”Green Care -perusteet” -koulutusten sisällön ja laadun arviointilomake

Etusivu » Osaaminen » ”Green Care -perusteet” -koulutusten sisällön ja laadun arviointilomake


Tämän lomakkeen avulla arvioidaan, täyttääkö suunniteltu koulutus laatumerkin edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen. Lomake on laadittu yhteistyössä Green Care Finland ry:n, Green Care -laatumerkkilautakunnan ja koordinaatiohankkeen kanssa.

 

Kohdissa 1-2 on esitelty "Green Care –perusteet” –koulutusten suositeltu vähimmäissisältö ja kohdissa 3-8 opintojen sisältö ja osaamistavoitteet.  Jokaisen kohdan jälkeen  on vapaata tilaa, johon  koulutukselleen laatumerkin osaamisvaateen hyväksyntää hakeva voi kuvailla suunniteltua koulutusta.

 

”Green Care -perusteet” -koulutusten suositeltu vähimmäissisältö ja osaamistavoitteet.

 

1) Koulutuksen kesto ja laajuus.

- Vähintäin 5 opintopistettä eli 135 tuntia opiskelijan työtä, joka sisältää kontaktiopetuksen ja itseopiskelun.

- Lisäksi edellytetään luontolähtöisten toimintatapojen käytännön harjoituksia joko ohjatusti tai itseopiskeluna.

 

Kuvaus koulutuksen kestosta ja laajuudesta:

2) Kouluttajien pätevyys: tutkinnot ja Green Care -osaaminen.

- Kouluttajan pohjakoulutus ja tutkinnot sekä Green Care -osaaminen.

- Green Care -toimintatapaan liittyen edellytetään kouluttajalta vähintäin 2 vuoden kokemusta.

 

Kuvaus kouluttajien suorittamista tutkinnoista sekä Green Care -osaamisesta: 

3) Green Care -käsitteiden ymmärtäminen; Green Care -toimintamuotojen/ menetelmien tunteminen

- Green Caren peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön ymmärtäminen.

- Luontohoivan ja luontovoiman erojen ymmärtäminen.

- Green Care -palvelujen erottaminen muusta luontotoiminnasta (luontolähtöisyys, kokemuksellisuus, osallisuus).

- Miten Green Care -palvelu erottuu suhteessa muuhun luontolähtöiseen toimintaan: Mitä vastuullisuus, tavoitteellisuus ja ammatillisuus tarkoittavat palvelun toteutuksessa.

- Green Care -toimintamuotojen /menetelmien tunnistaminen ja pääkohtien ymmärtäminen.

 

Kuvaus koulutuksen sisällöstä tässä aihepiirissä:

4) Käytettävä opetusmateriaali ja kouluttajien osaaminen aihepiirissä.

Taustamateriaaliehdotuksia:

Luonto hyvinvoinnin lähteenä – suomalainen Green Care: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/greencare.pdf

Green Care -laatutyökirja:

http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/222/Green-Care_laatutyokirja-28.1.2017.pdf

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-509-7

Mieli ja maisemat – eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma

https://www.booky.fi/tuote/salonen_kirsi/mieli_ja_maisemat_eko_ja_ymparistopsykologian/9789513742775

10 syytä valita Green Care –palveluja, sivut 22-29: https://www.proagria.fi/www/nettilehdet/acricosiale_opas_nettilehti/

Luontolähtöisen hyvinvointipalvelut – opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen, sivut 10-23: http://www.theseus.fi/handle/10024/81448

 

Kuvaus koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista ja kouluttajien osaamisesta aihepiirissä: 

5) Luontosuhteen käsitteen ymmärtäminen ja soveltaminen; luonnonelementtien ja erilaisiin toimintaympäristöihin liittyvien tekijöiden ymmärtäminen.

- Luontosuhdekäsitteen ymmärtäminen ja sen muodostumiseen vaikuttavien osatekijöiden tunnistaminen. Oman luontosuhteen määritteleminen ja erilaisten luontosuhteiden kunnioittaminen ja ymmärtäminen, sekä luontolähtöisten harjoitteiden kokeilut ja soveltaminen käytännössä.

- Luontoelementtien (eläimet, puutarha, maatila, metsä, muu luonto) ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvien tekijöiden (laatu, mekanismit, vaikutukset) ymmärtäminen Green Care  -palveluissa.

- Mitä lisäarvoa luontolähtöisyys tuo ammatilliseen soveltamiseen: luonto osana ammatti-identiteettiä.

- Pohdittavaksi ja käytäntöön sovellettavaksi: Miten Green Care –toimintatavan periaatteet voidaan sisällyttää osaksi myös pedagogiikkaa, jolla näitä perusteita opetetaan.

 

Kuvaus koulutuksen sisällöstä tässä aihepiirissä: 

6) Luonnon hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja niiden syntymekanismien ymmärtäminen.

- Luonnon hyvinvointivaikutusten nimeäminen, ja erityisesti hyvinvointivaikutusten synty- ja vaikutusmekanismien ymmärtäminen.

- Green Caren hyvinvointivaikutusten ja niiden syntymekanismien  tunnistaminen erilaisissa palveluissa, erilaisille asiakasryhmille.

- Luontolähtöisten toimintatapojen tavoitteellinen ja pitkäjänteinen käyttö asiakastyössä, sekä hyvinvointivaikutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Kuvaus koulutuksen sisällöstä tässä aihepiirissä: 

7) Green Care -laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen; Green Care toimialan ja kehityksen tunnistaminen.

- Green Care -palveluiden laatuun vaikuttavien tekijöiden  tunteminen ja ymmärtäminen.

- Toimialaa koskevien keskeisten lakien tunnistaminen.

- Ohjauksen ja ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen. Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen.

 

Kuvaus koulutuksen sisällöstä tässä aihepiirissä: 

8) Muun (kuin yllä olevat osiot) koulutussisällön kuvaus.

Muita aihepiirin taustamateriaaleja:

 

Osallisuutta vahvistava, luontoon tukeutuva kuntoutusmalli:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121778/B%2019%202016%20Tolvanen%20Jaaskelainen%20teemajulkaisu%201.pdf?sequence=3

Opas luontotoiminnan suunnitteluun:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122386/C%201%202017%20Tolvanen%20teemajulkaisu%202.pdf?sequence=1

Mielen ja luonnon yhteyksiä – eko- ja ympäristöpsykologian näkökulmia, Yhteyksien kirja sivut 235-247: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123467/URNISBN9789515885845.pdf?sequence=1

Rohkeasti luontoon, Metsähallitus:

http://www.odl.fi/odl/wp-content/uploads/2016/10/Rohkeasti_luontoon_6.pdf

Lasten kanssa luontoo:

http://peppivoimaa.fi/wp-content/uploads/2016/01/Peppi_Lasten-kanssa-luontoon_Opas_final_LR.pdf

Luontoelämyspolku – ohjaajan opas:

http://www.voimaavanhuuteen.fi/content/uploads/2016/04/LuontoelamyspolkuOPAS_netti.pdf

Sosiaalisten taitojen ohjaajan opas.

https://media.wix.com/ugd/8f1a47_f382971d4c6a43fcbef1be10838197ca.pdf

Luonnonlukutaito – luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista: http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnonlukutaito.pdf

 

Videomateriaaleja:

http://www.gcfinland.fi/aineistot/videot/

 

Muun opetuksen kuvaus:

Yhteystiedot: 

Koulutuksen järjestäjä:
Koulutuksen nimi:
Koulutuksen ajankohta:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
pvm
Liitetiedosto:
Yhteyshenkilön nimi *
Ilmoittajan sähköpostiosoite *
   

Pakolliset kentät * 

yhteistyössä mukana: