Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:552 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Netin kautta Lapin luontopoluille

Rovaniemen AMK on julkaissut neljä upeaa ja elämy...

27.11.2014 13:1721 h 0 min sitten

Grön Omsorg i Österbotten -hankkeen loppuraportti julkaistu

Centrian ja Pohjanmaan Folkhälsanin Vihreä hoiva ...

26.11.2014 08:372 päivää sitten

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport...

25.11.2014 10:542 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Netin kautta Lapin luontopoluille

Rovaniemen AMK on julkaissut neljä upeaa ja elämyksellistä Green care -luontopolkuvideota. Videoiden tarkoitus on kannustaa eri toimijoita hyödyntämään lähiluontoa ja luontopolkuja omassa toiminnassaan. Videoiden teemoja yleisvideon lisäksi ovat lapset, ikäihmiset sekä matkailu. Videot on tuotettu Green Care osana Lappilaisia elinkeinoja -hankkeessa. Ne on tehty yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Suomen 4H-yhdistyksen kanssa. Luontopolut tarjoavat iästä riippumatta mahdollisuuden nauttia luon...

21 h 0 min sitten

27.11.201413:17

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten -hankkeen loppuraportti julkaistu

Centrian ja Pohjanmaan Folkhälsanin Vihreä hoiva -yhteistyöhanke (Grön Omsorg i Österbotten) alkoi vuoden 2013 elokuussa ja päättyy kuluvan vuoden joulukuussa. Sen puitteissa on järjestetty tilaisuuksia ja seminaareja sekä tutustumismatka seudun green care-yrittäjille, mahdollisille yrittäjille ja kuntien viranhaltijoille. Hankkeen tärkeänä sisältönä on ollut myös verkostojen luominen ja tiedottaminen. Hankkeen markkinatutkimus antaa käsityksen green care-toiminnan tilasta Pietarsaari-Vaasan se...

2 päivää sitten

26.11.201408:37

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats Grön Omsorg i Österbotten -p rojektets avsikt har varit att öka intresset för företagsamhet inom grön omsorg som främjar hälsa och livskvalitet, sprida information om grön omsorg i regionen Jakobstad-Vasa och kartlägga intresset för grön omsorg bland potentiella företagare, organisationer och kunder. Om projektets resultat Projektet har informerat om grön omsorg genom olika nätverkstillfällen, ordnat workshopar, seminarier och st...

2 päivää sitten

25.11.201410:54

Uutisia aiheesta Stressaantunut mieli hakee luonnosta lepoa ja rauhoittumista

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimustuloksia

8 päivää sitten

19.11.201411:32

Anja Y

Uutisia aiheesta Koira-avusteisesta terapiasta apua lasten psyykkisiin ongelmiin

Koira-avusteinen psykoterapia on maailmalla tunnettu mutta meillä vielä vähän käytetty hoitomuoto psyykkisten häiriöiden hoidossa. Susanna Tuovisen opinnäytetyössä selvitettiin koira-avusteisen terapian käyttöä lasten psyykkisten häiriöiden hoitomuotona sekä koira-avusteisen terapian tuloksia terapeuttien näkökulmasta. Tuovisen tutkimukseen osallistui viisi koira-avusteista psykoterapiaa tarjoavaa psykoterapeuttia, ja se suoritettiin kvalitatiivisella kyselylomakkeella sähköisesti. Lisäksi haas...

10 päivää sitten

17.11.201415:32

Uutisia aiheesta Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa -julkaisu ilmestynyt

Iijolainen, M. & Ruoho, J. (toim.) Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu toteutti Green Care -esiselvitys- ja tiedotushankkeen 1.9.2013-30.10.2014, jonka tavoitteena oli kerätä ja levittää tietoa Green care -toiminnasta Satakunnassa ja saada matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät kiinnostumaan Green care -toiminnan mahdollisuuksista.  Hankkeessa syntyi myös julkaisu Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care ...

15 päivää sitten

12.11.201411:57

Uutisia aiheesta ”Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut –nyt myös verkkoversiona

Kesäkuussa 2014 julkaistu ”Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen” -opas on nyt saatavilla myös verkkoversiona. Oppaaseen on koottu käytännönläheisiä, hankkeen aikana eri toimintaympäristöissä kehiteltyjä ja testattuja ohjausharjoitteita. Suuri osa oppaassa kuvatuista harjoitteista on kokeiltu ja kuvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden parissa. Harjoitteita voi soveltaa laaja-alaisesti eri asiakasryhmissä, myös luontomatkailupalvelujen a...

22 päivää sitten

06.11.201409:08

Nimetön bloggasi aiheesta Luontohoiva -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut vertaisoppiminen.

Etelä-Savossa on kehitetty luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja Luontohoiva -hankkeessa ja sitä edeltäneessä esiselvitysvaiheessa jo muutaman vuoden ajan. Tätä juttua kirjoittaessa eletään Luontohoiva -hankkeen osalta ihan konkreettisesti kuin viimeistä päivää, rahoittajan hankepäätökseen on printattu ”hankkeen päättymisaika on 30.9.2014. ”   Luontohoiva -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut vertaisoppiminen. Vertaisoppimisen ideana on ollut toisten kanssa oppiminen ja toisilta oppiminen. Kuu...

28 päivää sitten

30.10.201415:24

Uutisia aiheesta Green Care -päivien videot katsottavissa

Valtakunnalliset Green Care –päivät Kuortaneella 17.-18.9.2014   Green Care julkisen palvelutuotannon osaksi? – potentiaali, haasteet ja ratkaisumahdollisuudet   Keskiviikon 17.9. seminaariesitysten videot julkaistu     http://youtu.be/qsA1-jlB46A?list=UU9Gh0hGq8jhmqfgBGw5HNhg  Green Care Suomessa nyt ja huomenna: Katriina Soini, MTT, erikoistutkija Katriina Soini.pdf Katriina Soini_en.pdf   http://youtu.be/_ffMNeQxCHA  Grön arena – Green care in public service provision: Mr. Christer Yrjas, Hu...

28 päivää sitten

30.10.201411:18

Uutisia aiheesta Hevonen lastensuojelun tukena -koulutus käynnistyi

Hevonen lastensuojelun kasvatuskumppanina on teemana uudessa täydennyskoulutuksessa, jonka järjestävät yhteistyössä Ypäjän Hevosopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Koulutus alkoi lokakuussa ja siihen osallistuvista 16:sta valtaosalla on taustalla kokemusta sekä lastensuojelutyöstä että hevosten kanssa toimimisesta. Hevosen käyttö kuntouttavassa työssä lisääntyy ja monipuolistuu ja sitä käytetään entistä enemmän myös lastensuojelun tukitoimissa. Osallistujilla on vankka käsitys hevosesta taitava...

29 päivää sitten

29.10.201413:06