Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

LuontoVoima-merkki Visoko Oy:lle


20.05.2021

20.4.2021 myönnettiin LuontoVoima -laatumerkki Visoko Oy:lle. Green Care Finland ry uutisoi uudet laatumerkkimyönnöt haastattelun muodossa. Visoko Oy:ltä haastateltavana toimii Vuokko Isokorpi


 

Green Care -laatumerkki myönnettiin Visoko Oy:n Luontovuokon Luontovoima -palvelukokonaisuudelle, sisältäen palvelut:

- Luontoyhteyden syventäminen (Aistimetsä®, Asahi Health® & ©Metsämieli) 

- Arvo- ja Voimavaravalmennus 


Luontovuokon menetelmät ovat ammatillisesti, yksilöllisesti ja tavoitteellisesti räätälöityjä luontoperustaisia ja sertifioituja palveluja. Luontovuokko huomioi ohjauksessaan asiakkaan mahdollisuuden syventyä dialogiin luonnon kanssa sekä lisätä tietoisuutta luonnosta ja vastuullisuudesta.

 

–Edellä mainittu palvelukokonaisuus, Asahi ja Metsämieli ovat sertifioituja menetelmiä, joissa minulla on ohjaajapätevyys. Aistimetsä on oma tuotemerkkini ja näistä kolmesta osiosta koostan tapahtumani ottaen kaikkia aineksia mukaan. Arvo- ja voimavaravalmennus tulee kokonaisuudessa ilmentymään osana ohjelmaa ja vaikuttavuutta, kuvailee Vuokko Isokorpi laatumerkin saanutta palvekokonaisuutta.

 

–Toimintaympäristönäni on luonto, yleensä hiljainen metsäluonto, myös lähiluonto ja hiljaisempi kaupunkialueen/taajaman luontopuisto sekä teen myös palvelutaloille/yrityksille ja organisaatioille pihapiirissä luontotapahtumia. Asiakasryhmääni ovat aikuiset; tyhyryhmät ja muut pienryhmät (max. 7 henkilöä), räätälöity tarjous erityistoiveiden, ryhmän koon, sijainnin ja ohjelman keston mukaan.

 

Palveluja kuvaa hidastempoisuus, meditatiivisuus, yhdessä oleminen ja tekeminen, positiivisuus, toivo, hyväksyntä, hiljaisuus, rauhallisuus, luovuus, keho-mieli -liike, terveysliikunta, moniaistillisuus, perinteet, aitous, mielenmaisema, hengittäminen, oma tila ja dialogi luonnon kanssa, havahtuminen, ilo, luontoyhteys, luontoarvot sekä luonnon estetiikka.

 

–Luontovuokon tapahtumassa luonto on keskeisessä roolissa ja ihminen oman tarinansa kanssa on osa luontoa ja tarinaa. Elämme muuttuvassa maailmassa ja ympäristössä. Aistimetsä jättää luovuudelle ja uudelle opille ja kehitykselle sijaa, tyhjä sivu -mahdollisuus reagoida ryhmän, ajankohtaisuuden sekä muutoksen tarpeellisuuteen, Vuokko kertoo jatkaen, jaamme lyhyillä keskusteluvuoroilla kokemuksemme (mikäli haluaa jakaa) yhdessä harjoitteiden välillä. Asiakkaat keskittyvät luonnon äärellä luonnon sekä oman tunne-kokemusmaailmansa reflektointiin, ohjaajan tukemana. Ohjaaja viestii ja huolehtii turvallisuuden, yhdenvertaisuuden, tasavertaisuuden ja inhimillisyyden sekä luottamuksellisen ilmapiirin toteutumisesta.

 

Visoko Oy haluaa nostaa esille omasta palvelukokonaisuudesta mm. seuraavaa:

”Tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että ihminen, jolla on syntynyt hieno luontosuhde, ymmärtää ilmastotekojen päälle. Metsässä oleskelu parantaa meidän kaikkien hyvinvointia, mutta usean sukupolven luontoretki vie suomalaisuuden juurille, elävään luontosuhteeseen.” (Sydän 3/2020, s. 8)

 

Luontovuokon arvomaailma, Luontovuokko ja Green Care tekeminen edustaa käytännön tekemisessä ilmenevää vastuullisuusajattelua ja – tekemistä, arvot pohjautuvat Ekososiaaliseen sivistysajatteluun. (https://www.youtube.com/watch?v=Ikb4nxxYkM0 kestävän kehityksen mahdollistava arvohierarkia)

 

 

Green Care -palveluntarjoajana Luontovuokko ottaa huomioon toiminnan vaikutukset luontoon ja edistää luonnon säilymistä tuleville sukupolville. Luontovuokko etsii toiminnassaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Toiminnassa otetaan huomioon kotimaisuus, paikallinen kulttuuri ja paikalliset ihmiset sekä heidän elinkeinomahdollisuutensa. Toimiessaan luontoympäristössä palveluntarjoaja kunnioittaa luontoon liittyviä arvoja ja oikeuksia, kuten jokamiehenoikeuksia ja ohjaa asiakkaitakin samaan.

 

–Nykyihminen elää jatkuvassa ärsyketulvassa. Arvot ohjaavat tekemistämme. Ihminen on osa luontoa. Elämänmenon rytmi vaatii palautumista. Ihminen palautuu levossa. Lepoa on vaikea saada riittävästi, koska mieli on jo menossa seuraavaan paikkaan ja prosessoi jatkuvasti. Pysähtyminen ja elämän hidastaminen on vaikeaa. Luonnossa kaikella on oma luonnollinen kiertokulkunsa. Luonnossa ihminen voi saada elämän oivalluksia ja voimavaroja. Se, mihin keskittyy, lisääntyy. Luontovuokon ohjatulla luontoretkellä ollaan arvojen keskiössä, luonnossa syventämässä luontoyhteyttä, ympäristöarvojen vahvistumista ja syvenemistä. Luonnolle altistaminen kannattaa, Vuokko summaa.

 

Tutustu Visoko Oy:n toimintaan tästä.

 


Luken, THL:n ja GCF ry:n yhteistyössä kehittämät LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatumerkit osoittavat, että palvelukokonaisuus on laadukasta Green Care -palvelua, ja että palveluntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan ja palvelua tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Palveluntuottaja on sitoutunut toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti noudattamalla ammattialansa lakeja ja säädöksiä sekä Green Care -toiminnalle määriteltyä eettistä ohjeistusta. Lisäksi palveluntuottaja on sitoutunut arvioimaan palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, käyttämään palautejärjestelmää sekä korjaamaan nopeasti mahdolliset laatupoikkeamat. Palvelukokonaisuudelle on myös laadittu kattava turvallisuusasiakirja ja palveluntuottajalla on vähintään 5 op/15 osp teoreettinen Green Care -koulutus. Laatumerkit myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja myöntö on palvelu-/palvelukokonaisuuskohtainen. Merkin saatuaan palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan Green Care -laatulautakunnalle, jos laatumerkkiin liittyvässä toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia.

 

Lisätietoa laatumerkeistä, vaadittavista hakudokumenteista ja -prosessista: https://www.gcfinland.fi/laatu/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: