Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Ohjaajan Green Care -työotemalli ikääntyneiden kuntoutuksessa.


06.08.2019

Pauliina Heiskanen ja Johanna Sipilä-Liimatainen (sairaanhoitajakoulutus Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakolu) ovat opinnäytetyössään ”Luontolähtöiset menetelmät Hoitokoti Annalassa -Siemenestä taimesta se kaikki alkaa!" kuvailleet luontolähtöisen työotteen kehittymistä osaksi hoitotyöntekijän ammatillisuutta. Lisäksi he ovat soveltaneet Green Care -menetelmää ikäihmisten hoitotyöhön tehostetussa palveluasumisessa.

 

Arkipäiväisessä kuntoutuksessa Green Care -työote rinnastetaan sosiaali- ja terveydenhuollosta tuttuun kuntouttavaan työotteeseen, Green Care -työotteella ja sen ymmärtämisellä on perustavanlaatuinen yhteys siihen, millaiseksi Green Care -ohjaajan ammatillinen osaaminen muodostuu. Green Care -työotteen oppiminen on oikeastaan Green Care -ohjaajan keskeisin tavoite.

 

Heiskasen ja Sipilä-Liimataisen mukaan (2018, 22-23.) Green Care -työotteena perustuu luontoperustaisen kuntoutusparadigman suuntaisesti ekopsykologiaan, jossa ohjattava nähdään osana luontoa. Näin ollen kuntoutustyön toimintaympäristö laajenee neljän seinän sisältä luontoympäristöön. Green Care -työotteen lähtökohtana ovat ikäihmisen ja luontoympäristön kartoitetut voimavarat ja niiden hyödyntäminen toiminnassa sekä haurastuneen luontosuhteen vahvistaminen. Vakiintuneen Green Care -työotteen ja dialogin avulla edistetään tavoitteellisesti asiakkaan hyvinvointia, elämänlaatua ja toimintakyvyn eri osa-alueita sekä osallisuutta päätöksentekoon. Työotetta toteutetaan ammatillisesti pohjaten sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön mukaiseen koulutukseen, Green Care -palvelu- ja -ohjausosaamiseen. Lisäksi työote on sidoksissa eettisiin periaatteisiin, arvoihin ja asiakaslähtöisyyteen, jossa huomioidaan asiakkaan toimintakyky ja yksilöllinen tuen tarve. Työotteen ydinajatuksena on se, että ohjattava on kuntoutusprosessinsa aktiivinen toimija ja yhteisöllinen osallistuja, jota ohjaaja ohjaa, kannustaa ja motivoi. Ohjaaja tuo myös persoonallisella osaamisellaan lisäarvoa Green Care -toimintaan.

 

Heiskasen ja Sipilä-Liimataisen mukaan ammatilliseksi Green Care -ohjaajaksi kehittyminen vaatii koulutusta, työkokemusta, kiinnostuneisuutta ja itsetuntemusta. Ohjaaja voi kehittää omaa Green Care -työotettaan reflektoinnin ja saamansa palautteen avulla prosessinomaisesti alla olevan kuvan mukaisesti.

 

Heiskanen kehittää opinnäytetyötään eteenpäin YAMKssa. 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: Heiskanen, Pauliina ja Sipilä-Liimatainen, Johanna 2018. ”Luontolähtöiset menetelmät Hoitokoti Annalassa -"Siemenestä taimesta se kaikki alkaa!" Opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu. 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: