Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Jäsenesittelyssä Avalon Lastensuojelupalvelut Oy /Nuorisokoti Avalon


26.03.2024

Nuorisokoti Avalonin toimipisteet sijaitsevat Siuntiossa ja Heinolassa. Nuorisokodit profiloituvat ensisijaisesti päihteillä oireileville sekä arjenhallinnan haasteiden kanssa kamppaileville nuorille.  Siuntion yksikössä toimii oma peruskoulun opetuspiste. Avalonissa nuoria tuetaan hyödyntämään omia voimavarojaan, osallistumaan oman elämänsä kannalta tärkeään päätöksentekoon sekä löytämään elämäänsä terveyttä ja hyvinvointia lisääviä asioita.  Toimintaa ohjaavia arvoja ovat: avoimuus, vaikuttavuus, ammatillisuus, läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus sekä nokkeluus.  

 

 

Mitä taustakoulutusta teiltä löytyy?

Avalon Lastensuojelupalvelut Oy:n toiminnanjohtaja on koulutukseltaan sosionomi YAMK ja
yrityksen toimitusjohtaja on koulutukseltaan nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Nuorisokoti Avalonin
yksiköissä työskentelee moniammatilliset työryhmät, joissa taustakoulutuksia on mm.
sosionomi, sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi, toimintaterapeutti, lähihoitaja ja nuoriso- ja
yhteisöohjaaja. Green Care toiminnasta vastaavat ohjaajat ovat myös lisäkouluttautuneet
Green Care perustutkinnon muodossa sekä osallistuvat aktiivisesti alan koulutuspäiviin ja -
tapahtumiin.

 

Mikä sai teidät aloittamaan GC-palvelujen tuottamisen?
Luonnon- ja eläinten hyvinvointivaikutukset ovat tutkitusti merkittäviä ja halusimme käyttää
näitä osana nuorisokodin kuntouttavaa arkea. Nuorisokoti Avalonin Siuntion yksikkö sijaitsee
maatilalla luonnonkauniissa kartanomiljöössä joten myös yksikön sijainnin puolesta
GreenCare oli luonteva valinta osaksi kuntoutusta ja päihdetyötä. Avalonin Heinolan yksikkö
sijaitsee keskellä kaunista metsä- ja järvialuetta, joten myös Heinolan yksikössä edellytykset
GreenCare toiminnan toteuttamiselle ovat mitä parhaimpia. Molemmat yksiköt ovat alle
tunnin päässä kansallispuistojen (Nuuksio ja Repovesi) maisemista.

 

Usein erityistason sijaishuoltoon päätyvät nuoret ovat vieraantuneet luonnosta ja ns.
tavallisista hyvää oloa tuottavista kokemuksista, viemällä nuoret lähelle luontoa ja
tarjoamalla heille merkityksellisiä kokemuksia luonnossa, haluamme luoda heille korjaavia
kokemuksia ja hyvänolon tunnetta. GreenCare toiminnan kautta pystymme tarjoamaan
nuorille mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin, positiiviseen tekemiseen ja
aktiivisuuteen arjessa ilman päihteitä. GreenCare toiminta lisää nuorisokodin yhteisöllisyyttä
ja nuorten osallisuutta, heidän voidessa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön.

 

Kauanko olette tuottaneet GC-palveluja?
Luontoavusteiset menetelmät ovat olleet osana Nuorisokoti Avalonin toimintaa nuorisokodin
toiminnan aloituksesta vuodesta 2021 alkaen. Syksystä 2022 alkaen olemme kehittäneet
toimintaa suunnitelmalliseksi, tavoitteelliseksi sekä liittäneet luontoavusteisen toiminnan
osaksi nuorten hoito- ja kasvatussuunnitelmia. Voisi siis sanoa, että varsinaista GreenCare
toimintaa olemme tuottaneet syksystä 2022 alkaen. Kesällä 2023 Nuorisokoti Avalonille
myönnettiin Luonto Hoiva -laatumerkki tunnustukseksi siitä, että toiminta täyttää GreenCare
Finland yhdistyksen vaatimukset.


Yrityksen GC-palvelut, käytetyt menetelmät ja asiakasryhmät?
Asiakasryhmät koostuvat nuorisokotimme nuorista, jotka Green Care vastaavat ovat jakaneet
kolmeen pienempään ryhmään nuorten persoonat huomioiden. Näin on saatu toimivat
ryhmät, jossa jokaisella nuorella on turvallista puhua. Tässä etuna toimii pitkäaikaisemmat
sijoitukset, jossa ohjaajat pystyvät luomaan kokonaisvaltaisen kuvan kustakin nuoresta.
Menetelmiä muokkaamme tarpeen mukaan. Tämän vuoden ajan keskitymme Green Care
retkillämme käsittelemään yhtä isoa teemaa kerrallaan (mm. yksinäisyys, murrosikä, vapaus)
ja keskustelemme siitä, mitä ajatuksia ja tunteita käsitelty teema herättää nuoressa.
Keskustelun tukena käytämme tunnetaito- ja green care kortteja. Hyödynnämme retkillä
paljon myös tunnevalokuvauksen ja Photovoicen elementtejä. Seikkailukasvatus on vahvasti
läsnä jokaisella retkellä, ja kannustamme nuoria tutkimaan ympäristöään. Toiminnallisuutta
lisää mm. nuotion sytyttäminen, ruuanlaitto sekä vaahtokarkkien paahtaminen.
Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, mm. lomitimme viikon ajan Lönnebergan
kotieläinpihaa, jossa nuoret vastasivat kahdesti päivässä eläinten ruokahuollosta. Positiiviset
vaikutukset olivat selkeästi nähtävillä arjessa. Nuorisokodillamme on myös oma kanala, jossa
jokaisella nuorella on oma kananhoitovuoro.

 

 

Miksi juuri GC-toimintamallit?
Käytämme GreenCarea osana arkea ja kuntoutusta, sillä näemme tärkeäksi luoda nuorille
kokemuksia joista he voivat saada hyvän olon tunnetta ilman päihteitä. Green Care -
toiminnan avulla pyrimme vahvistamaan myös nuorisokodin yhteisöllisyyttä.
Nuoren saaminen liikkeelle ja osallistumaan yhteiseen toimintaan on jo itsessään arvokasta,
ja parhaimmillaan se voi vahvistaa yhteisöllisiä suhteita ja yhteisöön kuulumisen tunteita.
Osallistuminen sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen tukee ihmisen persoonallista
kasvuprosessia.

 

Osallistavassa toiminnassa voi saada paitsi monenlaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
myös kokemuksia omasta arvokkuudesta, toimintakyvystä ja mahdollisuuksista. Nämä kaikki
kehittävät itsetuntoa, kyvykkyydentunnetta ja vastuuntuntoa.
Tutkimustiedon mukaan luonnossa tapahtuvasta työskentelystä hyötyvät erityisesti oppimisja käytöshäiriöstä kärsivät lapset ja nuoret.
Luonnossa tapahtuvassa työskentelyssä käytöshäiriöisten lasten yliaktiivisuus,
aggressiivisuus ja tarkkaivaisuuden häiriöt ovat vähentyneet huomattavasti ja sosiaaliset
taidot merkittävästi parantuneet. Luonnossa tapahtuvaa seikkailupedagogiaa on hyödynnetty
muun muassa masentuneiden, ADHD-oireisten ja nettiriippuvaisten nuorten hoidossa
erittäin hyvin tuloksin.

 

Osastojen arjessa on säännöllisesti mukana ohjaajien koiria, jotka tuovat iloa nuorille
päivittäisellä tasolla. Koiran läsnäolo rauhoittaa nuoria, ja tätä hyödynnetään mm. osana
toimintaterapeutin tapaamisia. Nuoren on helpompi puhua koiralle, kuin paikalla olevalle
aikuiselle suoraan.


Millaisiin asiakaskohtaisiin tavoitteisiin käytätte GC-menetelmiä?

Jokaisella Nuorisokoti Avaloniin sijoitetulla nuorella on taustallaan jonkintasoista
päihteidenkäyttöä ja haasteita arjenhallinnassa sekä sosiaalisissa suhteissa. Nuorilla on
repussaan useita epäonnistumisia, ehkä ulkopuolelle jäämistä ja jopa kiusaamista. Osa
nuorista ovat Avaloniin tullessaan syrjäytymisvaarassa. Asiakaskohtaiset tavoitteet liittyvät
pääosin luontosuhteen rakentamiseen, hyvän olon tunteen luomiseen, onnistumisen
kokemuksien luomiseen sekä positiivisten ryhmätilanteiden luomiseen.

 

Huomioita palvelujen vaikuttavuudesta?
GreenCare toiminta on Nuorisokoti Avalonissa ollut erittäin vaikuttavaa. Luonnossa
tapahtuvan ryhmätyöskentelyn kautta nuoret ovat saaneet positiivisia kokemuksia ja
onnistuneet pysähtymään tärkeiden keskusteluaiheiden äärelle. GreenCare toiminnalla on
etenkin ylivilkkaiden nuorten toiminnanohjaukseen rauhoittava vaikutus ja myös nuorten
unen laadussa on huomattu positiivisia vaikutuksia GreenCare toiminnan myötä.

 

Esimerkki tavoitteiden saavuttamisesta GC-menetelmin?
Nuori, 17, taustalla rajattomuutta, omaehtoisuutta sekä nepsyhaasteita. Nuorelle
rauhoittuminen oli hyvin hankalaa, eikä tylsyyden / tekemättömyyden sietokykyä ollut
lainkaan. Säännölliset Green Care retket, maadoittuminen luontoon ja juuri siihen hetkeen
ovat auttaneet nuorta fokusoimaan ajatuksiaan yhteen asiaan kerrallaan sekä sietämään sitä,
ettei kokoajan ole tekemistä tarjolla. Pelkkä oleminen riittää ja siitä saa paljon hyvää. Nuoren
omin sanoin ”ajatukset selkiytyvät ja kohina päässä helpottuu, kun saa olla luonnossa ja
keskittyä vain siihen, mistä puhutaan. Ne kortit auttaa siinä tosi paljon”.

 

Nuori, 15, taustalla heikkoa itsetuntoa, kiusaamista, passivoitumista ja masennusta. Usein
nuoren suusta kuulee sen, miten häntä ei huvita lähteä, hän ei pidä ulkoilusta ja hän vihaa
retkiä. Kuitenkin sama nuori on jokaisen retken jälkeen todennut, että teki hyvää lähteä,
puhua ja olla ulkona. Nuori usein myös hymyilee retken aikana, mitä normaalissa arjessa ei
juurikaan esiinny. Nuori on yhdellä retkellä todennut, että ”meidän oma luonto on tosi
arvokas, ja sitä tulisi meidän kaikkien arvostaa. Ei tartte lähteä kauas, kun pääsee jo tosi
siisteihin paikkoihin”.

 

 

Vinkkejä alalle suuntaaville toimijoille?

GreenCare toimintaan ja sen kriteereihin kannattaa tutustua huolellisesti ennen kun
toiminnan aloittaa. Toiminnan kuuluu olla vastuullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista.
”Metsään meneminen” ei itsessään ole GreenCare toimintaa, sillä toiminnalle tulisi määrittää
selkeät tavoitteet. Myöskään pelkkä eläinten kanssa oleminen ei riitä, vaan toiminta pitää olla
selkäesti todennettavissa. Kun GreenCare toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista, on
toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksiakin helppo mitata. GreenCare toimintaa voi ja kannattaa
hyödyntää erilaisten ja eri ikäisten asiakasryhmien kanssa, mutta toiminnan sisältö kannattaa
suunnitella omalle asiakasryhmälleen sopivaksi, jotta asiakasryhmä motivoituisi toiminnasta.


Muuta, mitä haluaisitte nostaa toiminnastanne tai omalta alaltanne esiin?
Nuorisokoti Avalon on Siuntiossa ja Heinolassa toimivat erityistason sijaishuollon yksiköitä.
Asiakasprofiilimme on pääosin 13-17 vuotiaat nuoret jotka kamppailevat päihteiden- ja
arjenhallinnan haasteiden kanssa. Olemme tällä hetkellä ainoa päihteiden käyttäjien
kuntoutukseen erikoistunut nuorisokoti jolle on myönnetty GreenCare -laatumerkki ja
olemme kehittäneet GreenCare toimintaa erityisesti nuorisoikäisille sopivaksi.

 

Ja vielä erikseen laatumerkistä - Minkälaiselle palvelukokonaisuudelle laatumerkki myönnettiin?

Avalon Goes Outdoors -palvelulle.

 

Minkälaisia GC-menetelmiä palvelukokonaisuus pitää yllään?
Avalon Goes Outdoors pitää sisällään etukäteen suunnitellun ohjelmarungon,
menetelmätyöskentelyn, lähiretket sekä vuosittain toteutettavat leirit. Menetelminä
hyödynnämme toiminnallista työskentelyä, seikkailukasvatusta, menetelmäkortteja, avointa
keskustelua sekä eläinavusteista työskentelyä.


Mitä haluaisitte erityisesti nostaa esiin palvelukokonaisuudesta?
Erityisesti haluaisimme nostaa esille sen, miten tärkeää on etukäteen ja hyvin tehty pohjatyö.
Toiminta ei voi olla sujuvaa, mikäli sen suunnitteluun ja ohjelmarungon rakentamiseen ei ole
käytetty aikaa. Ryhmien muodostaminen toimiviksi vaatii nuorten persooniin tutustumista
sekä henkilökemioiden tuntemista, jotta kaikilla on turvallinen olo olla ja puhua ryhmissä.
Myös se, miten sitoutuneita nuoret ovat työskentelyyn on mielestämme erikseen mainittavan
arvoista. Osalle nuorista luonnossa oleminen ja sinne meneminen ei ole luontaista, vaan jopa
pelottavaa, ja siitäkin huolimatta he tulevat omatoimisesti kysymään mitä GreenCare retkillä
seuraavaksi tehdään. Heille merkityksellisiä asioita ovat ne pienet onnistumiset ja hetket
retkillä, esim. nuotiolla ruuan tekeminen on tähän asti ollut jokaiselle sellainen kokemus, jota
nuoret usein tuovat puheissaan esille. Perinteinen kesäleirimme ”Benkkuleiri” Hangon
saaristossa on myös asia, mistä olemme ylpeitä; meiltä jo lähteneet nuoret pyytävät päästä
mukaan leirille, koska heille on jäänyt kokemuksesta niin positiiviset muistot. Olemme ylpeitä
saadessamme tarjota nuorille korjaavia kokemuksia luonnon ja eläinten parissa!

 

Avalonin kotisivut, facebook ja instagram


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: