Opinnäytetyöt

Etusivu » Aineistot » Opinnäytetyöt

Alasaari, J. &  Ala-Nissilä, H. 2010. Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena. Vaasan ammattikorkeakoulu.

 

Bergman, M. 2017.  “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki. Laurea.

Bergmanin opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia niin uutta tietoa vajaakuntoisten asiakkaiden kokemuksista kuin lisätä ymmärrystä heidän kokemuksistaan. Työn tilasi Kisälli-Harjulanmäki, joka on kehitysvammaisten aikuisten käsityöpaja. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin sekä havainnoimalla että haastattelemalla.

Tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen, miten asiakkaat kokevat Kisälli-Harjulanmäken Green Care -toiminnan? Keskeisiksi teemoiksi tutkimuksessa nousivat luontoa, kävely luonnossa, puutarhatoiminta ja suhde eläimiin. Tuloksissa tuli esille, että asiakkaat nautittavat puutarhanhoidosta ja erityisesti sadonkorjuusta. Mieluisinta heille kuitenkin oli kävely, joka tuotti sekä mielihyvää että kohensi kuntoa. Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen oli asiakkaille monasti haasteellista, siksi heitä kiinnostivatkin pienet yksityiskohdat kuten marjojen kerääminen. Eläimet sen sijaan eivät olleet kaikkein mielenkiintoinen seikka, vaikka eläinten hoitaminen vaikutti myönteisesti muistiin ja organisaatiokykyyn.  Asiakkaat arvostivat luontoa ja Green Care -toiminnasta he saivat paljon myönteisiä kokemuksia. 

Keywords: Green Care, disabled, experience, hermeneutic, horticultural work, nature.

 

Färm M. 2013. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia-Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö Saimaa AMK.

 

Kallio S. & Rintamaa J. 2008. Koira mukana lastensuojelutyössä. Sosiaalialan koultuusohjelma Turun AMK.

 

Kaikkonen, A.  2016.Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa. Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Green Care -hanke, jonka puitteissa on kehitetty korkea-asteen Green Care -koulutus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeänä kainuulaiset Green Care -koulutukseen hakeneet henkilöt pitävät kehitettävän Green Care -koulutuksen sisältöjä ja mitä uusia ehdotuksia heillä on opintojaksojen sisältöihin liittyen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Green Care -hankkeessa voidaan kehittää kainuulaisten Green Care -koulutukseen hakeneiden henkilöiden tarpeisiin vastaavaa korkea-asteen Green Care -koulutusta. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla käyttäen Likert -asteikkoa (0 - 5) 3. - 9.6.2016 välisenä aikana. Kysely suoritettiin kokonaistutkimuksena ja se lähe-tettiin kaikille 49 henkilölle, jotka olivat ensisijaisesti hakeneet Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestettävään Green Care -korkeakoulutukseen. Vastauksia kyselyyn saatiin 17 ja kyselyn vastausprosentti oli 34,7 %. Vastaukset analysoitiin tilastollisin menetelmin tunnuslukuja käyttäen. Avoimista vastauksista poimittiin Green Care -koulutuksen kehittämiskohteita tutkimusongelmiin vastaten. 
Kaikkiaan koulutuksen sisältöä pidettiin tärkeänä ja erot sisältöjen tärkeydessä vastaajien mielipi-teiden perusteella olivat hyvin pieniä. Tärkeimpinä sisältöinä vastaajat pitivät luonnon hyvinvoin-tivaikutuksia sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Vähiten tärkeänä vastaajat pitivät Green Care -alan asiakaspalvelu- ja ohjaustyö -opintojakson sisältöjä. Avoimissa vastauksissa korostui tutkitun tiedon tärkeys sekä toiminnan kehittäminen, jonka vuoksi vastaajat arvostivat juuri kor-kea-asteen koulutusta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että korkea-asteen Green Care -koulutukselle on tarvetta ja suunniteltua opintojaksokokonaisuutta pidettiin tärkeänä. Jatkotutkimusaiheena voisi Green Care -korkeakoulutuksen pilotointiin valituilta henkilöiltä selvittää, kuinka heidän näkemyksensä koulutuksen sisällön suhteen on muuttunut koulutuksen loppupuolella. 

 

Kauppinen R. &  Matkaniemi M. 2013. Toverikoiratoimintaa lapsiperheille. Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti. Opinnäytetyö, Savonia AMK. 

 

Laurila, Mervi 2016.  KOIRA-AVUSTEINEN LASTENSUOJELUTYÖ. Opinnäytetyö CENTRIA- AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Luoma-Toikkanen, K. 2008. On ihan erilaista olla luokassa, jossa on koiria. Pienryhmän opettajan ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikka.

 

Malin, M-H. 2010. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen laitos.

 

Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla. 

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma.

 

Nylander, Maija 2016. Eläimet osana muistisairaiden kuntoutustyötä. Seinäjoen AMK.

 

Nylund-Kahva, E. 2012. GC-TOIMINTAMALLIN MAHDOLLISUUDET VARHAISKASVATUKSESSA. Helsingin yliopiston lastentarhanopettajankoulutukseen liittyvä kandidaatin tutkielma.

 

Oksman-Miettinen T. 2008. Koiran merkitys ikääntyvän omistajansa elämänlaatuun. Opinnäytetyö Savonia AMK. 

 

Saarinen, S. 2009. "Miten siinä kävi, kun metsään mentiin?" Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.


Sarka, Nora 2014. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perhekodin nuorten arjessa. HAMK

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma.

.

Sikkilä, Leena 2009. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona.  Opinnäytetyö Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma Metsätaloustuotanto.

 

Tuovinen, Susanna 2014. Koira-avusteinen terapia lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa. Opinnäytetyö DIAK.

 

Reini, S. 2011. Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa. Pirkanmaan Hali-Bernit tuottamassa hyvää oloa. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala.

 

Vainionpää, Anna-Maria.  2011. Vankien kokemuksia eläinavusteisesta toiminnasta. Opinnäytetyö Hoitotyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Tapaustutkimus Pelson vankilasta. 

 

Viinamäki, H. 2005. Lemmikkieläinten merkitys autistisesti käyttäytyville lapsille. Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. Psykologian laitos.

 

 

 

 

 

 

 

 


yhteistyössä mukana: