Hanke-esittelyt

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet

Haluatko tietosi hankerekisteriimme, täytä HANKElOMAKE

Selaa hankkeita

Hakusana
Hankkeen toiminta-alue    
   
   
   
   
Hankkeen maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hankkeen sisältö    
   
   
   
   
   
Hankkeen rahoittaja    
   
   
   
   
   
   
   
   
Aloittamisvuosi
2011 - 2017
Päättymisvuosi
2016 - 2918
Löytyi: 28 kpl
AURA-Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen
Hankkeessa kehitetään palvelukonsepteja luonnonvaraperustaiselle yrittäjyydelle, huomioiden alueen erityispiirteet niin yrittäjyydessä kuin palvelujen ostajien tarpeissa.
Forssan seudun Green Care -klusterihanke
Hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten luontolähtöiseen toimintaan keskittyvän Green Care -klusterin perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen.
Go Green & Care
Hankkeen tavoitteena on tuoda Green Care- aate ammatilliseen koulutukseen.
Green Care - Green Karelia
Green Care – GREEN KARELIA hankkeen keskeinen tavoite on tehdä Green Care pohjaista liiketoimintaa tunnetuksi alueen yksityisille sekä julkisille hyvinvointipalveluntuottajille ja – maksajatahoille.
Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa
Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen tarkoituksena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään Green Care –toimintatapoja liiketoimintansa kehittämisessä. Hankkeessa levitettään tietoa infojen ja tilaisuuksien avulla.
Green Care for the health and welfare of animals and humans – development of a Nordic network
Verkostoitumishankekkeen (2016-2017)avulla pyritään lisäämän pohjoismaisten Green Care -tutkijoiden yhteistyön.
Green Care Kuhmo
Kuhmon Green Care -hankkeen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden kuhmolaisten työ- ja toimintakykyä erilaisten luontolähtöisten menetelmien avulla.
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!
Hankkeen tavoitteena on edistää Green Care -toimintaa ja toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Hanke toteutetaan 15.4.2016 - 31.3.2018 välisenä aikana.
GreenCareLab -Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus
GreenCareLab -hankkeessa kehitetään ja testataan GreenCareLab-toimintamallia, johon sovelletaan avointa Living Lab – toimintaa.
Hoivafarmi
Hoivafarmi-hankkeessa kehitetään luontolähtöisiä, erityisesti maatila-avusteisia, hoivapalveluja toimivien maatilojen yhteyteen ja tutkitaan hoivapalvelujen vaikuttavuutta asiakkaisiin, maatilaan ja ympäröivään maaseutuun.
Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter toteuttaa yleishyödyllisen hankkeen, jossa kehitetään maatiloilla toteutettavaa ikääntyvien päivätoimintamallia. Päivätoimintaa tullaan testaamaan kolmella keskisuomalaisella maatilalla.
JAMI Green Care
JAMI Green Care (1.8.2016–31.7.2017) on esiselvityshanke, jonka puitteissa parannetaan ja tehdään tunnetuksi Green Care -toimintaa Aisaparin alueella Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava.
Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille
Kantri & Co. on yhteistyö-, valmennus- ja koulutushanke. Kohderyhmänä ovat Kainuulaiset maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjät, yrittäjiksi aikovat ja opiskelijat.
KASKU- Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta
KASKU hyödyntää SUGOR-esiselvityshankkeessa kerättyä ajantasaista tietoa alueen mikroyritysten kehittämistarpeista yrittäjien ja eri asiantuntijoiden näkökulmasta.
KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke
KUJELMA on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. . Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toiminta sijoittuu työpalvelukeskus Miiluun.
LuoKSe –luontolähtöisiä palveluja Keski-Suomesta
Maaseudun uusien palvelumuotojen ja monialaisten yritysten uusien palvelu-innovaatioiden tukeminen tiedottamalla Green Care -toiminnasta ja tunnistamalla palvelumahdollisuuksia. Tavoitteena on monialaisen, vuorovaikutteisen viestinnän rakentaminen.
Luonnollisesti töissä
Luonnollisesti töissä -hankkeen päätavoitteina ovat sosiaalisen työllistämisen ja osallisuu-den edistäminen luontoon tukeutuvia Green Care -menetelmiä hyödyntäen sekä Green Care -oppimiskeskuksen/luontopajan perustaminen.
Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen.
Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)
Hankkeessa edistää Green Care -liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä Kainuussa.
Luontoa elämään -hanke
Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla
Luontovoimaa Pieksämäki!
Hankkeen tavoitteena on lisätä Green Care -toiminnan tunnettavuutta, siihen liittyvää osaamista sekä pilotoida ja käynnistää uutta Green Caren alle sijottuvaa luontovoima-toimintaa.
Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana
Hankkeessa tarkastellaan luontoympäristön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden hyödyntämistä työterveyshuolloissa.
LUOTUO Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen
Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen (LUOTUO) -hanke kehittää uuteen tietoon ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen perustuvia palveluita sekä lisää aihepiirin osaamista yrityksissä.
Läheltä tueksi –hanke
Uudenlaista tukea lapsiperheille – Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta 2013 -2017. Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi – hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama valtakunnallinen hanke, jonka avulla pyritään tukemaan perheitä.
Läsnäolon taitoja luonnosta (LOTTA)
Hankkeessa kehitetään uudenlainen stressinhallintaryhmä työikäisille aikuisille hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tueksi.
Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik
Koulutushankkeella lisätään osaamista luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä. Koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin ja koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti.
Vihreä Veräjä
Vihreä veräjä auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä Green Care -toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä kouluttamalla työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja tuottamalla materiaalia.
Voimametsistä viherkattoihin
Hankkeen päätavoitteet ovat mm. matkailukeskuksen voimaannuttavien paikkojen tunnistaminen, ekosysteemipalvelujen tukeminen viherrakentamisohjeina ja viheraluemalleina sekä uusien palvelukonseptien kehittäminen.

yhteistyössä mukana: