Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Luontoperustaiset menetelmät kasvatus- ja sosiaalialalla ovat melko edullisia ja kustannustehokkaita perinteisten menetelmien rinnalla – jäsenesittelyssä Fantasy Fishing 

Fantasy Fishingin Otto Blomqvist, yhteisöpedagogi (AMK), nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, kalastusopas (AT) sekä parhaillaan ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan opintoja suorittava yrittäjä on huomannut yli kymmenen vuoden lastensuojelu- ja nuorisotyön kokemuksella, että toiminnallisuus on avaintekijänä ratkaisujen etsimisessä eri ihmisten välillä.

 

Olen kokenut luonnon aina itselleni luontaiseksi paikaksi rauhoittua ja toimia. Toimintaympäristöä vaihtamalla monista vaikeistakin aiheista on helpompi keskustella, kun ei ole seiniä ympärillä ja on tilaa hengittää. Olen opiskellut lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä erityis- ja elämyspedagogiikkaa, ja uskon jokaisessa ihmisessä olevaan hyvään, kertoo Otto toimintafilosofiaansa jatkaen, kiinnittämällä huomiota yksilössä olevaan hyvään, voidaan mahdollistaa henkilön kokonaisvaltainen kasvu ja kehittyminen.

 

Vuonna 2010 sain idean yhdistää kasvatuksellisuuden ja vesiluonnon, erityisesti kalastuksen, toimivaksi kokonaisuudeksi hoito- ja kasvatusalalla. Tätä Blue Care -toimintamallia hyödynnän nyt yritystoiminnassani, jota olen tehnyt sivutoimisesti viitisen vuotta. Lisäksi käytän luontoavusteisia toimintatapoja viikoittain päätoimisessa työssäni, nuorisotyössä ja lastensuojelutyössä eli vuodesta 2007 lähtien, Otto kertoo.

 

Otto haluaa nostaa esille, että tiiviin julkisen-, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kautta luonnon entistä suurempi hyödyntäminen kasvatus- ja sosiaalialalla on melko edullista ja kustannustehokasta perinteisempien menetelmien rinnalla.

 

Tiedän, että ammattitaidolla toteutettu kasvatuksellinen kalastusretki on usein erittäin tehokas muuhun hoito- tai kasvatuskokonaisuuteen yhdistettynä, Otto kertoo, esimerkiksi lastensuojelun piirissä kasvaneilla lapsilla ja nuorilla on usein vakavia vaurioita varhaisessa kiintymyssuhteessaan, jolloin oman arvon tunne sekä luottamus itseen ja toisiin ihmisiin häiriintyy. Murrosiässä oman identiteetin etsiskely ja kehittyminen ovat nuorelle sitä aikaa, kun hän kipeimmin tarvitsisi turvallista suunnannäyttäjää elämälleen sekä tunnetta siitä, että minä olen oikeasti hyvä. Tällaisissa tilanteissa yhdenkin turvallisen aikuisen läsnäolo ja aito kiinnostus lasta kohtaan on ensiarvoisen tärkeää.

 

Yrityksen Green/Blue Care -palvelut, käytetyt menetelmät ja asiakasryhmät

Fantasy Fishingin asiakkaita ovat lasten- ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa toimivat tahot, kuten lastensuojelulaitokset, koulut, erityiskoulut ja yksityiset asiakasperheet sekä myös ikäihmiset. Yrityksen palvelujen tavoitteita ovat esimerkiksi sosiaalinen vahvistaminen elämys- ja sosiaalipedagogiikan keinoin sekä vanhemmuuden ja vuorovaikutustaitojen tukeminen. Palvelut koostuvat mm. kasvatuksellisista kalastusohjelmapalveluista ja perhekalastuspäivistä.

 

Lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen elämys- ja sosiaalipedagogiikan keinoin tarkoittaa kalastusympäristössä lähinnä sitä, että lapselle ja nuorelle tarjotaan onnistumisen kokemuksia ja uusia elämyksiä sekä yksilönä että osana ryhmää. Kalastusaktiviteettien avulla voidaan saavuttaa unohtumattomia luontoelämyksiä. Onnistumiset ja itsensä ylittämisen tunteet tukevat myös positiivisen minäkuvan ja identiteetin kehittymistä, Otto kertoo, onnistunut kokemus luo myös pohjaa kenties elinikäiselle hyvinvointia tukevalle harrastukselle. Palvelut soveltuvatkin sekä ennaltaehkäisevään että korjaavaan työhön.

 

Yrityksen koko perheelle suunnatuilla kalastusretkillä luodaan niin ikään ikimuistoisia luontoelämyksiä, joiden avulla voidaan myös avata perheen sisäisiä lukkotiloja ammattilaisen ohjaamana.

 

Veden, maan, ilman ja tulen voimauttavat ja sisäistä rauhaa antavat elementit ovat edullisesti ja tehokkaasti hyödynnettävissä kalastusretken aikana. Toiminnan jännittävyys ja ennalta-arvaamattomuus, mutta kuitenkin turvallinen toteutus, tekevät kalastuksesta suurimmalle osalle lapsia unohtumattoman kokemuksen. Parhaissa tapauksissa lapselle kehittyy kalastuksesta koko elämän kestävä luontoharrastus, joka ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä. Olen kokenut kasvatukselliset kalastusretket todella tärkeänä menetelmänä sekä normaaleissa elämäntilanteissa kasvavien että traumatisoituneiden, pahaa oloaan oireilevien lasten ja nuorten kasvatuksessa ja hoidossa, Otto kuvailee kokemuksiaan.

 

Luontoympäristö ja uudet kokemukset lisäävät avoimuutta ja tietoisuutta sekä itsestä että muista

Vaihtoehtoisessa kasvatus- ja hoitoympäristössä vietettyjen yhteisten hetkien aikana olen päässyt oppimaan lähes aina uusia piirteitä lapsesta tai nuoresta. Sellaisia piirteitä, joita nuori ei välttämättä ole edes itse itsessään aikaisemmin tunnistanut. Yhteisillä kalastusretkillä myös muut lapsesta tai nuoresta vastuussa olevat aikuiset, kuten syntymävanhemmat, sijaisvanhemmat, nuorisokodin omaohjaaja tai muu aikuinen ovat huomanneet uusia piirteitä ja toimintatapoja sekä itsessään että lapsessa. Lisäksi lapsen elämässä olevien aikuisten välinen luottamussuhde ja yhteistyö ovat voineet kokea positiivisia muutoksia toiminnallisten kalastusretkien aikana, Otto kuvailee luontoavusteisuuden hyötyjä.

 

Koen, että yksi merkittävimmistä syistä tähän on juuri toiminnallisuus, jolloin aikuisten huomio kiinnittyy esimerkiksi kalan saamiseen yhdessä lapsen kanssa – näin toiminnan aikana aiemmat negatiivisesti latautuneet tunteet jäävät taka-alalle, Otto kertoo, kalastusretkillä lapsen elämässä olevat aikuiset ovat päässeet pohtimaan uudenlaisia tapoja tehdä työtä lapsen ja nuoren edun mukaisesti. Uskon myös siihen, että luonto toimintaympäristönä mahdollistaa monesti kokoustilaa tai luokkahuonetta paremmat yhteistyön avaimet. 

 

Esimerkiksi järjestin noin sadalle erityiskoulun oppilaalle ja henkilökunnalle luonto- ja kalastuspäivän syksyllä 2019. Päivä oli osa Luonto kuntouttaa -hanketta. Tavoitteena oli järjestää yhteisöllinen ja luontoavusteinen toimintapäivä, jossa nuorilla ja aikuisilla olisi mahdollisuus oppia uutta ja saada osallisuuden kokemus sekä mahdollinen kalastusharrastus kipinä. Tavoitteena oli tutustua turvalliseen luonnossa liikkumiseen, kalastukseen harrastuksena sekä vesiympäristöön elämyspedagogisin menetelmin. Päivän aikana käytimme erilaisia rasteja luonnon eri teemojen tutkimiseen, joissa oppilaat pääsivät käyttämään eri aisteja ja pohtimaan omaa suhtautumistaan luontoa kohtaan. Palautteen perusteella päivä oli oikein onnistunut ja se tuotti yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä sai pohtimaan omaa luontosuhdetta, esittelee Otto onnistunutta kokonaisuutta.

 

Luontoperustaisilla menetelmillä voidaan tukea myös sosiaalitoimen ja asiakasperheen välistä yhteistyötä

Otto käyttää luontoperustaisia menetelmiä mm. asiakkaan itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn ja tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen harjoittelemisen tukemiseen.

 

Menetelmistä on apua muun muassa haasteellisissa elämäntilanteissa elävien asiakasperheiden vuorovaikutuksen ja luottamuksen lisäämiseksi. Tässä on erinomainen mahdollisuus löytää yhteistyön avaimet myös esimerkiksi sosiaalitoimen ja asiakasperheen välille, kuvailee Otto luontoperustaisten toimintamallien mahdollisuuksia, ennalta yhdessä sovittujen tavoitteiden mukainen työskentely tukee mm. lapsen ja nuoren itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja, jolloin kalastusretken aikana yhdessä koettu onnistumisen kokemus voidaan siirtää arkeen voimavaraksi. Toiminnalla voidaankin vaikuttaa välillisesti esimerkiksi lapsen tai nuoren koulumotivaatioon tai vanhempien yhteistyötaitojen vahvistumiseen eri toimijoiden välillä.

 

Tee ja toteuta omaa juttuasi

Uusia Green Care -palvelutuottajia Otto kannustaa keskittymään omiin mielenkiinnon kohteisiin, tärkeintä on, että sinulla on oma juttusi, sellainen intohimo, jota hyödyntämällä jaksat kärsivällisesti tehdä töitä ja luoda yhteistyöverkostoa toimintasi tunnettavuuden lisäämiseksi. Suunnittele, toteuta ja pohdi, koska vain näin voi tehdä oikeasti vaikuttavaa työtä.

 

 


Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme, ota yhteyttä Maaritiin: maarit.aho@gcfinland.fi tai 050-5361199.

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: