Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

TEM:n toimialaraportti julkaistiin


17.11.2017

Terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla toimii noin 18 600 yritystä, joista valtaosa on pieniä mikroyrityksiä. Alalla toimii
myös joitakin kymmeniä suuria yrityksiä. Terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla on tehty viime aikoina lukuisia yrityskauppoja,
ja myös muiden toimialojen piiristä on tullut alalle uusia yrityksiä.

 

TEM:n toimialaraportissa tarkastellaan terveys- ja sosiaalipalvelujen alan yritysten ajankohtaista tilannetta ja tulevaisuuden
näkymiä. Raportissa luodaan kuvaa alan yritysten tilanteesta paitsi elinkeinoelämässä myös kuvaamalla alan
yrityksiä monesta eri näkökulmasta, kuten yritysten ja toimipaikkojen määrän, alueellisen jakauman, osaamistarpeiden
sekä markkinoiden ja taloudellisen tilanteen näkökulmista. Toimialan asemaa ja merkitystä pohditaan raportin
lopussa ja tuodaan esille myös joitakin kehitysehdotuksia.

 

Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat monien, samanaikaisesti vaikuttavien muutosten kohteena. Kansallinen soteuudistus
muuttaa terveys -ja sosiaalipalvelujen toimintakenttää ja luo alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Lisäksi monet kansainväliset muutostrendit muuttavat voimallisesti alan toimintaympäristöä. Erityisen voimakas
muutosvoima piilee teknologisessa kehityksessä, joka valtaa alaa yhä laajemmin ja tuottaa uudenlaisia palvelukonsepteja
ja -kanavia. Lisäksi se mahdollistaa lisääntyvässä määrin myös markkinoiden laajentumisen ja tuo
eteen uudenlaisia vientimahdollisuuksia. Teknologistumisen siivellä myös alusta- ja jakamistalous rantautuu uudella
tavalla osaksi terveys- ja sosiaalialan palvelukenttää. Lisääntyvä palvelutarve, mikä juontuu paitsi väestön ikääntymisestä
myös kasvavasta kiinnostuksesta hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn, lisää alan valoisia näkymiä.


Tulevaisuuden terveys- ja sosiaalipalvelujen menestyksessä tarvitaan paljon yhteistyötä ja osaamisen jakamista yli
maantieteellisten rajojen sekä sektori-, toimiala- ja yrityskokorajojen. Uudenlaiset ja innovatiiviset verkostomaiset ja
kumppanuuteen perustuvat toimintamallit eri toimijoiden välillä voivatkin parhaimmillaan synnyttää sellaista arvoa,
joka edistää kaikkien tahojen päämääriä.

 

Raportin pohjalta piirtyy kuva terveys- ja sosiaalialan yrityksistä murrosten kynnyksellä. Toimiala on samalla myös
valtavien mahdollisuuksien äärellä − mikäli tämä mahdollisuus osataan hyödyntää oikea-aikaisesti ja innovatiivisesti.
Erityisesti hyvinvointialasta voi syntyä uusi nousuala ja vientituote.

 

TEM raportti

 

 

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: