Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:552 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Vankilan Vihreät vinkit- meille kaikille!

Keravan vankilalla toteutettu Juuret Vapauteen –p...

10.12.2014 11:2811 päivää sitten

Antaudu vuodenaikojen vietäväksi

LIVE- hankkeen päätöstilaisuudessa tutustuttiin el...

08.12.2014 10:1213 päivää sitten

Puutarhatoiminta lisää vuorovaikutusta lastensuojelussa

Tuoreessa sosiaalialan opinnäytetyössä, ”Puutarha...

05.12.2014 12:2216 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Vankilan Vihreät vinkit- meille kaikille!

Keravan vankilalla toteutettu Juuret Vapauteen –projektin (2013–2014)aikana kokeiltiin erilaisia luontoon liittyviä toimintoja hyvin tuloksin osana vankien kuntoutus- ja koulutustoimintaa. Vihreää valoa vankiloihin –green care –opas on projektin aikaisista kokemuksista koottu vinkkikokoelma kaikille asiasta kiinnostuneille. Kaikkia oppaan vinkkejä voi soveltaa ja hyödyntää myös rikosseuraamusalan ulkopuolella. Kauniisti kuvitetussa oppaassa on käytännönläheisiä vinkkejä kaikille vihreästä hyvin...

11 päivää sitten

10.12.201411:28

Uutisia aiheesta Antaudu vuodenaikojen vietäväksi

LIVE- hankkeen päätöstilaisuudessa tutustuttiin elämykselliseen luontopolkuun Espoon Kaisankodissa

13 päivää sitten

08.12.201410:12

Anja Y

Uutisia aiheesta Puutarhatoiminta lisää vuorovaikutusta lastensuojelussa

Tuoreessa sosiaalialan opinnäytetyössä, ”Puutarhatoiminta vuorovaikutusta lisäävänä menetelmänä lastensuojelussa”, työntekijät, Mari Hynynen ja Päivi Ruuska, tutkivat puutarhatoimintaa sosiaalialan työmenetelmänä sekä havainnoivat sen vaikutusta vuorovaikutukseen lastenkodin ohjaajan, lapsen ja perheen välillä. Tulosten mukaan puutarhatoiminta lisää vuorovaikutusta monin eri tavoin. Lastenkodissa ohjaajan ja lapsen välillä puutarhatoiminta lisäsi yhteistä toiminnallisuutta ja dialogiin rohkaist...

16 päivää sitten

05.12.201412:22

Uutisia aiheesta Konkreettisia Green care –toimintamalleja työllisyydenhoitoon

Työhön kuntouttava Green care Etelä-Suomessa –hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia luontolähtöisiä toimintamalleja vaikeasti työllistyville. Hankkeessa testattiin erilaisia green care -menetelmiä eri toimijoiden kanssa (Mäntsälä, Forssa kaupunki, Mäntsälän ja Sipoon kunnat sekä Sininauhaliitto). Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja vajaakuntoiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita työllistyä...

17 päivää sitten

04.12.201412:08

Uutisia aiheesta Tietäjäkävelyllä ongelmia ratkomassa

Pääsin mukaan testaamaan Ruissalon marraskuisiin maisemiin uutta luontohyvinvointituotetta, Tietäjäkävelyä, jonka on kehittänyt yhteisöpedagogi ja luontoyrittäjä Markku Kuittinen. Palvelutuote on syntynyt Turun AKK:n Luontohyvinvointi-Green care –täydennyskoulutuksessa kuluneen vuoden aikana. Tietäjäkävely on tarkoitettu ryhmille ja työyhteisöille sekä palaverointiin että virkistäytymiseen. Erityisesti se soveltuu käytettäväksi silloin kun haetaan uusia ja luovia vastauksia kysymyksiin tai jumi...

20 päivää sitten

01.12.201409:55

Uutisia aiheesta Seminaari metsien hyvinvointivaikutuksista

Metsä tekee hyvää! Metsähistorian tutkijaseminaari ja Vuosilusto 11 Mielenterveyttä metsäretkestä, esteettisiä elämyksiä maisemasta, flavonoideja mustikoista, metsätyötä, luontoyrittäjyyttä, ekopsykologiaa, ekoteologiaa, luontoterapiaa, metsämytologiaa, metsäliikuntaa, metsäharrastuksia, puuntuotantoa, marjoja, sieniä, riistaa, mahlaa, pakurikääpiä, tervaa, taidetta, kesämökkejä, pihkasalvaa haavoille, bioenergiaa ja innovaatioita kansantaloudelle, hyvinvointivaltion rakennuspuita... Suomi elää...

20 päivää sitten

01.12.201408:58

Uutisia aiheesta Netin kautta Lapin luontopoluille

Rovaniemen AMK on julkaissut neljä upeaa ja elämyksellistä Green care -luontopolkuvideota. Videoiden tarkoitus on kannustaa eri toimijoita hyödyntämään lähiluontoa ja luontopolkuja omassa toiminnassaan. Videoiden teemoja yleisvideon lisäksi ovat lapset, ikäihmiset sekä matkailu. Videot on tuotettu Green Care osana Lappilaisia elinkeinoja -hankkeessa. Ne on tehty yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Suomen 4H-yhdistyksen kanssa. Luontopolut tarjoavat iästä riippumatta mahdollisuuden nauttia luon...

24 päivää sitten

27.11.201413:17

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten -hankkeen loppuraportti julkaistu

Centrian ja Pohjanmaan Folkhälsanin Vihreä hoiva -yhteistyöhanke (Grön Omsorg i Österbotten) alkoi vuoden 2013 elokuussa ja päättyy kuluvan vuoden joulukuussa. Sen puitteissa on järjestetty tilaisuuksia ja seminaareja sekä tutustumismatka seudun green care-yrittäjille, mahdollisille yrittäjille ja kuntien viranhaltijoille. Hankkeen tärkeänä sisältönä on ollut myös verkostojen luominen ja tiedottaminen. Hankkeen markkinatutkimus antaa käsityksen green care-toiminnan tilasta Pietarsaari-Vaasan se...

25 päivää sitten

26.11.201408:37

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats Grön Omsorg i Österbotten -p rojektets avsikt har varit att öka intresset för företagsamhet inom grön omsorg som främjar hälsa och livskvalitet, sprida information om grön omsorg i regionen Jakobstad-Vasa och kartlägga intresset för grön omsorg bland potentiella företagare, organisationer och kunder. Om projektets resultat Projektet har informerat om grön omsorg genom olika nätverkstillfällen, ordnat workshopar, seminarier och st...

26 päivää sitten

25.11.201410:54

Uutisia aiheesta Stressaantunut mieli hakee luonnosta lepoa ja rauhoittumista

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimustuloksia

1 kuukausi sitten

19.11.201411:32

Anja Y