Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Jäsenesittelyssä Kantamoinen Osuuskunta


26.10.2023

 

Kantamoinen on kokeneiden sote- ja terapia-alan ammattilaisen osuuskunta Lempäälästä. Se toteuttaa lastensuojelun, sosiaalihuollon ja päihdehuollon avopalveluja Pirkanmaan ja OmaHämeen hyvinvointialueilla. Keskeisimpänä palveluna tällä hetkellä on kotiin tehtävä perhekuntoutus.

 

Mitä taustakoulututusta teiltä löytyy?

Kantamoisen tiimissä työskentelee sosionomin, opettajan, kasvatuspsykologian, toimintaterapeutin ja sairaanhoitajan pohjakoulutuksen omaavia työntekijöitä. Kolmella työntekijöistä on terapiakoulutusta (psykoterapia, lyhytterapia, perhe- ja pariterapia).

 

Mikä sai teidät aloittamaan GC-palvelujen tuottamisen?

Alun perin vuonna 2020 ajatuksena oli, että Kantamoinen jatkaa Solisevan yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa toteuttamien Green Care -tukiviikonloppujen toteuttamista lapsille ja nuorille. Pelastakaa Lapset ry:n lopetettua kyseisen palvelun tuottamisen luontolähtöisyydestä ja eläinavusteisuudesta on tullut yksi menetelmä Kantamoisen muihin lastensuojelu- ja perhepalveluihin. Vuonna 2022 Kantamoinen oli mukana Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaoston toteuttamassa Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla -hankkeessa.

 

Kauanko olette tuottaneet GC-palveluja?

Osalla Kantamoisen työntekijöistä on pitkä partio-, eräily- ja eläinharrastustausta, joka antaa sote-puolen koulutukseen ja pitkään työkokemukseen yhdistettynä hyvän pohjan hyödyntää luontolähtöisyyttä ja eläinavusteisuutta ammatillisesti eri asiakasryhmien kanssa. Kantamoisen Green Care -toiminnan logiikkaan kuuluu myös verkostoituminen alueen muiden Green Care -toimijoiden kanssa. Perhekuntoutustyössä hyödynnämme tavoitteellisesti myös perheiden omia lemmikkieläimiä ja lähiluontoa. Green Care -toiminnan kehittämisestä Kantamoisessa huolehtii terapiavastaava Sirpa Mäkinen, jolla on eri koulutusten ja käytännön työn kautta hankittu Green Care -kokemus.

 

Yrityksenne GC-palvelut, käytetyt menetelmät ja asiakasryhmät?

Green Care -menetelmiä käytämme tällä hetkellä lasten, nuorten ja perheiden kanssa erityisesti kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa. Menetelmien valintaan vaikuttaa asiakkaan toiveet ja työskentelyllä yhdessä perheen sekä lapsen tai nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa asetetut tavoitteet. Olemme hyödyntäneet mm. retkeilyä lähiluonnossa, ”kotatapaamisia”, vierailuja talleille tai muihin eläinpaikkoihin, koira-avusteisuutta asiakkaan oman lemmikin kanssa, kalastusta ja puutarha-avusteisuutta, joka on esimerkiksi tarkoittanut viher- ja hyötykasvien istuttamista yhdessä tai asiakasperheen kodin pihan laittoa. Käytämme työssämme paljon myös erilaisia luontoaiheisia kuvia, leluja ja muita materiaaleja.

 

Miksi juuri GC-toimintamallit?

Green Care sopii meille erityisesti siksi, että sen avulla vahvistetaan yhteistyösuhdetta asiakasperheen ja eri perheenjäsenten välillä. Ajattelemme, että suhteisiin panostaminen lisää työmme vaikuttavuutta. Luonto ja eläimet tuovat myös iloa sekä myönteisiä kokemuksia asiakasryhmille, joiden elämäntilanne voi olla eri syistä hyvinkin kuormittunut. Haluamme myös osaltamme vaikuttaa siihen, että luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutukset ovat saavutettavissa myös niille lapsille, nuorille ja perheille, joilla ei taloudellisista, terveydellisistä ja psykososiaalisista syistä ole niihin tasavertaisia mahdollisuuksia.


Millaisiin asiakaskohtaisiin tavoitteisiin käytätte GC-menetelmiä?

Erilaiset Green Care -lähtöiset menetelmät auttavat meitä esimerkiksi kontaktin ja luottamuksen saamisessa lapseen tai nuoreen, jolla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Luonnossa tai eläinten kanssa toimiminen on hyvä keino myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun niin lapsille kuin vanhemmillekin. Keskeinen asiakastavoite meillä on myös perheen yhteistoiminnan ja sisäisen koheesion vahvistaminen Green Care -menetelmien avulla. Luonto ja eläimet auttavat myös rauhoittumaan tapaamisessa käsiteltävien teemojen äärelle. Niiden parissa perheenjäsenet ja myös työntekijät voivat nähdä toisensa aivan uudenlaisin silmälasein, joka vaikuttaa myönteisesti edellä mainittuun yhteistyösuhteeseen ja perhesuhteisiin.

 

 

Huomioita palvelujen vaikuttavuudesta?
Perhekuntoutustyöskentelyyn sitoutuminen mahdollistuu ja lisääntyy. Stressitasot laskevat ja tapaamisilla on rauhallisempaa ja voidaan keskittyä yhteisen asian äärelle. Vanhemmat ja työntekijät kertovat, että etukäteen ajatuksissa raskaalta tuntunut perhetapaaminen onkin sujunut kevyemmin ja ollut jopa omaa kuormitusta palauttava kokemus. Tunteiden ja kokemusten sanoittamiseen saa apua luonnosta ja eläimistä sekä niihin liittyvistä metaforista


Esimerkkejä tavoitteiden saavuttamisesta GC-menetelmin?

Toteutimme puutarha-avusteista toiminta yhden vanhemman perheessä, jossa nuorella ja vanhemmalla kriisiytyneet välit ja kummallakin mielenterveyteen liittyviä haasteita. Yhteinen tekeminen perheessä puuttui. Huonekasvien ja yrttien istuttamisesta löytyi sekä nuorta että vanhempaa kiinnostava tekeminen, jonka äärellä samassa pöydässä istuminen ja omien asioiden sanoittamisen harjoittelu mahdollistui. Tapahtui myös toimintaan liittyvää toisen mielipiteen kysymistä ja auttamista. Molemmat kertoivat työskentelyn päättyessä, että ”istutusprojektilla” oli keskeinen merkitys sille, että tilanne ja vuorovaikutus perheessä alkoi helpottumaan.

 

Aloitimme työskentelyn perheessä, jossa oli pieni, puhumaton ja pelien maailmaan keskittynyt poika. Hänellä oli autismin kirjon diagnoosi, ja vaikeuksia käydä koulua. Poika ei halunnut osallistua tapaamisiin eikä kommunikoinut suoraan työntekijöiden kanssa. Suhde poikaan alkoi muodostua perheen kissaa ruokkiessa ja silitellessä. Poika piti tapaamisilla aluksi katseen tiukasti kissaan eikä vastannut mitenkään työntekijän kysymyksiin. Perhekuntoutuksen edetessä hän alkoi nostaa katsetta kissasta ja eleillä reagoida työntekijän kyllä-ei -kysymyksiin. Kissan mukana olo mahdollisti pojalle myös poistumisen omasta huoneesta. Kokemuksen myötä pohdittu vanhempien kanssa, miten eläinavusteisuutta voisi hyödyntää laajemminkin lapsen kuntoutuksen ja sosiaalisten suhteiden tukena.

 

Kantamoisen perhetapaamisissa käytetään tunnekortteja, jotka ovat vapaasti ladattavissa Tukiliiton sivuilla. 

 

Vinkkejä alalle suuntaaville toimijoille?

Haluaisimme liputtaa yhdessä tekemisen puolesta. Kaikkia ei yhden työntekijän tai palvelun tuottajan tarvitse osata itse. Toisaalta oman sote-alan ammattitaidon päälle voi kehittää myös luovasti ja tavoitteellisesti erilaisia luontolähtöisiä ja eläinavusteisia menetelmiä. Aina ei tarvitse olla suuria tavoitteita - myös ilon ja palautumisen kokemusten mahdollistaminen perheille on todella arvokasta ja voi toimia sysäyksenä eteenpäin!


Muuta, mitä haluaisitte nostaa toiminnastanne tai omalta alaltanne esiin?

Green Care -palveluiden ja menetelmien saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää. Saavutettavuutta tulee tarkastella ja parantaa eri näkökulmista.

 

Kantamoisen kotisivut ja facebook.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: