Mentorointi

Etusivu » GreenCareLab » Mentorointi

Kirjaudu kokeiluskooliin

Tunnus
Salasana

Mentorointi on GreenCareLab -toimintamallissa tärkeä osa palvelukokeilua. Palvelun yhteiskehittäminen mentorin kanssa antaa uudenlaisia näkökulmia palveluidean jalostamiseksi. Mentorointi on vastavuoroista hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamista, jonka lomassa on annettava palvelukokeilijalle rakentavaa palautetta sekä tilaa pohtia ja käsitellä asioita. Mentorin on tärkeää tukea palvelukokeilijaa ratkaisemaan kokeilun aikana syntyneitä ongelmia sekä jakaa ymmärrystä yrittäjänä toimimisesta. Mentorointi on myös hiljaisen tiedon jakamista, sparraamista ja kuuntelemista. Hyvän mentoroinnin edellytyksenä on avoin vuorovaikutus ja molemminpuolinen luottamus.

 

Mentorin kartoitus ja yhteydenpito

Palvelukokeilijan tehtävänä on kartoittaa ja valita mentoriksi sopiva Green Care -yrittäjä. Mentoriksi voi ryhtyä Green Care -yrittäjä, jonka yritystoiminta vastaa pääpiirteiltään palvelukokeilijan visiota tulevasta palvelusta. Mentori voi olla myös melko uusi yrittäjä, kunhan hänellä on palvelukokeilijaa tukevaa ammattitaitoa. Mikäli palvelukokeilijan tiedossa ei ole sopivaa Green Care -yrittäjää mentoriksi, tietoa Green Care -yrittäjistä voi etsiä esim. Green Care Finland ry:n nettisivulta (https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/ ) tai tiedustella alueellisilta Pro Agrian yritysasiantuntijoilta (https://www.proagria.fi/tietoa-proagriasta ). Mentorina toimiminen on vapaaehtoistyötä, ellei palvelukokeilija ja mentori sovi toisin.

 

Palvelukokeilija ja mentori voivat hoitaa yhteydenpitoa tapaamisten lisäksi puhelimitse, sähköpostitse ja Kokeiluskoolin välityksellä, joten pidempi välimatka ei ole este mentoroinnille. Kokeiluskooli toimii työkaluna mentorin ja palvelukokeilijan välillä. Kokeiluskoolissa mentori voi kommentoida palvelukokeilijan pohdintoja kirjoittamalla tai äänitiedostona. Palvelukokeilija ja mentori sopivat yhteydenottojen ja tapaamisten määrän yhdessä palvelukokeiluun sopivaksi.

 

Mentoroinnissa kumpikin voi oppia

Mentoroinnissa on hyvä huomioida vastavuoroisuuden periaate. Palvelukokeilijalla saattaa olla sellaista tietotaitoa, josta mentorikin hyötyy. Kokeiluista saatavaa oppia mentori voi hyödyntää myös omassa liiketoiminnassaan. Mentorointi on hyvä väylä verkostoitumiseen ja mahdollisten uusien yhteistyökumppanuuksien solmimiseen.