Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit tarvitsevat brändäystä


27.08.2019
Kuva Maarit AhoUuden laatumerkkijärjestelmän luominen vaatii myös brändäystä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Master’s Degree Programme in International Business Management -ohjelmassa valmistuneessa lopputyössä tutkittiin vuonna 2017 lanseerattuja Green Care Finland ry:n hallinnoimia suomalaisia LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatumerkkejä sekä niiden merkitystä Green Care -alan toimijoille ja suomalaiselle Green Care -alalle kokonaisuutena erityisesti brändäysteorioiden näkökulmasta.

 

Työn tekijä, Maarit Aho painotti lopputyössään ei pelkästään laatumerkkijärjestelmän toimivuuden merkitystä vaan myös merkkien brändäyksen merkitystä järjestelmän tulevaisuuden kannalta. Aho kertookin, että merkit tarvitsevat runsaasti esillä oloa, jotta ne saavuttaisivat tavoitteensa olla tunnettuja, ja että ihmiset ymmärtäisivät niiden merkityksen osoituksena laadukkaasta Green Care -toimintamenetelmiä painottavasta sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja ennalta ehkäisevästä palvelusta.

 
Suomalaisilla Green Care -laatumerkeillä on selkeä tarve  - vaikkakin merkitys on enemmän sisällöllinen kuin taloudellinen tällä hetkellä

Haastatteluin ja verkkolomakkeella tehty tutkimus osoitti, että Green Care -laatumerkeillä on selkeä tarve ja niillä on merkitystä haastatteluihin osallistuneille LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatumerkin saaneille Green Care -palveluntuottajille, merkin myöntäjille sekä merkkiä myöntävän organisaation toimintaa seuraaville verkkolomakekyselyyn vastanneille. Merkitys on tosin tällä hetkellä enemmän sisällöllinen kuin taloudellinen. Merkit nähdään erityisesti keinona standardoida suomalaista Green Care -palvelukenttää, mutta myös keinoja brändätä olemassa olevia palveluja. 

 

Lisää näkyvyyttä ja sisällöllistä avaamista

LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatumerkit tarvitsevat vielä kuitenkin paljon enemmän näkyvyyttä, myös muiden kuin Green Care -alan toimijoiden keskuudessa. Lisäksi merkkien merkitystä ja sisältöä tulee avata enemmän suurelle yleisölle sekä erityisesti alan potentiaalisille asiakkaille. Aho nostaa työssään esille useita eri merkkiominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää merkkien brändäystyössä, kuten, että merkit ovat osoitus niin palvelun laadusta kuin myös ammattimaisuudesta, ympäristöystävällisyydestä sekä asiakassuuntautuneisuudesta. Merkin saanet palvelut ovat myös käyneet läpi arvostettujen Green Care -alalla toimivien ammattilaisten tiukaksi koetun seulan, joka myös osaltaan on yksi tekijä nostamaan merkkien merkitystä.

 

Uusi 4D+ malli laatumerkkien brändäykseen

LuontoHoiva- ja LuontoVoima-laatumerkkijärjestelmän ongelmana on kuitenkin, että merkkejä ei juurikaan ole vielä brändätty ja tuotu esille muissa kuin Green Care -alan foorumeissa. Aho esittääkin merkkien hallinnoijaa lisäresursoimaan toimintaansa myös merkkien brändäykseen. Brändäyksen tukena voidaan käyttää mm. Ahon luomaa 4D+ brändimallia, jossa avataan Green Care -laatumerkkien ydinviesti sekä tuodaan esille merkkien merkitystä, kompetenssia, tarkoitusta, arvoja, tyyliä ja visiota.

 

Julkaisun nimi: The LuontoHoiva and LuontoVoima quality labels in Finnish Green Care services and their impact on the field
Tekijä: Aho, Maarit (2019)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019082617978


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: