Laatutyön lähtökohdat

Etusivu » Laatu » Laatutyön lähtökohdat

Green Care -palvelun laatutyön lähtökohdat

Green Care -palvelujen laatutyön lähtökohtana on, että palveluntuottaja tuntee Green Care -palvelun edellytykset, joita ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. Lisäksi palvelu on luontoperustainen, kokemuksellinen ja osallistava. Laadukkaan Green Care -palvelun tuottaja on sitoutunut myös asiakaslähtöisyyteen, turvallisuuteen sekä oman ammattialansa ja Green Care Finland ry:n eettisiin ohjeisiin, palveluun liittyvien lainsäädäntöjen ohella.

 

Laatutyöhön kuuluu oleellisena osana myös jatkuva laadun tarkkailu, joka sisältää muun muassa palvelun vaikuttavuuden arviointia suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, aktiivisen palautejärjestelmän sekä mahdollisten laatupoikkeamien korjaukset.

 

Laatutyön lähtökohtia

Laadunhallinta ja kehittäminen

 • Tähtää systemaattiseen ja uskottavaan laadunhallintaa
 • Edesauttaa osaamisen ja toiminnan kehittämistä ja hallintaa
 • Helpottaa perehdyttämistä ja tiedonsiirtoa
 • Mahdollistaa avoimen ja oppivan toimintakulttuurin

Lisäarvo ja erottuminen

 • Osoittaa luontolähtöisyyden ja laatutyöpanostuksen lisäarvon
 • Palvelee erottautumista vastuullisena ja laadukkaana palveluna
 • Edistää Green Care -palveluiden arvostusta ja tunnettuutta

Palvelulupaus ja palvelun sisältö

 • Selkeyttää asiakkaalle palvelulupauksen ja palvelun sisällön
 • Yhtenäistää palveluprosessien laatua
 • Tukee asiakkaan osallisuutta ja tietoisten valintojen tekemistä 

Lait ja määräykset

 • Peruslaatuvaatimukset samat, kuin muilla vastaavilla palveluilla
 • Tunnetaan palveluun liittyvät lait, säädökset ja viranomaismääräykset

Arvot ja eettiset periaatteet

 • Sitoudutaan ammattialan ja Green Care Finland ry:n eettisten ohjeiden arvopohjaan, sekä työyhteisön arvoihin
 • Arvot vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne
 • Arvot ohjaavat toimintaa silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia

Laatuodotukset ja niiden täyttyminen

 • Laadun hallinnassa ja todentamisessa merkillä tärkeä ja selkeä rooli
 • Laatuodotukset syntyvät asiakkaan tarpeista ja toiveista
 • Laatuodotusten täyttyminen ilmenee asiakkaan kokemuksissa

Ilmoitusvelvollisuus muutostilanteissa

Laatumerkin saaneen toimijan tulee välittömästi ilmoittaa Green Care -laatulautakunnalle, jos laatumerkkiin liittyvässä toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi​ GC-avainhenkilöiden tai yrittäjien vaihtuminen tai merkittävät muutokset Green Care -toiminnan sisällössä. 

yhteistyössä mukana: