Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

"Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana" opinnäytetyö


27.08.2019

Saana Hakola

 

Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia
eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta.

 

Kansaneläkelaitos laati vuonna 2018 ”Eläinavusteinen terapia: Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja

toimintaan Suomessa” -nimisen tutkimuksen eläinavusteisesta terapiatyöstä. Tutkimuksen
tavoitteena oli tuottaa tietoa muista, kuin hevosavusteisista eläinavusteisista menetelmistä ja
niiden käytöstä Suomessa, sekä koota tutkimustietoa menetelmien toimivuudesta
toimintaterapiassa, psykoterapiassa, fysioterapiassa ja puheterapiassa. Tutkimusraportin
johtopäätöksissä mainitaan, että tarvitaan vielä lisätutkimusta eläimen itsensä vaikutuksesta
osana terapiaprosessia ja lisäksi kuntoutujien omista kokemuksista koskien eläinavusteista
terapiaa.

 

Laurea-ammattikorkeakoulussa tekemäni YAMK-opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia aikuisten
mielenterveyskuntoutujien näkemyksiä ja kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä
valmennuksesta mielenterveyttä tukevana palveluna. Tavoitteena oli tutkia koiran yksilöllisiä
ominaisuuksia ja vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi tarkoitus on tuottaa ehdotuksia
eläinavusteisen työtavan kehittämiseksi.

 

Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen muodostavat sosiaalinen kuntoutus, eläinavusteinen
valmennus/interventio, Green Care ja ratkaisukeskeinen työtapa. Toimin itse sekä valmentajana
että tutkijana opinnäytetyöprosessin ajan. Asiakkaat eläinavusteiseen valmennukseen saatiin
Espoon Mielenterveysyhdistys Ry:n kautta, ja heitä oli yhteensä viisi. Yksilövalmennukset kestivät
3,5kk kevään 2019 aikana. Eläinavusteisuus tarkoitti oman koirani Hilman läsnäoloa
valmennustilanteissa. Yhteensä tapaamisia järjestettiin 7-14/asiakas riippuen asiakkaan toiveista ja
voimavaroista. Valmennus oli asiakkaille maksutonta ja se toteutettiin asiakkaan omassa
elinympäristössä, pääasiassa asiakkaiden kodeissa. Valmennusten päätyttyä asiakkaille tehtiin
loppuhaastattelut, jotka nauhoitettiin, litteroitiin ja tulokset analysoitiin teemoittelun avulla.

 

Haastattelujen tulosten perusteella kaikki asiakkaat olivat tyytyväisiä valmennukseen. Asiakkaat
pitivät koiran roolia valmennuksessa merkittävänä, sillä ilman koiran läsnäoloa valmennus olisi
todennäköisesti ollut asiakkaiden mukaan hyvin erilaista sekä tunnelmaltaan että sisällöltään.
Koiran roolin tärkeys selittyy sen läsnäolon tuomien myönteisten vaikutusten kautta.

 

Yleisesti asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttivat muun muassa koiran läsnäolo valmennuksessa,
kotikäynti-muotoinen työskentely, asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja arvostava vuorovaikutus.
Asiakkaat kokivat, että koiran tehtävä tai rooli valmentajan työparina oli mm. tuoda työskentelyyn
iloa, luoda rento ja turvallinen ilmapiiri, mahdollistaa fyysinen läheisyys, helpottaa
vuorovaikutusta ja motivoida sitoutumaan valmennukseen. Asiakkaat kertoivat, että koiran läsnäolo vaikutti heihin fyysisesti esimerkiksi rentouttamalla kehoa, nostamalla vireystilaa sekä
lievittämällä jännittyneisyyttä, kipuja ja vapinaa. Psyykkisiksi vaikutuksiksi asiakkaat mainitsivat
ilon kokemisen, mielialan nousun, ahdistuksen ja jännityksen vähenemisen, toiveikkuuden
lisääntymisen ja kokemuksen ehdottomasta hyväksynnästä. Asiakkaat kokivat, että koiran läsnäolo
valmennuksessa teki työskentelystä mielekästä ja hauskaa, loi tasavertaisen suhteen asiakkaan ja
valmentajan välille, helpotti tunnesäätelyä ja toi valmennuksen fyysisen elementin, mitä ns.
perinteisessä ihmissuhdetyössä ei ole. Kehittämisehdotuksiksi nousi lähinnä asiakkaiden toive siitä,
että eläinavusteista valmennusta/terapiaa olisi enemmän saatavilla ja osa asiakkaista olisi toivonut
valmennuksen kestävän pidempään. 

 

Opinnäytetyön ja tutkimani teorian ja kirjallisuuden perusteella vaikuttaisi siltä, että
eläinavusteinen ratkaisukeskeinen valmennus on menetelmänä tehokas ja asiakkaille mieluinen.
Näkisin eläinavusteisen valmennuksen suosion nousevan lähitulevaisuudessa, kun tutkimustietoa
tulee yhä enemmän ja tietoisuus eläinavusteisten menetelmien tehokkuudesta hiljalleen leviää.
Opinnäytetyöprosessin päätteeksi perustin oman toiminimen Tmi Terapiatassut, joka tarjoaa
eläinavusteista valmennusta pk-seudulla sekä koulutuspalveluita aiheeseen liittyen.

 

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019082517963

 

Jutun kirjoitti opinäytteenkin tehnyt Saana Hakola.

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: