Kaikissa palveluammateissa, mutta erityisesti hyvinvointialalalla korostuu omalla persoonalla työskentely  

 

Vastavuoroisessa eli dialogista vuorovaikutussa osapuolet vaikuttavat toisiinsa ja edistävät muutosta molempien itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Suhteen peruselementtejä ovat avoimuus, suoruus ja läsnäolo, jolloin toisen ihmisen kohtaaminen tapahtuu koko olemuksella. Tätä kautta tavoitetaan parhaimmillaan inhimillinen elämä rikkaampana ja syvempänä ylittäen yksilöllisyyden rajat ja tutustuen maailmaan toisen ihmisen silmin. 

 

Asiakkaan kohtaaminen ja hänen hyvinvointinsa tukeminen edellyttää ammattilaisen omaa hyvinvointi. Monissa Green Care-toiminnan kohteissa työntekijät ovat voineet kokea myös itse voimaantuvansa luonnon ja eläinten parissa.  Toisella puolella on toki myös eläinten hoitoon ja ympäristöjen kunnossapitoon liittyvä työllistävyys,  mikä on pystyttävä pitämään hallittavalla tasolla. 

 

Luonto- ja eläinavusteisessa työssä korostuu myös oma luontosuhde. Innostuksen ja kiinnostuksen välittäminen tunnetasolla asiakkaalle voi olla aitoa vain omakohtaiseen luonnontuntemukseen ja -arvostukseen perustuen.  

 

Kurki, L. 2000. Sosiokultturinen innostaminen: muutoksen pedagogiikka. Tampere. Vastapaino.
Uosukainen, L. 2014. Oma persoona työvälineenä. Teoksessa: Hirvonen, J., Skyttä, T. 
Törrönen, M. ym. 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tyynelän talli. 


yhteistyössä mukana: