Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

LuontoHoiva-merkki Voimavaratila Toiska Oy:lle


18.06.2021

19.3.2021 myönnettiin LuontoHoiva -laatumerkki Voimavaratila Toiska Oy:n Voimavaratilan Green Care Hoiva -palvelukokonaisuudelle. Green Care Finland ry uutisoi uudet laatumerkkimyönnöt haastattelun muodossa. Voimavaratila Toiska Oy:ltä haastateltavana toimii Jonna Mäki-Rahko


 

-LuontoHoiva -laatumerkki myönnettiin Voimavaratilan Green Care Hoiva -palvelukokonaisuudelle sisältäen Toiskan sijais- ja jälkihuollon, sosiaalihuollon avopalvelut sekä päivätoiminnan palvelumme. Green Care -ajattelu on ollut tilamme toiminnassa vahvasti mukana jo aivan alkuajoilta lähtien. Se sisältyy kaikkeen tekemiseemme niin ajattelun kuin toiminnankin tasolla – ”on mukana systeemissä”, kuten meillä tavataan sanoa. Tilaympäristömme on rakennettu luontoympäristöjä kunnioittaen niin, että sekä tilamme eläimet että kaikki meillä asuvat ja vierailevat ihmisetkin voivat nauttia sen voimaannuttavasta vaikutuksesta. Tila itsessään on jo monille elämys ja arjesta poikkeava, rauhoittava tila.

 

Ei vain luontolähtöisiä palveluja, vaan kaiken taustalla
vallitseva arvomaailma

-Yksi meidän aivan erityinen piirre on se, että hyvinvointipalvelumme ovat ammatillisia sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tuottamia palveluja, joita voidaan tuottaa niin ennaltaehkäisevin kuin kuntouttavinkin tavoittein. Sekä sijaishuoltoyksikkömme että myös talliyksikkömme ovat aluehallintoviranomaisen hyväksymiä virallisia sote-yksiköitä. Näin toimintaamme toteuttavatkin aina hyvinvointialan sekä eläinten hyvinvointiin ja ohjaamiseen koulutetut ammattilaiset, ja toimintamme laatua valvotaan tarkasti sekä omavalvonnan että viranomaisvalvonnan kautta. Meille on turvallista tulla voimaan hyvin.Perustana kokemuksellinen oppiminen
-Toiskassa toteutettavat hyvinvointipalvelut voivat olla toisiinsa nähden sisällöllisesti melko erilaisia ja eri kohderyhmille suunnattuja. Kuitenkin niiden runko, toimintaympäristö ja periaatteet noudattelevat hyvin samanlaista linjaa: Eläimet, maatilaympäristö ja luonto ovat niissä asiakkaiden hyvinvointia ylläpitävänä ja edistävänä elementtinä. Hevosten kanssa tehtävä työ sisältyy melkein kaikkiin palveluihimme. Niihin, joissa hevosia ei fyysisesti kohdata, sisältyy kuitenkin muu luonto, maatila ja niissä toimiminen automaattisesti mukaan. Kokeminen alkaa jo siitä, kun henkilö saapuu pihaan: ”on se tunnelma siellä niin läsnä jo ihan ensi sekunneilta lähtien”, toteavat monet vierailijat.


Luonto ja maatilaympäristö eläimineen tarjoavat ja mahdollistavat moniaistisia kokemuksia

-Ne muodostavat myös virikkeelliset puitteet monenlaiseen liikkumiseen, tekemiseen ja kokemiseen. Hevosen kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi omasta toiminnastaan sekä tunteistaan, joita suuntaa ulospäin tiedostamattaankin. Hevonen on reaaliaikainen peili jokaiselle, joka haluaa nähdä oman sisäisen maailmansa todenmukaiset seuraukset toisessa yksilössä. Se havahduttaa ja usein myös pysäyttää: ja siten antaa kokijalle mahdollisuuden turvalliseen itsetutkiskeluun ohjaajan kanssa.

 

-Kokemuksellinen oppiminen on meillä oppimisen perusta, ja koska siinäusein näkee oman toimintansa tulokset heti, saa siitä paljon positiivisiakokemuksia ja se myös kannustaa jatkamaan. Sama pätee myös negatiivisina koettuihin kokemuksiin, joita päästään käsittelemään heti niiden ilmaannuttua ohjaajan kanssa. Kokemuksellisuus yhdistettynä ohjaajan kanssa käytyyn reflektioon tukee hyvin henkilön
persoonallista sekä sosiaalista kasvua ja lisää itsetuntemusta. Asiakkaiden taustat, tulosyy ja käyntijaksojen pituudet vaihtelevat, mutta kaikki ovat saaneet ajastaan paljon mukaansa. Tärkeintä on asiakkaan äänen kuunteleminen ja ottaminen osaksi toiminnan suunnittelua.

 

 

 

 

Asiakkaan arvostava kohtaaminen on tärkein palvelulupauksemme

-Arvostava kohtaaminen on lähtökohta kaikkiin kontakteihimme, oli sitten kyseessä ihminen tai eläin. Luottamus, arvostus ja kunnioitus ovat
kokemuksia, jotka syntyvät yhdessä toimimisen myötä ja ne luovat pohjan asiakkaan kohtaamiselle, tasaveroiselle keskustelulle sekä kuuntelemiselle, ja sitä kautta osallisuudelle. Osallisuus on vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja yhteisiin asioihin ja tätä pyrimme edistämään kaikkien asiakkaidemme kanssa.

 

-Tavoitteet rakennetaan yhdessä asiakkaiden ja heidän perheidensä tai lähiyhteisönsä kanssa. Haluamme luoda niistä kannustavia, realistisia ja myös hyvin konkreettisia, jotta niiden saavuttamista pystyy myös asiakas itse helposti seuraamaan ja pohtimaan. Hän saa toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen kautta tärkeitä onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia, mikä jälleen lisää osallisuuden tunnetta. Asiakkaan äänen
merkitystä ei voine liiaksi korostaa, oli asiakas minkä ikäinen, taustainen tai kommunikointikykyinen ja - taitoinen tahansa. Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin suoraan kysymykseen saatu suora

vastaus.

 

Jotta me ihmiset voisimme voida hyvin, tulee myös ympäristömme ja
eläintemme voida hyvin, Mäki-Rahko tiivistää.

 

Tutustu Voimavaratila Toiska Oy:n toimintaan tästä.

 


Luken, THL:n ja GCF ry:n yhteistyössä kehittämät LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatumerkit osoittavat, että palvelukokonaisuus on laadukasta Green Care -palvelua, ja että palveluntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan ja palvelua tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Palveluntuottaja on sitoutunut toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti noudattamalla ammattialansa lakeja ja säädöksiä sekä Green Care -toiminnalle määriteltyä eettistä ohjeistusta. Lisäksi palveluntuottaja on sitoutunut arvioimaan palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, käyttämään palautejärjestelmää sekä korjaamaan nopeasti mahdolliset laatupoikkeamat. Palvelukokonaisuudelle on myös laadittu kattava turvallisuusasiakirja ja palveluntuottajalla on vähintään 5 op/15 osp teoreettinen Green Care -koulutus. Laatumerkit myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja myöntö on palvelu-/palvelukokonaisuuskohtainen. Merkin saatuaan palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan Green Care -laatulautakunnalle, jos laatumerkkiin liittyvässä toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia.

 

Lisätietoa laatumerkeistä, vaadittavista hakudokumenteista ja -prosessista: https://www.gcfinland.fi/laatu/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: