finland Ry:n verkkosivuilla.

 

9. Myönnetty merkki on voimassa kolme vuotta, minkä jälkeen hakemus joko uusitaan tai oikeus laatumerkkiin raukeaa. Hakijan on ilmoitettava toiminnassaan tapahtuvat olennaiset muutokset laatulautakunnalle.Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi asiakaskunnan muutokset, GC-avainhenkilöiden ja yrittäjien vaihtuminen tai toimintasisältömuutokset. Lautakunnalla on oikeus peruuttaa myönnetty merkki, mikäli hakijan toiminta ei enää vastaa alkuperäisiä laatumerkin hakudokumentteja. 

 

Lisätietoa uusien hakemusten käsittelyprosessista.


Laatumerkin uusiminen

LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatumerkin uusimista tulee hakea viimeistään noin 6 kk:n sisällä merkin umpeutumista. Lisätietoa merkin uusimisprosessista.

yhteistyössä mukana: