Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Valviralta saatiin selkeät linjaukset luontolähtöiselle yritystoiminnalle


25.03.2021

Luonto- ja eläinavusteisten koulutusten tarjonta on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Koulutuksen käyminen ei kuitenkaan aina avaa yrittäjälle pääsyä yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaksi julkisen puolen asiakkaille. Green Care -palveluita tuottavat toivatkin esille tarpeen selkeyttää yrittäjiä koskevia lainsäädännöllisiä reunaehtoja.

 

Green Care Finland ry pyysi 13.1.2020 Valviralta ja aluehallintovirastoilta kannanottoa ja ohjeistusta, joka liittyy yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaisten sosiaalipalvelujen rekisteröintiin sekä toimintayksikön vastuuhenkilön kelpoisuuden arviointiin toimintayksiköissä, joissa sosiaalipalvelua tuotetaan Green Care -menetelmin. Viranomaisvastaus saapui 12.3.2021. 

 

Yksityisen yrityksen myydessä sosiaali- tai terveyspalvelua kunta-asiakkaalle, lainsäädäntö edellyttää toimijan rekisteröitymistä palvelun tuottajaksi. Tässä yhteydessä Aluehallintovirasto tarkastaa toimijoiden ammatillisen kelpoisuuden.  

 

Valviran vastauksessa todettiin, että sosiaalihuoltolain alaisissa sosiaalipalveluissa tuottajalta edellytetään alan korkeakoulututkintoa. Ensisijaisena on pidetty sosionomin AMK, geronomin AMK ja kuntoutuksenohjaajan AMK tutkintoja. Tapauskohtaisesti voidaan kuitenkin hyväksyä muitakin sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoja.

 

Tämä tulkinta on tärkeä muun muassa maatiloille sijoittuvan kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan yhteydessä. Muun muassa psykiatrisen sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys on voitu katsoa riittäväksi työtoiminnan tuottamiseen.

 

Yhden henkilön yrityksessä, jossa palveluntuottaja on yrityksen ainut työntekijä, voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä vastuuhenkilöksi myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut ammattilainen. Näissä tapauksissa palveluntuottaja toimii yrityksen ainoana työntekijänä, eikä hänellä ole vastuullaan muiden työntekijöiden asiakastyönohjausta.

 

Mikäli palvelujen tuottaja palkkaa muuta henkilökuntaa asiakastyöhön, vaaditaan sosiaalipalvelun tuottajalta myös johtamiskoulutusta tai kokemusta (kahden vuoden työkokemusta esimiehenä tai erilliset johtamisopinnot). Pienyrityksissä tämä vaatimus on nähty turhan ankarana.    

 

Valvira ei näe mahdollisena ratkaisuna sitä, että toiminnan vastuuhenkilönä toimisi yrityksen ulkopuolinen yhteistyötaho.

 

Valvira ja aluehallintovirastot katsovat, ettei palveluja ostavan organisaation (kunta/kaupunki) viranhaltija tai työsuhteessa oleva työntekijä voi toimia yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön vastuuhenkilönä. Valvira ja aluehallintovirastot korostavat sitä, että yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan toimintayksikön vastuuhenkilön tulee olla joko yrityksen omistaja (yrittäjä) tai työsuhteessa yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavaan organisaatioon.  

 

Keveämpiä mallejakin löytyy

Jossain tilanteissa ovat kuntatoimijat päätyneet ostopalvelujen hankintaan muunlaisten palvelumuotojen ja niitä ohjaavan lainsäädännön kautta. Esimerkiksi virkistävää ryhmätoiminta on voitu järjestää tuen tarpeessa oleville ikäihmisille kotihoidon tukitoimena. Vastaavasti väliaikaisen perhehoidon malli on mahdollistanut tukitoimet haasteellisessa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille.    

 

Yksityisille asiakkaille ja järjestöille myytävissä palveluissa lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat vähäisemmät. Esimerkiksi sosiaalipedagogista hevostoimintaa myyvä yrittäjä toimii Kuluttajalainsäädännän puitteissa.  

 

Osa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaista hyötyy nimenomaan toiminnallisten ja osallistavien tukimuotojen lisäämisestä. Tämän kautta voidaan puuttua erityissairaanhoidon akuuttiin resurssipulaan. Omien hevostallien, maatilojen ja puutarhojen rakentaminen ja ylläpito on kuitenkin kuntatoimijoille huomattavasti kalliimpi ratkaisu, kuin yhteistyö lähialueen ammattilaisten kanssa.

 

Yhteistyöhön perustuvien ja kustannustehokkaiden mallien kehittäminen vaatii edelleen kehittämistä. Esimerkiksi lasten- ja nuorten tukipalveluissa on tärkeää mahdollistaa myös pienimuotoiset ja kodinomaiset ratkaisut lastensuojelun avopalveluiden tuottamiseen.

 

Liite

Valviran vastaus yhdistyksen esittämiin kysymyksiin

 

Teksti

Anja Yli-Viikari ja Maarit Aho

Green Care Finland ry seuraa tilannetta ja ottaa mielellään vastaan jäsenistön aiheeseen liittyviä kommentteja: maarit.aho@gcfinland.fi, 050-5361199.

 

Lisää aiheesta

Maija Lipposen blogi Luonto- tai eläinavusteisen palvelun asema julkisen sektorin palvelutarjonnassa. https://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogit/maija-lipponen--luonto--tai-elainavusteisen-palvelun-asema-julkisen-sektorin-palvelutarjonnassa/

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: