Uusimmat julkaisut

Etusivu » Aineistot » Uusimmat julkaisut » Materiaalit


Selaa aineistoja

Hakusana
Materiaalityyppi    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
   
   
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
Julkaisuajankohta
2014 - 2017 vuosi
Löytyi: 39 kpl
Aalto, Anu, Matilainen, Anne & Suomela, Maria. Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategia 2015 - 2020.
Alueellinen Green Care strategia.
2014
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Green Care kvalitetshandbok
Denna Green Care-kvalitetshandbok fungerar som ett dokument för ansökan om Green Care-kvalitetscertifikat.
2017
Luke/THL
Hassink, J. Understanding Care Farming as a Swiftly Developing Sector in the Netherlands.
Väitöskirjassa on selvitetty yhteiskunnallisia taustatekijöitä kuntouttavan maatilatoiminnan kehittymiselle Alankomaissa.
2017
Wageningen University & Research.
Homan-Helenius, P. & Yli-Viikari, A. Luonnosta avaimet lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen.
Kokemuksia luontolähtöisen toiminnan kehittämisestä lapsille ja nuorille eri sektoreiden välisenä yhteistyönä. Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen loppujulkaisu.
2017
Hämeen ammattikorkeakoulu
Isola, Anna-Maria; Kaartinen, Heidi; Leemann, Lars; Lääperi, Raija; Schneider, Taina; Valtari, Salla; Keto-Tokoi,; Anna: Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.
Avainsanat: osallisuus; käsitteet; käsiteanalyysi; köyhyys; osallisuuden edistäminen; toimijuus; kokemukset; vaikuttaminen; yhteisöllisyys; hyvät käytännöt; toimintamallit
2017
THL
Juusola, Mervi. Sosiaalisten taitojen ohjaajan opas.
Sosiaali- ja kasvatustyön ammattilaisille suunnattu kattava perusteos lasten, nuorten ja aikuisten sosiaalisten taitojen ohjaamiseen.
2017
Mielenvoimaa.net
Jääskeläinen, Arja: Green Care -palveluiden luokitus Suomessa.
Artikkelissa pohditaan Green Care -toiminnassa nykyisin käytössä olevia käsitteitä ja palveluiden luokitusta ja sen edelleen kehittämistä.
2017
Lumen - LAMK-verkkolehti
Jääskeläinen, Arja. Luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa Ruotsissa
Julkaisussa kuvataan seitsemän opintokäyntikohteen toimintaa ja hyviä käytäntöjä luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa.
2017
Rovaniemi, Lapin ammattikorkeakoulu
Kahilaniemi Eeva. Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin.
Asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, joka kuvaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti eläinavusteista työskentelyprosessia, työn historiaa sekä teoriataustaa.
2016
Voimatassu Ky
Kataja, Tiina. Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi.
Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi on ensimmäinen suomenkielinen hevososteopatiaa käsittelevä kirja. Se on suunnattu hevosen omistajille, harrastajille ja ammattilaisille.
2017
Noxboox
Keisteri-Sipilä, Elli. Liikuttava luonto.
Hyväntuulinen luontoliikunnan opas vie koko perheen lähiluontoon. Leikkejä luonnossa, lähiluontoon sopivia harrastuksia ja vinkkejä luontoretkille.
2017
Kippo Heini. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
2017
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU / Hoitotyön koulutusohjelma
Kosloff, Johanna: A Rehabilitative and Recovering Garden.
Sosionomiopiskelijoiden artikkeli terapeuttisen puutarhan suunnitelman kehittämistyöstä tanskalaiseen mielenterveyskuntoutujien yksityiseen kuntoutuspaikkaan.
2017
Hørhaven Danmark
Kotilainen, Heidi & Lipponen, Maija. LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta.
Läsnäolon taitoja luonnosta -hankkeessa pilotoitiin luonto- ja eläinavusteista toimintaa aikuisille arjessa jaksamisen tueksi. Lotta-ryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja jokaisen kerran sisältö ennakkovalmisteluineen on koottu vihkoseen.
2017
Leppänen, T. & Jääskeläinen, A. Luontoa elämään - toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi
Luontoa elämään -hankkeen toimintamalleja, tuloksia ja teoreettista perustelua osallistujien, hanketoimijoiden ja organisaatioiden näkökulmasta.
2017
Lapin AMK, Rovaniemi
Lipponen, M. Nordic research conference in Green Care and nature-based interventions.
Matkaraportti 30.10.-1.11.2017 Kristiansand, Norja
2017
Lipponen, Maija. LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta -loppuraportti
Ristinkantajat ry:n hankkeen "Läsnäolon taitoja luonnosta" loppuraportti
2017
Matikainen, J. & Vuorio S. OPAS GREEN CARE -TOIMINNAN JALKAUTTAMISEEN HOIVAKOTIYMPÄRISTÖSSÄ Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen.
Opinnäytetyö Sairaanhoitajakoulutus
2017
XAMK
Matilainen, Anne. Matkaraportti Green Care opintomatkalta Hollantiin huhtikuussa 2014
Green Care –toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hanke järjesti opintomatkan Hollantiin 7.-10.4.2014. Matkalla tutustuttiin pääasiassa hoivamaatilatoimintaan sekä lasten luontotoimintaan Amsterdamissa.
2014
Mattila, M.Nordic research conference in Green Care and Nature-based interventions.
Matkaraportti Norjassa 31.10.-1.11.2017 pidetystä GC-konferenssista.
2017
Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla.
Opinnäytetyössä käsitellään naudan, sian, lampaan, vuohen, kanan ja hevosen luontaisesta käyttäytymisestä ja hoidon järjestämisestä.Työn toimeksiantaja on Hoivafarmi-hanke.
2016
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Pajunen, Adele & Leppänen, Marko: Terveysmetsä
Terveysmetsä-hanke: Tunnista ja koe elvyttävä luonto
2017
Gummerus
Paloniemi, R., Tiitu, M., Viinikka, A., Vikström, S. & Furman, E. Luonto edistämään terveyttä myös kaupungissa.
2017
NÄKÖKULMIA YMPÄRISTÖPOLITIIKKAAN / SYKE Policy Brief
Pitkänen, K., Oratuomi, J., Hellgren, D., Furman, E., Gentin,S., Sandberg, E., Hogne Ø. & Krange, O. Nature-based integration: Nordic experiences and examples.
Julkaisussa raportoidaan ORIGIN-hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset. Hankkeen päämääränä on selvittää millainen rooli luonnolla, luontolähtöisillä menetelmillä ja luonnon virkistyskäytöllä voi olla osana maahanmuuttajien kotoutumista.
2017
Nordic Council of Ministers: TemaNord
Pylkkänen, Päivi & Skyttä Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan
Opastusta hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille ja sitä aloitteleville maatiloille. Oppaassa keskitytään toiminnan ensi askeliin ja yhteistyön rakentamiseen julkisen järjestämisvastuun piirissä olevien sosiaalipalvelujen markkinoille.
2016
Mikkelin Ammattikorkeakoulu
Risusavotalla rikoksettomaan elämään /Maalinnoitus-hanke KRITS
Ryhmämuotoista yhdyskuntapalvelua luonnon helmassa.
2017
Talentia-päivien esitys
Salonen,Kirsi, Kirves, Kaisa & Korpela, Kalevi. Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää emootioita, minäkokemusta ja ympäristösuhteen ominaisuuksia koskevista, niin sanottua kokonaisvaltaista luontokokemusta kuvaavista väittämistä mittari (KOLU).
2016
Psykologia –lehti 51(05),2016
Santala, K. Asiantuntijaverkosto luontolähtöisen kotoutumisen tukena.
Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Polut – Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisen tukena -hankkeessa kehitetään luontolähtöisiä menetelmiä.
2017
Lumen 3/17.
Santanen, J. Luontoseniorit: luontolähtöisen toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen Hämeen Setlementin senioritoimintaan
Opinnäytetyön tilaaja on Hämeen Setlementti ry. Työssä kuvataan prosessia, jonka aikana Hämeen Setlementin senioritoimintaan suunniteltiin ja luotiin uusi, Green Care -toimintaa eli luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntävä ryhmätoimintamuoto, L
2017
Humanistinen korkeakoulu
Sipola, R. Green Care -koulutuksen kehittäminen verkostoyhteistyönä.
Seitsemän korkeakoulun yhteinen Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle –hanke kehittää valtakunnallisesti yhtenäistä Green Care -koulutusta korkea-asteen opetukseen.
2017
Lumen 3/17.
Smeds, Pia. Farm Education – sustainability, food and education.
Smeds tarkastelee väitöskirjatyössään 5- ja 6-luokkalaisten oppimista ja mielikuvaa ruoan reitistä sekä miten ruoka ja ruoan reitti voivat muodostaa menestyksellisen pedagogisen työvälineen.
2017
Natural resources and bioeconomy studies / University of Oulu Graduate School
Toikka Tiina: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla.
Toimintaterapian koulutusohjelman kuuluva opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Iktyocare – erityisryhmien vesistöohjaajakoulutushankkeen (TAMK ja Poko ry) kanssa.
2017
Jyväskylän AMK
Tolvanen, T. & Jääskeläinen, A. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli.
Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeessa (ESR) on kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä ajattelua.
2016
Lapin AMK
Tolvanen, Taimi. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3.
Oppaassa käsitellään sosiaalisena kuntoutuksena tai muuna osallisuutta vahvistavana palveluna toteutettavan luontotoiminnan yksilökeskeistä suunnittelua, sen periaatteita ja siinä käytettäviä työvälineitä
2017
Rovaniemi Lapin ammattikorkea koulu
Tyrväinen, Liisa, Savonen, Eira-Maija & Simkin, Jenni. Kohti suomalaista terveysmetsän mallia
Oppaassa pohditaan millainen suomalainen terveysmetsä voisi olla ja tarvitaanko niitä. Pohdinta on syntynyt osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kolme terveysmetsän mallia -verkostohanketta (2014–2016).
2017
Luonnonvarakeskus
Uusitalo, Marja. LEVI GOES GREEN Seminaari 30.8.-1.9.2017
Seminaaritiivistelmä
2017
Luke
Välimaa, Leena. Eläinavusteista työskentelyä hyvinvointipalveluihin.
Artikkelissa kerrotaan eläinavusteisesta työskentelystä, sen soveltamisesta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi esittellään tarkemmin Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden hallinnoimassa Luontoa elämään! – hankkeessa saatuja kokemuksia.
2017
Lumen - LAMK verkkolehti
Yhteisöllinen puutarhatoiminta kuntoutumisen tukena -opas
Mietitkö tapoja aloittaa viljelytoimintaa ja sitä, miten saada osallistujia innostumaan mukaan. Yhteisöllisen puutarhatoiminnan -opas vastaa useimpaan mieltä painavaan kysymykseen.
2017
Vihreä Veräjä, Sininauhaliitto
Yli-Viikari, A. & Suomela, M. Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun.
Kuntouttaviin ympäristöihin liittyvän monivaikutteisuuden ymmärtäminen on edelleen haaste, vaikka tutkittua tietoa maatilojen ja luonnon elementtien hyödyllisyydestä saadaan jatkuvasti lisää.
2016
Maaseudun UUSI AIKA 3/2016: 53-62

yhteistyössä mukana: