EASEL Ohjaaja koulutukset 2020 - Rovaniemi ja Vihti

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
EASEL Ohjaaja koulutukset 2020 - Rovaniemi ja Vihti

Koulutuksen järjestäjä

aseltraining Oy, Katja Kiuru, katja@easeltraining.fi

 

Koulutuspaikka

Vihti: Luolaistentie 201 03430 Jokikunta, Rovaniemi: Koskenniskantie, 96700 Rovaniemi

Esittely

EASEL Ohjaaja - koulutus

Kouluttaa ihmissuhdetyön ammattilaisista vaativan vuorovaikutuksen ja kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen erityisosaajia.

 

Koulutus vahvistaa mitattavasti osallistujien omia tunne- ja läsnäolon taitoja sekä antaa vuodesta 2005 yli 250 osallistujan päättötöiden perusteella työkalut ja tietotaidon työmuodon integroimiseksi omaan viitekehykseen ja työhön.

 

Samalla antaa lisää työkaluja luontolähtöiseen ja eläinavusteiseen työskentelyyn mahdollisen eläintyöparin kanssa sekä mahdollisuuden jatkaa EASEL Coach - työnohjaajaksi.

 

Tutkimusten mukaan vahvat sosioemotionaaliset taidot erottavat erinomaiset ammattilaiset keskinkertaisista. Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille toisten ihmisten kanssa työskenteleville ja etenkin, kun tavoitteena on hoitaa, ohjata, motivoida, opettaa tai johtaa toisia. Samoin tiedetään niin perheistä kuin koulu- ja terapiatutkimuksista, että ihmissuhdetyön vaikuttavuudelle merkityksellistä on ammattilaisen kyky rakentaa hyvä yhteistyösuhde ja riittävän turvallinen ilmapiiri.

 

EASEL®, Experiential Social Emotional Learning and Therapy, on Suomessa 1990 – luvulta alkaen kehitetty monitieteellinen ja integratiivinen, vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle perustuva tunnetaitovalmennuksen työmuoto. Se on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän, koulumaailman ja perheiden tarpeisiin ja vahvistamaan ihmissuhdetyön ammattilaisten työn laatua ja vaikuttavuutta sekä hyvinvointia. EASEL jalkauttaa modernia sosiaalista neurotiedettä ja lähitieteitä arkeen sekä integroi tutkitusti vaikuttavien terapiasuuntausten ja pedagogiikkojen keskeisiä elementtejä ja psykoedukaatiota ohjaustyöhön. Teoreettisen viitekehyksen ydin on SEL(www.casel.org).

 

EASEL Ohjaaja - koulutus on vuoden ajalle jakautuva (18 lähipäivää) ammatillinen täydennyskoulutus. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhdistät teoriaa aiempaan osaamiseesi ja koet omakohtaisesti EASELin työkaluja ja aktiviteetteja.

 

Sosiaalista tilanneherkkyyttä ja vuorovaikutustaitoja ei kuitenkaan voi varsinaisesti opettaa, vaan niitä opitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Siksi EASEL Ohjaaja – koulutuksissa on pieni ryhmä, psykoedukaation ja kokemusten keskustelemiselle paljon aikaa, levollinen ympäristö, mieleenpainuvia kokemuksellisia aktiviteetteja ja yksilöohjaus osana ryhmäprosessia. Ryhmäkeskusteluissa ja observoinneissa opit myös toisten ajattelusta ja kokemuksista. Koulutusvuoden jälkipuoliskolla käännät näkökulman prosessikuvauksiin ja ohjaustyöhön. Viimeisinä kuukausina integroit oppimasi omaan työhösi, saat henkilökohtaista ohjausta ja kirjoitat päättötyösi, jonka esittelet muulle ryhmälle päätöstyöpajassa. Näin koulutus siirtyy aidosti osaksi omaa osaamistasi, työtäsi ja persoonallista työskentelyotettasi. Useiden eri ammattialojen edustajien kommentteja on luettavissa http://easeltraining.fi/continuing-education/265/index.html?fi.

 

Koulutuksen aikana vahvistat ja syvennät:

· ymmärrystäsi ihmisyyden perusilmiöistä, tarpeista ja motivaatiosta, vuorovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksista ja psykologisen turvallisuudentunteen merkityksestä, psykososiaalisista kehitysvaiheista ja kiintymyssuhteista elämänkaaressa, stressin vaikutuksesta alisuoriutumiseen ja vuorovaikutukseen ym. psyykkisen tasapainon ja hyvinvoinnin tekijöistä arjen ilmiöiden taustalla

· itsetuntemustasi sekä tunteiden ja reaktioittesi säätelykykyä

· herkkyyttäsi tunnistaa omia ja toisten rajoja, tunteita, aikomuksia ja suojauksia · kykyäsi kuulla toisten viestejä niin kuin he ne tarkoittavat ja rakentaa (yhteistyö)suhteita, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen, hyväntahtoisuuteen ja luottamukseen

· rohkeuttasi tarttua vaikeisiin asioihin ja taitoa ohjata haastavatkin vuorovaikutustilanteet rakentavaan lopputulokseen · työkalupakkiasi ohjata ja tukea omia ohjattaviasi vahvistamaan tunnetaitojaan

· osaamistasi ryhmistä ja hyvän vuorovaikutuskulttuurin rakentamisesta

· ammatillisia ja henkilökohtaisia tavoitteitasi, voimaannut ja jaksat itse entistä paremmi.

 

Ja saat EASEL - työmuodon:

· teoreettisen pohjan, psykoedukatiivisia työkaluja, kokemuksellisia aktiviteetteja, perusprosessikuvaukset ja ohjauksen periaatteet

· sykähdyttäviä kokemuksia ryhmässä ja vuorovaikutusharjoituksissa kouluttajien eläintyöparien kanssa. Vihdissä on koiria, hevosia, lampaita ja vuohia. Rovaniemellä on koiria ja hevosia.

. perusosaamisen ja pystyt kuvaamaan vuorovaikutustyösi ”mitä, miksi, miten ja miksi juuri niin”

 

Kohderyhmä:

Arvostettu ja vaikuttavaksi osoitettu kokemuksellisen EASEL® – tunnetaitovalmennuksen
menetelmäkoulutus vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan sekä saada työkaluja työnsä vaikuttavuuden, työyhteisöjen vuorovaikutuskulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

 

Ajankohta ja kesto:

maaliskuu 2020-maaliskuu 2021. 1 Vuosi, 18 lähipäivää.

 

Hakeminen:

Kokemuksellisen prosessikoulutuksen vuoksi ryhmän maksimikoko on 15 ja paikat täytetään tasapuolisuuden vuoksi soveltuvan taustakoulutuksen omaavista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 31.12.2019 mennessä katja@easeltraining.fi.

 

Koulutuksen esite.

Maakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Muu

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
3200e

yhteistyössä mukana: