Hanke-esittelyt

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet

Haluatko tietosi hankerekisteriimme, täytä HANKElOMAKE

Selaa hankkeita

Hakusana
Hankkeen toiminta-alue    
   
   
   
   
Hankkeen maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hankkeen sisältö    
   
   
   
   
   
Hankkeen rahoittaja    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Aloittamisvuosi
2011 - 2018
Päättymisvuosi
2016 - 2918
Löytyi: 44 kpl
AURA-Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen
Luken ja Vaasan yliopiston hankkeessa kehitetään palvelukonsepteja luonnonvaraperustaiselle yrittäjyydelle, huomioiden alueen erityispiirteet niin yrittäjyydessä kuin palvelujen ostajien tarpeissa.
BlueSata – Vesistöistä palveluliiketoimintaa Satakuntaan.
Satakunnan ammattikorkeakoulun BlueSata-hanke kehittää hyvinvointipalveluja Satakunnassa.
Bullerobong Oy Ab: Vihreää voimaa - hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa luonnosta
Yritysryhmähankeen tavoitteena on parantaa kolmen elämys-, aktiviteetti- ja matkailupalveluita tarjoavan yrityksen toimintaedellytyksiä tuotteistamalla uusia hyvinvointipalveluita sekä synnyttämällä uudenlaista kestävää liiketoimintaa.
Circus Maximus
Hankkeessa yhdistetään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten yksilöllinen tuki ryhmätoimintaan.
Eläin- ja luontoavusteinen valmennus ELLU
Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön hankkeessa käynnistetään kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien Green Care –ryhmätoimintaa Ylä-Savossa ja testataan erilaisia Green Care -menetelmiä.
ESIKOTO - Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tuottaa ja kehittää turvapaikanhakijoille osallisuutta vahvistavaa, matalankynnyksen aktivoivaa toimintaa tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Forssan seudun Green Care -klusterihanke
Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnovarakeskuksen hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten luontolähtöiseen toimintaan keskittyvän Green Care -klusterin perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen.
Go Green & Care
Hanke on päättynyt.
Green Care - Green Karelia
ProAgria Pohjois-Karjalan hankkeen keskeinen tavoite on tehdä Green Care pohjaista liiketoimintaa tunnetuksi alueen yksityisille sekä julkisille hyvinvointipalveluntuottajille ja – maksajatahoille.
Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa
Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen tarkoituksena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään Green Care –toimintatapoja liiketoimintansa kehittämisessä. Hankkeessa levitettään tietoa infojen ja tilaisuuksien avulla.
Green Care –yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa
Hankkeessa etsitään Lapin alueen Green Care -toimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja kehittämisen mahdollistavia tekijöitä sekä aktivoidaan kiinnostuneita mukaan Green Care -kehitystyöhön.
Green Care for the health and welfare of animals and humans – development of a Nordic network
Helsingin yliopiston verkostoitumishankkeen (2016-2017) avulla pyritään lisäämän pohjoismaisten Green Care -tutkijoiden yhteistyön.
Green Care Kuhmo
Hanke on päättynyt 31.1.2018.
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeen tavoitteena on edistää Green Care -toimintaa ja toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Hanke toteutetaan 15.4.2016 - 31.3.2018 välisenä aikana. Hanke on hakenut jatkoaikaa 30.9.2018 saakka.
GreenCareLab -Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus
Työtehoseuran hankkeessa kehitetään ja testataan GreenCareLab-toimintamallia, johon sovelletaan avointa Living Lab – toimintaa.
Hoivafarmi
Hanke on päättynyt. Sivulla linkki hankkeen tuloksiin.
Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa
GeroCenterin hankkeessa kehitetään maatiloilla toteutettavaa ikääntyvien päivätoimintamallia. Päivätoimintaa tullaan testaamaan kolmella keskisuomalaisella maatilalla.
JAMI Green Care
Järviseudun ammatti-instituutin esiselvityshankkeessa parannetaan ja tehdään tunnetuksi Green Care -toimintaa Aisaparin alueella Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava.
Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille
Kainuun ammattiopiston yhteistyö-, valmennus- ja koulutushankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjät, yrittäjiksi aikovat ja opiskelijat
KASKU- Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta
Oulun AMKn hankkeessa hyödynnetään SUGOR-esiselvityksessä kerättyä ajantasaista tietoa alueen mikroyritysten kehittämistarpeista yrittäjien ja eri asiantuntijoiden näkökulmasta.
Kehitysvammaiset osallisina Green Care -palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa
KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke
KUJELMA on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toiminta sijoittuu työpalvelukeskus Miiluun.
Luo Hyvää! -yritysryhmähanke
Itä-Uudenmaan luonto- ja eläinavusteiset hyvinvointiyrittäjät
LuoKSe –luontolähtöisiä palveluja Keski-Suomesta
Maaseudun uusien palvelumuotojen ja monialaisten yritysten uusien palvelu-innovaatioiden tukeminen tiedottamalla Green Care -toiminnasta ja tunnistamalla palvelumahdollisuuksia. JAMKn hankkeen tavoitteena on vuorovaikutteisen viestinnän rakentaminen.
LuoNa: Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet
Hankkeessa välitetään tietoa ja osaamista sekä kehitetään luontoavusteisia palvelumalleja erilaisissa ympäristöissä.
Luonnollisesti töissä
Ulvilan kaupungin ym. hankkeen päätavoitteina ovat sosiaalisen työllistämisen ja osallisuu-den edistäminen luontoon tukeutuvia Green Care -menetelmiä hyödyntäen sekä Green Care -oppimiskeskuksen/luontopajan perustaminen.
Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen
Arktiset Aromit Oyn hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen.
Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) hankkeessa edistää Green Care -liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä Kainuussa.
Luontoa elämään -hanke
Hanke on päättynyt.
Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen
Lapin AMKn hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista.
Luontoaskel hyvinvointiin
Hankkeessa yhdistetään terveyttä edistävä ravitsemus, liikunta, luontokontaktit ja kiertotalous varhaiskasvatuksessa.
Luontovoimaa Pieksämäki!
Diakonia-ammattikorkeakoulun ym. hankkeen tavoitteena on lisätä Green Care -toiminnan tunnettavuutta, siihen liittyvää osaamista sekä pilotoida ja käynnistää uutta Green Caren alle sijottuvaa luontovoima-toimintaa.
Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana
Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksen hankkeessa tarkastellaan luontoympäristön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden hyödyntämistä työterveyshuolloissa.
LUOTUO Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen
Hanke on päättynyt. Sivulla linkki hankkeen tuloksiin.
Läheltä tueksi –hanke
Uudenlaista tukea lapsiperheille – Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta 2013 -2017. Pelastakaa Lapset ry:n Läheltä tueksi – hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama valtakunnallinen hanke, jonka avulla pyritään tukemaan perheitä.
Läsnäolon taitoja luonnosta (LOTTA)
Ristinkantajat Ryn hankkeessa kehitetään uudenlainen stressinhallintaryhmä työikäisille aikuisille hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tueksi.
NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth
Hanke kartoittaa vihreän yrittäjyyden yrittäjien liiketoimintaosaamisen tarpeita Itämeren alueella sekä pilotoi alan opetussuunnitelman.
Nordic Nature Healt Hub
Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ja kehittää alueen luonto- ja kulttuuriperintöä uuden tyyppisen matkailuelinkeinon avulla.
Parempia palveluja maahanmuuttajille
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä mielenterveys- ja päihdepalveluja.
Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa
Lapin AMK:n hankkeen tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumisen ja osallisuuden edistämisen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy luontolähtöisten menetelmien avulla.
PäiväFarmilla - Ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita
GeroCenterin hankkeessa jatketaan ikäihmisten maatilapäivätoiminnan kehittämistä tuotteistamalla asiakaskonsepteja.
Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik
Luken ja Vaasan yliopiston koulutushankkeella lisätään osaamista luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä. Koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin ja koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti.
Vihreä Veräjä
Vihreä veräjä auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä Green Care -toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä kouluttamalla työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja tuottamalla materiaalia.
Voimametsistä viherkattoihin
Luken ym. hankkeen päätavoitteet ovat matkailukeskuksen voimaannuttavien paikkojen tunnistaminen, ekosysteemipalvelujen tukeminen viherrakentamisohjeina ja viheraluemalleina sekä uusien palvelukonseptien kehittäminen.

yhteistyössä mukana: