Tiistola, Stiina ja Tiilikka, Elina

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Tiistola, Stiina ja Tiilikka, Elina

Aineiston nimi: Tiistola, Stiina ja Tiilikka, Elina

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ikäihmisten kertomana heidän suhteestaan metsään, metsän roolista heidän tähänastisen elämänsä aikana, millaista tukea hyvinvointiin ikäihmiset kokevat saavansa luonnosta ja erityisesti metsäympäristöstä sekä millaisia hyvinvointivaikutuksia he kokevat saavansa Suomen luonnon päivänä 2023 järjestettävässä tapahtumassa.

 

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat luontotapahtumaan osallistuneet 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat ikäihmiset. Aihetta käsiteltiin siitä aiemmin tuotettuun kirjallisuuteen ja tutkimustietoon verraten sekä tutkimusluontoisesti havainnoimalla, haastattelemalla ja kyselylomakkeilla tietoa keräten luontotapahtumassa. Yhteistyökumppaninamme toimi IkiOma Ikä ry, jonka tavoitteena on luontoperusteisin menetelmin tukea ikäihmisten toimintakykyä ja mahdollistaa heille erilaisia luontokokemuksia.

 

Saavutetut tutkimustuloksemme tukevat aiemmin aiheesta tutkittua tietoa, joiden mukaan lähimetsällä on merkittävä rooli ikäihmisille. Metsässä säännöllisesti käyminen tuo iäkkäille kokonaisvaltaisia hyvinvointivaikutuksia. Ikäihmiset kertovat yksilöllisesti metsäsuhteestaan ja he ovat myös halukkaita jakamaan metsäkulttuuriperintöä eteenpäin.

 

Opinnäytetyön johtopäätöksenä todetaan lähimetsien olevan merkittävässä osassa iäkkäiden kotona asumisen tukemisessa. Lähiluonto tulisi olla helposti saavutettavissa ja ikäihmisille tulisi tarjota mahdollisuuksia sinne pääsemiseksi erilaisiin luontotapahtumiin.

 

Linkki opinnäytetyöhön.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2023 vuosi

Palvelumuodot
Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut, Tavoitteellinen luontoliikunta, Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka

yhteistyössä mukana: